Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad a samospráva > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Hluboké Dvory

2. Důvod a způsob založení

Obec Hluboké Dvory (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c/ zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

  • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
  • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
  • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
  • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Hluboké Dvory
Hluboké Dvory 40
679 23 Lomnice u Tišnova

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Hluboké Dvory
Hluboké Dvory č. p. 40
679 23 Lomnice u Tišnova

4.3 Úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

4.5 Adresa internetové stránky

4.6 Adresa podatelny

Obec Hluboké Dvory
Hluboké Dvory 40
679 23 Lomnice u Tišnova

4.7 Elektronická adresa podatelny

4.8 Datová schránka

  • 9ugaz3n

5. Případné platby lze poukázat

  • Číslo účtu: 21621631/0100
  • Banka: Komerční banka

6. IČO

  • 00637734

7. Plátce daně z přidané hodnoty

  • Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska - zde najdete seznamy hlavních dokumentů

Vyhlášky a předpisy

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

11.2 Vydané právní předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv

13.2 Výhradní licence

  • V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace v roce 2023

Poskytnuté informace v roce 2022

Poskytnuté informace v roce 2021

-

Poskytnuté informace v roce 2020

Poskytnuté informace v roce 2019

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy: