Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Spolek hlubockých hasičů > Hasičská kronika

Hasičská kronika

Hasičská kronika

(Rukopisná pamětní kniha, doplněná různými rukopisnými poznámkami)

 Na valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Hlubokém, konané dne 21.ledna 1937 o 19 hodině mimo jiné usnešeno založiti “Sborovou Pamětní knihu”.

Sepsáním této pamětní knihy až do dnešní doby byli pověření vlastnoručně podepsaní bratři, jako zakládající členové sboru: 

Václav Kašparec  Smíšek Ladislav
Říha František  Císař Josef č.13
Císař Josef č.15 Chlup Antonín č.18
  Trtílek Alois

  První počátky – pro zařízení sboru:

 Psal se letopočet 1911, když koncem listopadu už dřímala příroda spánkem odpočinku, jsa pokryta rouchem sněhovým, tu pojednou ve večerní hodině zazněly vesnicí výkřiky “hoří !!!”
 Tyto zoufalé výkřiky, to volání o pomoc, způsobily děsivý poplach. Obyvatelé vybíhali zděšeně ze svých domů a největší rychlostí sbíhali se na místo, kde tento zhoubný živel zuřivě pokračoval ve svém díle, neboť k nebi vysoko vyšlehoval sloup plamene a celé okolí bylo zahaleno dýmem. Byla to velká stodola, jejímž majitelem byl pan Moritz Friess, statkář (t.č. hrabě) v Černé Hoře. Stodola tato stanula, kde nyní je postaven hospodářský domek č.43 a v blízkém sousedství stál domek a stodola, vše dřevěné, šindelem a doškem (slamou) kryté, pana Kreslíka Josefa č.30.
 Tuto panskou stodolu měli pronajatou místní občané, p.Jan Pokorný č.24, Smetana Jakub č.25, Chlup František č.36, Glaser Jan č.27, Kašparec Karel č.6 a Hradecký Tomáš č.2. Tito měli ve stodole každý svůj dílec a v něm uloženo obilí, slámu, hospodářské stroje, polní nářadí. A toto vše zničeno bylo až do základů. Usilovnou prací občanstva i z okolních vesnic Hunína, Lubě a hasičského sboru z Rohozdce, který přijel se stříkačkou, pak hasiči z Újezda, dostavivší se s berlovkou, podařilo se zachrániti domek Josefa Kreslíka č.30. Hlavním organisátorem při tomto ohni byl tehdejší místní učitel p.Karel Vosyka.

Když tento zhoubný živel byl úplně zažehnán, počalo se poznávati, že je třeba míti obránce proti zhoubným živlům, na prvním místě proti požárům. Víra tato k zřízení budoucího obránce proti požáru sílila až do doby, kdy tužby tyto se splnily vlivnými přednáškami, které zahajoval tento Karel Vosyka, svolal občanstvo a poukázal, že nejlepší obranou, aby se mohlo účelně vzdorovati zhoubnému živlu, jest založení dobrovolného hasičského sboru. Přítomní zúčastnění dobře pochopili, že bez výcviku a náležité přípravy není možno vzdorovati požáru, zkrátka, že bez organisace je obrana nemožná. Vosyka poukázal též, že už před lety zde vytvořila se myšlenka pro tuto organisaci, neboť omladina tehdejší doby: Trtílek Josef č.29, Dvořák Josef č.17, Chlup Antonín č.18, Krejčí František č.12, Smíšek František č.19, Trtílek Jaroslav č.20, Čermák František č.26, Chlup František č.18, Císař Josef č.15, Císař Josef č.13, Chlup Václav č.18, Pokorný František č.24 a Trtílek František č.29, pořádala výlety, divadla s věnováním čistého výtěžku na pořízení hasičských potřeb.

 Po tomto požáru, který ohrožoval celou vesnici, chrlíc jiskry až na horní konec vesnice, nadešla doba, že většina občanstva se rozhodla jak nutno jest býti vycvičen, vyzbrojen a přichystán k boji proti požáru.

 Na toto vyjádření se občanstva zaopatřil řídící učitel Karel Vosyka stanovy, které bylo nutno schváliti obecním zastupitelstvem a pak vyšším úřadem.

Tento úřad – tehdejší Moravské místodržitelství v Brně, schválilo ony stanovy 5.ledna 1912. Po tomto schválení svolal Karel Vosyka zase schůzi na den 2.února 1912 a při této schůzi poukázal na příčiny, které ho přiměly ku založení sboru pro rozvoj obce.

 Než však bylo přikročeno, aby se občanstvo přihlásilo za členy sboru, nastínil krátce, co je to hasič, co činí hasiče hasičem, následovně: “Není ještě hasičem ten, kdo se přihlásí do sboru, obleče si stejnokroj, nasadí si přilbu na hlavu, opáše se opaskem se sekyrkou. Hasičem však stává se teprve tehdy až plně pochopí a pozná velmi důležitou hasičskou povinnost v plné míře, která jej ušlechtí, povznese, nehledíc ať je příslušník jakékoliv strany politické, a tato ctnost jmenuje se humanita nebo lidskost. A proto, drahý příteli, kdo přistupuješ do sboru, kdo oblékáš stejnokroj hasičský, buď si vědom velikosti úkolu, dbej bys byl pravým hasičem, abys nepotřísnil světlou myšlenku lidskosti a lásky k bližnímu. Vědomí toho všeho činí Tě, příteli, teprve celým opravdovým hasičem.”

Po tomto projevu přikročeno k přihlášení a přihlásilo se 33 členů činných a 10 přispívajících, a sice: Růžička Augustín, t.č. revírník, Vosyka Karel, řídící učitel, Pokorný Jan č.24, Kašparec František č.16, Trtílek Josef č.2, Chlup Antonín ml. č.18, Krejčí František č.12, Dvořák Josef č.17, Glaser Jan č.27, Kašparec Karel č.6, Pokorný Jakub č.3, Pokorný Filip č.3, Chlup Eduard č.41, Čermák František č.26, Kašparec Václav č.21, Kašparec František  st. č.34, Císař Josef č.15, Císař Josef č.13, Pokorný František č.24, Trtílek Alois č.29, Trtílek Jaroslav č.20, Trtílek František č.7, Trtílek František č.42, Chlup František č.8, Jakeš Josef č.38, Čermák Vojtěch č.26, Říha František č.28, Petřvalský Vojtěch č.12, Smetana Jakub č.25, Kotas Alois č.1, Zeman Alois st. č.37, Kotouček Antonín st. č.5.

 Za členy přispívající se přihlásili: Vosyka Karel, Chlup Josef č.17, Chlup Antonín st. č.18, Chlup František č.36, Smíšek Josef č.19, Hvízdal František, Janšta Augustín č.23, Rolenc Josef č.12, Kreslík Josef č.30, Kotas Josef č.39.

 Po přihlášení byly provedeny volby: starosta sboru Růžička Augustín, náčelník Vosyka Karel, 1.podnáč. Pokorný Jan č.24, 2.podnáč. Kašparec František č.16. Členové výboru: Trtílek Josef č.2, Chlup Antonín ml. č.18 a Krejčí František č.12. Zbrojíř Dvořák Josef č.17. Četaři: Glaser Jan st., Kašparec Karel, Pokorný Jakub st. a Chlup Eduard, stolař. Trubači: Čermák František č.26, Kašparec Václav. Pokladník Trtílek Josef č.2.

 Dne 24.března 1912 byl náš sbor přijat v sezení Župní Jednoty Hasičské do svazku župního. 
 Když takhle sbor byl sestaven a mužstvo připraveno pro výcvik, scházelo mu ještě, aby bylo úplně připraveno a přichystáno k boji proti zhoubnému živlu, hasičská houfnice a prak ke střelbě – to jest dobře vyzbrojená stříkačka. A to zase nelenil náš Vosyka a pomýšlel, jak zaopatřiti stříkačku a výzbroj. Peněz nebylo, nerad by žádal nějakou pomoc od obce. Pořádány výlety, divadla a při tomto podnikání bylo ujednáno, že každý bratr zaplatí předem vstupné, jak na výlet, též i na divadlo. Dále rozešli se bratři na Nový rok s gratulacemi do okolních vesnic, takže koncem roku 1912 vykazovala naše pokladna příjem 481,70 Kor.

 Počátkem roku 1913 daroval pan hrabě Friess z Černé Hory 100 Kor., paní hraběnka 50 Kor., pan ředitel Kunc 20 Kor. Čistý výnos z divadla 5.2.1913 byl 70 Kor.  , 21.7. z výletu 126 Kor., 15.8. z druhého výletu 165 Kor., od obce Skaličky 30 Kor., pak od mnoha jiných dobrých lidí různé obnosy, takže koncem roku 1913 byla hotovost pokladniční 1.311,62 Kor.

 V prvním pololetí roku 1913 vyžádal si br.Karel Vosyka od různých firem ceníky, a pak 31.10.1913 přijel zástupce firmy Josefa Vystrčila z Telče. Než však počal br.Vosyka se zástupcem jednati žádal, aby se zástupce proukázal plnou mocí firmy, což tento vyhověl. Po dlouhém jednání byla smlouva uzavřena a oboustraně podepsána následujícího znění:
 Firma Josef Vystrčil z Telče dodá našemu sboru pérovou stříkačku dle ceníku svého obrazce 1. čís.1 s příslušenstvím 420 bm hadic, pro 25 mužů výzbroj za obnos 3.824 koruny na úvěr, beze směnky a bez dlužního úpisu, jen na řádně podepsanou objednávku, na půl roku bez úroků. Po půl roku bude se obnos úrokovati 6% ze sta a dlužný obnos spláceti libovolně, to jest dle možnosti a stavu spolkové pokladny.

 Zástupce takto vyřízenou objednávku předal firmě Vystrčil a tento v pár dnech nám sdělil, že objednávku neuznává, že zde nikdo neručí za obnos stroje a výzbroje. Toto náš Vosyka očekával, nijak ho zpráva tato nepřivedla z rovnováhy a panu Vystrčilovi sdělil: “Než jsme počali s Vaším zástupcem jedati, žádali jsme po něm, aby se proukázal opravňujícími doklady, že je splnomocněn firmou k projednání smlouvy. Pan zástupce se touto plnou mocí Vaší proukázal, což je u nás protokolováno, a proto jsme s ním jednali jako se samým p.Vystrčilem a na dodávce trváme přesně dle smlouvy, a sice: stříkačku do konce roku 1913 s příslušenstvím a výzbroj o 2 měsíce později.”

 Pan Vystrčil víc nám na toto neodpověděl a my očekávali dnů příštích. Konečně 30.prosince 1913 obdrželi jsme návěstí, že stroj je v Tišnově. Hned na druhý den 31.12.1913 jsme jeli pro stroj do Tišnova. Stříkačka dovezena, ale místa vhodného pro uschování nebylo. Bratr Růžička, revírník, nabídnul kůlnu ve dvoře č.10. Jelikož takto stříkačka umístněná býti nemohla, bylo pomyšleno postaviti hasičské skladiště. A také se hned započalo s přípravami. V Černé Hoře od pana hraběte Friesse byly vyprošeny cihly a křidlice. Dřevo daroval br.Pokorný Filip, desky vyprosil br.Pokorný Filip od p.Peroty z Brťova a kámen daroval br.Chlup Josef č.17.

Dle záznamů započalo se s dopravou cihel dne 22.března 1914. Cihly nám pomohli dovézti rolníci ze sousedních obcí, a sice Stejskal Arnošt ze Žernovníka, Fr.Filka, Fr.Sehnal, Alois Živný, Karásek, Zábranský, Kroupa hostinský, vesměs z Lubě a Zachoval z Újezda. Místní rolníci i domkáři dopravovali kámen, cihly, dřevo, písek, a sice: Vojtěch Čermák, Fr.Hvízdal, Fr.Pokorný č.24, Jakub Pokorný č.3, Ant.Chlup, Trtílek Alois č.29, Trtílek Jaroslav, Smíšek Josef, Kašparec Karel č.6.

 Se stavbou započato 26.března, práci prováděli zedníci a tesaři z bratrů hasičů. Vrata zhotovil pan Frant.Trtílek, stolař č.33 za 60 Kor. Takto hotové hasičské skladiště předáno bylo svému účelu pořádanou slavností pod názvem “Otevření hasičského skladiště”. Po slavnosti, které se zúčastnili i župní činovníci, byl odchod na nově zřízené výletiště na Úlehlách. Čistý zisk z tohoto výletu byl 321 Kor. 37 hal.

 Co se týká záchraných prací při ohni v jednom týdnu, a to: ve Svatodušní pondělí jsme se zúčastnili u ohně v Hajankách, hořel domek p.Hučíka, přípřež byla br.Pokorného Frant. Druhý den, t.j. 2.6.1914 ráno hlásí trubka oheň přespolní, dle kouře zněly dohady, že hoří v Brťově. Odjeli jsme a nad Lubí bylo zjištěno, že hoří na Dlouhé Lhotě, statek p.Kotase. Přípřež k tomuto požáru poskytl p.Trtílek Josef č.29. Ve středu 3.6. zase v 8 hod. ráno hlásí trubka oheň přespolní. Podle vystupujícího kouře byla domněnka zase na Brťov, pak od Lubě bylo zjištěno, že hoří v Býkovicích. Přípřež byl 1 kůň p.Chlupa Ant. č.18, druhý kůň br.Pokorného Jakuba č.3. Zde bylo několik statků v plameni neboť delší dobu nepršelo a vše bylo slunečním žárem úplně vyschlé. Sjelo se 21 hasičských sborů a my jsme přijeli vzdor velké vzdálenosti na místo pátý sbor. Tohoto ohně se zúčastnilo 21 bratrů našeho sboru.

 Druhého dne byla zahájena práce čistění stroje a hadice rozvěšovány, aby proschly. Odpoledne se každý rozešel za svou prací. Asi ke třetí hodině se ozve trubka a hlásí místní oheň. Všechno se kvapem sbíhalo z polí. Avšak oheň se v malé chvíli tak rozšířil, že ve čtvrt hodině byla celá stodola i s kulnou br. Frant.Pokorného na padělku v plamenech. Shořelo vše i se stroji. To byla zkouška v jednom týdnu nové stříkačky. Po tomto ohni nastal klid, ale ne na dlouho. V srpnu vypukl zase požár, ale mnohem větší požárů předešlých – vypukla válka.
V první polovici srpnové byla vyhlášena mobilisace vojska tak zvané I.výzvy, to jest do 36 let. V této I.výzvě museli rukovati: Petřvalský Vojtěch, Kotouček Ant., Trtílek Jar. č.20, Trtílek Fr. č.33, Císař Josef č.13, Chlup Eduard, Krejčí Fr., Růžička Aug. a Zeman Alois. V měsíci září byla povolána II.výzva a narukovali bratři: Kašparec Karel a Smetana Jakub. První raněný byl br.Trtílek Jaroslav na ruské frontě u Lublína v září 1914. Vše s vypuknuvší válkou se změnilo i program sborový. Měl se konati ještě jeden výlet a divadlo, avšak bylo od tohoto upuštěno.
Ku konci roku 1914 byl stav pokladniční následující: příjem 2.661,27 K., vydání 2.619,51 K., zbývá 41,76 K.

Nastal rok 1915.  Všeobecné mínění bylo, že válka bude brzy u konce, avšak byl to klam. Na počátku roku nastaly odvody. Odvedeni byli bratři: Chlup Antonín č.18, Pokorný František č.24, Čermák František, Trtílek František, řezník. Pak při druhém odvodě bratři: Vosyka Karel, správce školy, Chlup Frant. č.8, Císař Josef č.15, Trtílek Alois, Říha Frant., Kašparec Václav č.21, Čermák Vojtěch, Smíšek Ladislav. A na konec byli povoláni bratři: Hvízdal Frant. a Kašparec Frant. č.16. Tímto sbor osiřel, neboť doma zůstali bři. Trtílek Josef č.2, obchodník, Pokorný Filip ve věku 71 let, Pokorný Jakub, syn Filipa, jako starosta obce a Kašparec František, krejčí, č.34.
 Za rok 1915 byla účetní uzávěrka následující: příjem 352,86 K, vydání 128,87 K, hotovost 223,99 K.

 V roce 1916 zúčastnil se sbor při požáru v Závisti u Skoupů. Sbor také zasahoval při požáru dvakrát v Újezdě, a to nejprve u domku p.Matala, podruhé hořel statek p.Nováka. Přípřež k oběma požárům br.Pokorného. V místě se zúčastnil sbor při požáru včelína, postaveného na pozemku p.Smíška Josefa ve Žlíbku a patřícího br.Karlu Vosykovi. Bylo sehráno 1 divadlo a novoroční gratulace.
 Odveden br.Trtílek Ladislav č.20.
Účetní uzávěrka za rok 1916 činí příjem 543,97 K, vydání 340,47 K, hotovost 203,50 K.

Rok 1917:
Komínový oheň u p.Mazance. Jinak se nic nepořádalo, pouze novoroční gratulace. Příjem za rok 1917 jest 237,40 K, vydání 227,36 K, hotovost 10,04 K.

Rok 1918
Lesní požár na Chobotě. Firma Vystrčil požaduje splátku, ale bratři ve válce a pokladna má hotovost 10 korun. Bylo zde však porozumění pro sbor a chopily se práce i ženy a děti, pořádaly tři divadla, 1 výlet, 1 zábavu. Nuto podotknouti, že děti vypomáhaly při divadlech a ne výletě a zábavě. Čistý výnos tito občané a občanky odevzdali hasičské pokladně a zní: příjem 1.947,40 K, vydání 1.467,31 K, hotovost 480,09 K. Splaceno firmě Vystrčil 1.333 K.
 Jak vpředu podotknuto, zúčastnilo se světové války 30 bratrů našeho sboru. Dříve však než těchto 30 bratrů opustilo svůj domov, svoji rodinu, opustil náš sbor milý bratr Jan Pokorný č.24. Dne 28.července 1912 o 3 hodině odp. Dotlouklo navždy věrné a zlaté srdce osvědčeného a svědomitého pracovníka na poli hasičském a samosprávním, tohoto bratra Jana Pokorného, prvního podnáčelníka. Po rozloučení u domu smutku odebral se průvod do chrámu páně a po skončeném obřadu na hřbitov, kde za zvuku hasičské trubky “Pozor” přijala matička země tělesné pozůstatky bratra Jana Pokorného. Bratr náčelník Karel Vosyka se rozloučil se zemřelým a pak promluvil k přítomnému hasičstvu, aby štít, ve kterém je hasičské heslo “Bohu ku cti a bližnímu ku pomoci” bylo námi a zůstalo nám svatým pro vždy.
 Do zajetí ve válce přišli bratři Růžička Aug., Říha František č.28, Chlup Eduard, stolař, č.41 a František Trtílek, řezník, č.29. Ze zajetí se vrátili v roku 1918 bři. Růžička Aug., revírník a Říha František č.28, oba z Ruska. Chlup Eduard se navrátil v roku 1921 a též z Ruska ze Sibiře , Trtílek František, řezník, se navrátil v roku 1920 jako ruský legionář.
 Nadešel den 28.října roku 1918, Den svobody. Po tomto dni se střídavě vraceli bratři z bojiště, někteří zdraví, někteří nemocní a ranění, až na jednoho, který se nevrátil do kruhu rodinného a do rodiny hasičské – byl to milý bratr Vojtěch Petřivalský z č.12 – padl na bojišti. Nebylo možno se s ním rozloučiti a na svaté pole doprovoditi. Přinášíme aspoň tato závěrečná slova památného pozdravu, nejen pro milého bratra Petřivalského, ale zároveň všem i nám neznámým bratrům. Jen Vaše svaté hroby tam zůstanou, čas zničí prosté Vaše kříže, déšť smyje na nich poslední pozdrav v mateřské řeči a jen šustot trávy nebo šumot chmurného lesa tam v neznámu nad Vámi povzdechne. Nebudete zapomenuti. Doma budou žíti jako hrdinové, ač jejich kosti tam práchnivějí. Žíti budete v paměti vděčného národa.

  Rok 1919:
 Po dlouhé době byl pořádán ples, na tomto plese činil příjem 1.210 K a vydání 477,20 K. Sbor zúčastnil se ohně v Lubi u p.Živného – hořel stoh slámy v blízkosti stodoly, přípřež br.Pokorný Fr. č.24. Pak lesní požár v lese ve Žlíbku p.Smíška Jos. z Hlubokého. Celkový příjem v roku 1919 činil 1.958,61 K, vydání 2.164,64 K, schodek –206,03 K; tento obnos půjčil sboru bratr Čermák Vojtěch.

Rok 1920:
 Následkem odstěhování bratrů Růžičky Augustína a Vosyky Karla provedeny byly sborové volby a zvoleni byli: starosta Pokorný Filip č.3, jednatel Chlup Antonín č.18, náčelník Čermák Vojtěch č.26, členové výboru: Pokorný Jakub č.3, Frant.Říha, Josef Trtílek č.2, Kašparec Václav č.21, Císař Josef č.15, Jakeš Josef, Čermák Frant., Trtílek Jaroslav.
Na valné hromadě 18. (nebo 23.) ledna 1920 byli zvoleni tito funkcionáři: starosta - Filip Pokorný, obchodník dřevem, který tuto funkci zastával až do roku 1936; náčelník - Vojtěch Čermák, rolník, č.26, jednatel – František Šikula, správce školy, pokladník a knihovník – Josef Trtílek, obchodník, č.2, zbrojmistr Říha Frant., četaři: Císař Josef č.13 a Trtílek Alois č.29, trubači: Frant.Čermák č.38 a Smíšek Ladislav č.19, náhradní trubač Trtílek Josef č.2, revisoři účtů: Kašparec Frant. č.16 a Chlup Frant. č.8.
 Byl pořádán ples a jeden výlet, k Novému roku se bratři rozešli po vesnicích a novoroční sbírka vynesla 624 Kč. Sbor se zúčastnil u ohně v domku pana Matouška Antonína v Uníně, přípřež br.Čermák Vojtěch.
  Byla zaplacena poslední splátka na stříkačku 420,50 K. Jelikož pokladní hotovost byla malá, bylo nutno si vypůjčit 220,- K. 29.srpna bylo v Tišnově otevřeno nové reformní reálné gymnasium, této slavnosti se zúčastnilo 8 bratří v uniformách. Župního cvičení v Tišnově se zúčastnilo 6 bratří.
 Příjem v roku 1920 činil 2.830,75 Kč, vydání 853,90 Kč, hotovost 1.976,85 Kč.

Rok 1921:
  Odchází br. jednatel Šikula Frant. na nové působiště v Malostovicích. Na župním sjezdu v Tiš.Nové Vsi bylo 9 bratrů. Na župním sjezdu v Lažánkách u Tišnova byli 4 bratři. Na krajském sjezdu v Brně byl náč. Čermák Vojtěch. Na župním sjezdu v Černé Hoře 24.července bylo 12 bratří. Prodělali samaritánský kurz v Tišnově bratři Kašparec Frant. č.34, Císař Josef č.15 a Čermáková Růžena.
15.srpna v 9 hod. večer vznikl požár u Josefa Trtílka č.2, vyhořel chlév a kůlna, obytné stavení bylo uhájeno.
 V první polovici měsíce ledna zemřel bratr Ladislav Trtílek č.20 ve věku  ?  Sbor za účasti všech bratrů ho doprovodil na poslední cestě, uložil a odevzdal do chladné země tělesnou jeho schránku k věčnému odpočinku.
 29.1. pořádali jsme ples v Uníně u p.Jana Slezáka, hostinského, který nám z ochoty dal vše k disposici a sám byl u nás jako host. Čistý výnos z tohoto plesu byl 1.362,90 Kč, pak byl pořádán výlet.
Příjem tohoto roku byl 4.990,61 Kč, vydání 854,98 Kč, hotovost 4.135,63 Kč.

Rok 1922:
 Dne 15.1. se konala valná hromada s volbami: starosta – Pokorný Filip, náčelník – Čermák Vojtěch, 1.podnáčelník – Kašparec Václav, 2.podnáčelník – Pokorný Jakub st., 1.četař – Císař Josef č.13, 2.četař – Trtílek Alois č.29, zbrojíř – Říha Frant. č.28, trubač – Čermák František č.38, vzdělávatel – Kašparec Václav č.21.
 Založen Sbor v Uníně. Zásah při povodni v Lubi 12.července ve 13 hod. u p.Kroupy, hostinského a u p.Bednáře, řezníka v Jamném, přípřež k oběma záchranným pracem br.Čermáka. Župního sjezdu v Drásově se zúčastnilo 10 mužů. Sehráno divadlo “Trestanci na Špilberku čili Revírník Anton” a čistý výnos věnován na koupi zvonku do místní kaple. Zbytek od zvonku 27,66 Kč odevzdán hasičské pokladně. Pak pořádán výlet.
 Celkový příjem tohoto roku 1.707,04 Kč, vydání 630,66 Kč, hotovost 1.076,38 Kč.

 Rok 1923:
 Byli přijati noví členové: Balák Josef č.24, Císař Karel č.13 a Zhoř Jan č.31. Bylo zbudováno jeviště a ustaven divadelní kroužek: Krejčí Frant. č.12, Císař Karel č.13, Chlup Antonín č.18, Císař Josef č.13, Smíšek Ladislav č.19, Chlup Josef č.8, Říha Frant. ml. č.28, Balák Josef č.24, Čermáková Růžena č.26, Kašparcová Marie č.34 a Kašparcová Emerencie č.21. Sbor pořádal dvě divadla.
 Dne 17.února opustil naši rodinu hasičskou navždy Karel Kašparec. Jeho srdce dotkloutlo ve Vojenské nemocnici v Brně ve věku 48 let a tělesné pozůstatky jeho uloženy jsou k věčnému spánku v Brně na Vojenském hřbitově. Milý tento bratr byl zakládajícím členem sboru, pracoval pro sbor nezištně a svědomitě i při stavbě hasičského skladiště i svým kravským spřežením materiál dovážel. Ve světové válce byl na frontě italské na Soče /řeka / a Doberdě /kopec/ a patřil mezi ty junáky, kteří vykonali největší hrdinský čin, jaký jen dějiny znají. Zlomili nadlidské nápory, podali nevyrovnatelné důkazy obranné síly. Jim má se vlast poděkovati za to, že se nepřítel neprodral do středu Krasu /pohoří/, ba dokonce ani do Terstu /město/. Při této obraně byl náš milý bratr zasažen kamenem zhroutivším se ze skály, do kteréžto skály zasáhl italský granát. Od této doby churavěl a 17.2.1923 zlá nemoc zkosila jeho život. Pominulo vše, co bolelo, tichá smrt přišla konejšivě a položila na jeho šlechetné srdce bílý květ. Buď s Bohem a na shledanou!
 Zřízen velký naviják na hadice. Jako na pracech záchranných pracoval sbor při ohni stodoly br.Čermáka Vojtěcha v Hlubokém.
 Příjem tohoto roku byl 1.282,98 Kč, vydání 1.337,58 Kč, schodek –54,60 Kč.

Rok 1924:
 Volby 12.1.: starosta – Pokorný Filip č.3, náčelník – Smíšek Ladislav, 1.podnáčelník – Kašparec Václav, 2.podnáčelník – Balák Josef, jednatel – Čermák Vojtěch, pokladník a knihovník – Trtílek Josef č.2, četaři: Císař Josef č.13 a Trtílek Alois č.29, trubač – Frant. Čermák č.38, vzdělavatel Kašparec Václav, revisoři: Krejčí Frant. a Císař Josef č.15.
Sbor pořádal 1 ples, 1 divadlo, 2 výlety, zúčastnil se župního sjezdu v Kuřimě. Schváleno udělení čestného diplomu Karlu Vosykovi, bývalému náčelníku.
Sborová pokladna měla příjem 2.176,22 Kč, vydání 2.733,22 Kč, schodek –557,00 Kč.

Rok 1925:
 Krajský sjezd v Brně, zúčastnili se 4 bratři, župní sjezd byl na Lomnici. Bylo pořádáno okrskové cvičení, ples a výlet. Do sboru přistoupil Trtílek Osvald č.33. U ohně sbor zasáhl při požáru usedlosti p.Karáska v Lubi, přípřež k tomuto požáru p.Smíška Josefa.
 Sborová pokladna měla příjem 2.021,16 Kč, vydání 2.242,20 Kč, schodek –221,04 Kč.

Rok 1926:
 Volby: starosta – Pokorný Filip, vzdělávatel – Vlček Antonín, správce školy, náčelník – Smíšek Ladislav, 1.podnáčelník – Balák Josef, 2.podnáčelník - Císař Josef č.13, členové výboru: Pokorný Jakub, Císař Josef č.15, Trtílek Osvald, náhradníci: Trtílek Jaroslav č.20 a Josef Jakeš, revisoři: Čermák Frant. a Trtílek Alois, jednatel – Trtílek Osvald, pokladník – Císař Josef č.15, knihovník – Pokorný Jakub č.3, četaři: Trtílek Alois a Zeman Alois č.37, trubači: Čermák František č.38 a Kašparec František č.34.
 27.6. se pořádal výlet na Úlehlách, výtěžek 1.048,45 K. Župního sjezdu 17.7. v Nedvědici se zúčastnilo 5 členů. Bylo zavedeno pojištění koní do přípřeže ke stříkačce.
 Pokladní hotovost koncem roku 1.101,95 Kč.

Rok 1927:
 Noví členové: Kotouček Antonín č.5, Říha Josef č.28, Pokorný Jakub ml. č.3, Kašparec Adolf č.6, Zhoř Jan č.31.
Za odstoupivšího jednatele dodatečně zvolen Ant.Chlup č.18. Byla ustavena samaritní služba, první samaritáni: Říha František a Balák Josef. Pořádány dva výlety, a to 5.června a 14.srpna.
6.července zemřel Josef Trtílek č.2, také v tomto roce zemřel Karel Vosyka v Kotvrdovicích.
Pokladní hotovost 1.084,90 Kčs.

Rok 1928:
 11.2. byl pořádán hasičský ples v hostinci u Smetanů. 13.5. pořádán hasičský výlet, výnos 213,90 Kčs. Pokladní hotovost k 31.12. byla 1.783,69 Kčs.

Rok 1929:
 16.března vznikl požár u Vilemíny Pokorné č.7 ve stodole, která shořela a část chlévů, také sousedu Frant.Říhovi č.38 shořela kůlna, část obytné budovy, chlévy a zásoby a společná stodola Frant.Pánka č.39 a Ferd.Mihuly č.9 se zásobami. Hašení se zúčastnily mimo místní sbor, sbory z Unína, Rohozce a Malé Lhoty.
 Bylo zavedeno nové šroubení k hadicím. Postaven sušák na hadice (stožár). Zvoleni samaritáni: Balák Josef č.24 a Chlup Alois č.8. 12.1. byl ples s výnosem 325,60 Kčs, 23.6. výlet – výnos 787 Kčs.
Pokladní hotovost 2.258,69 Kč.

Rok 1930:
 25.1. pořádán ples – výnos 266,90 Kčs a 20.7. pořádán vylet – výnos 1.371 Kčs. Byl přemístěn sušák na hadice v důsledku opravy a rozšíření rybníka. Župního sjezdu v Čebíně se zúčastnili 4 bratři.
Hotovost 557,90 Kčs.

 Rok 1931:
21.6. byl pořádán výlet – výnos 1.954,40 Kčs. Samaritánského kursu v Tišnově se zúčastnili 2 bratři, župního sjezdu v Mor.Knínicích 2 muži, župního sjezdu v Sejřku 2 muži.
Hotovost 2.202,29 Kč.

Rok 1932:
 Novým jednatelem byl zvolen Leopold Mazáč, správce školy. 15.ledna byl pořádán ples s výnosem 15 Kčs. 21.března hráno divadlo “Zelené království”, výnos 287,30 Kčs. Krajský sjezd byl v Tišnově. Byl ustaven ženský odbor sboru.
Pokladní hotovost 890,44 Kč.

Rok 1933:
Byli přijati noví členové: Smetana Jakub č.25, Krejčí Frant. č.43, Horáková Marie č.19, Kašparcová Anna č.34, Skalníková Frant. č.3, Petřivalská Jiřina č.12, Kašparcová Gabriela č.21, Poláková Anežka č.20 a Šťastná Josefa č.19.
Župního sjezdu 9.července v Dolních Loučkách se zúčastnili 2 bratři. Odchází br. jednatel učitel Leopold Mazáč na nové působiště v Maňové. Je přijímán za člena a zvolen jednatelem nový učitel Václav Kudláček, správce školy. 2.7. výnos z výletu 695,45 Kčs.
V září zemřel br. Frant. Čermák č.38.
Příjem 3.255,89 Kčs, vydání 2.755,70 Kčs, hotovost 470,19 Kčs.

Rok 1934:
Starosta sboru: Pokorný Filip, místostarosta: Kašparec Frant. č.16, jednatel: Kudláček Václav, náčelník: Smíšek L., revisoři: Kotouček Ant. a Trtílek Alois. 
22.3. zdravotní přednáška, 20.5. okrskové cvičení v Uníně, 17.6. župní sjezd v Rašově, účast 12 členů. Sborová knihovna má 138 svazků. Odebírají se časopisy “Český Hasič” a “Hasičská Ochrana”.
Příjem 1.844,64 Kčs, vydání 844,60 Kčs, hotovost 1.004,04 Kčs.

Rok 1935:
20.7. byl pořádán výlet v zahradě br. Josefa Chlupa. Okrskového cvičení v Uníně se zúčastnilo 16 členů. Sbor zasahoval při požáru domku v Lubi. Samaritní pomoc byla poskytnuta ve 30 případech. Přijati noví členové: Chlup Václav č.18, Pánek Josef č.39, Kašparec Robert č.21, Zeman Josef č.37.
Dary občanů na motorovou stříkačku 311 Kčs. 20.2. kabaretní večírek – výnos 65,75 Kčs, 3.3. zábava ostatky – 25,10 Kčs. 23.6. výnos z okrskového cvičení 1.776,25 Kčs. Divadelní kurs v Tišnově. 9.6. župní sjezd ve Žďárci – 3 členové, 9.6. okrskové cvičení v Újezdě – 12 členů.
22.3. uzavřena smlouva o koupi dvoukolé mot.stříkačky za 24.000 Kč od fy. Vystrčil a syn, Telč.
Sbor se zúčastnil 4 pohřbů: Hrabě Moric Friess z Černé Hory, Chlup Alois, člen našeho sboru, Bervíd Frant. z Rohozce a Ant.Krejčí z Unína.
Pro posouzení, jak byly získávány a vydávány finanční prostředky, přepisuji “Příjem” a “Vydání” ze sborové knihy pokladní za rok 1935, to jest v době nejhlubší hospodářské krise, v létech před druhou světovou válkou.

Příjem za rok 1935:

 

  Přenos z roku 1934

1000,04 Kč

25.1. Od půjčení jeviště do Lubě

20,00

20.2.  Zbytek od divadla, kabaret.večírku

65,75

20.2. Zbytek ze dne 17.2. 

161,45

3.3. Zbytek z ostatků

25,10

28.4.  Z okrskové pokladny       

144,40

26.5. Sbírka v Lubi na mot.stříkačku 

107,00

3.6. Dar místních občanů z honebného na stříkačku    

311,00

3.6.  Dar Hasičské pojišťovny na mot.stříkačku

350,00

 7.6. Dar od Frant.Pokorného z Řečkovic na stříkačku               

 25,00

19.6.  Dar od Rolnické pojišťovny na stříkačku     

20,00

22.6.  Vybráno z Raifaisenky Unín     

2000,00

30.6.  Dar od p.Dobiáše z Černé Hory 

20,00

23.6.  Čistý zbytek z okrskového cvičení

1776,35

4.8.  Vybráno ze spořitelny Unín

200,00

10.8.  Zbytek od plakátů      

35,00

21.10. Dar od p.Chloupka z Lysic na stříkačku 

20,00

16.11. Od Antonína Chlupa za konservu

 20,00

30.11. Vrácená záloha na konvu       

15,00 

14.9. Příspěvek z obecní pokladny             

80,00

       Příjem osobní podpory M.Čermákové         

30,00

5.1.1936 Vybráno ze spořitelní knížky Unín

200,00

   

7193,59 Kč

 

Vydání za rok 1935:

 

11.1. Pojistné přípřeže 

57,75 Kč

11.1. Členský příspěvek

34,00

11.1.  Poštovné  

1,00

25.1.  Za přesku na hadice  

18,00

1.2. Za obchůzku s oběžníkem

2,00

20.2. Za obchůzku s oběžníkem 

1,50

17.2.   Uloženo na knížku Unín         

700,00

24.2. Na valnou hromadu do Tišnova, 2 členové  

20,00

1.3. Požární pojistné     

61,00

  Poštovné             

-,50

1.3.  Inserát do Hasiče 

10,00

  Poštovné                     

-,50

8.3.        Kniha pro samaritu a cvičební kniha besed          

11,60

10.3.  Václavu Chlupovi na divadelní kurs dva dny      

50,00

26.3. Český Hasič předplatné na r.1935       

25,00

  Poštovné           

  -,50

26.5.  Od sbírky v Lubi          

7,00

26.5.  Za tiskopisy na žádosti o přísp. na stříkačku       

5,00

3.6.  Poštovné           

1,00

3.6.

Za foto staré stříkačky dle účtu        

23,00

4.6. Vstupenky na župní sjezd ve Žďárci       

20,00

4.6. Poštovné             

-,50

6.6.  Za obchůzku s oběžníkem          

2,00

9.6.  Na župní ve Žďárci, 3 členové        

60,00

9.6.  Na okrskové cvičení v Újezdě, 12 členů      

60,00

18.6. Za obchůzku s oběžníkem 

 2,00

19.6. Za donášku peněz od Rol.pojišťovny                    

-,50 

27.6.  Za obchůzku s oběžníkem          

1,00

  Za benzin 10 l          

30,00

23.6.  Záloha na mot.stříkačku     

2500,00

28.6.  Donáška odznaků a peněz          

2,00

29.6.  Vstupné na výlet Unín         

30,00

30.6.  Uloženo na knížku na Unín   

  2700,00

5.7.  Na výlet do Rohozce, 10 mužů                 

  50,00

12.7.  Za vrácení hadic, Václav Chlup       

10,00

16.7.  Za konvu a uzenky, Pokorný Jakub       

31,00

29.7.  Konvu benzinu a oprava hadic      

130,00

5.8.  Františku Chlupovi od krabice na hadice       

  3,00

10.11. Smetanovi za 3 l piva při dělání výletiště        

8,40

30.11.  Za jelení kůži            

5,00

30.11. Na nácvik do Lomničky, 2 muži    

    30,00

14.12.  Za zimní olej a benzin dle účtu      

203,00

28.12.  Marie Čermáková podpora       

  30,00

15.1.  Za překrývku na stříkačku, Am.Baláková        

6,00

10.1. Členské příspěvky Ochrana a daň za r.1935    

128,00

  Poštovné             

 -,50

   

7087,25

 

Celkový příjem za r.1935

7193,59

Celkové vydání     

7087,25

Pokladniční hotovost       

106,34

Revidováno dne 9.února 1936
         Trtílek Alois v.r.
         revisor účtů

Rok 1936:
 4.1. odeslána splátka na motorovou stříkačku 2.000,- Kčs, 7.3. další splátka na motorovou stříkačku 2.000 Kčs. 22.3. zbytek z divadla 208 Kčs. Krajský sjezd dobrovolných hasičů dne 30.5. v Brně-Husovicích byl obeslán 5 cvičícími bratry. Byli to: Chlup Frant. č.41, Chlup Václav č.18, Pánek Josef č.39, Krejčí František č.43 a Kašparec Robert č.21.
17.1. zakoupena Pamětní kniha sborová za 30 Kčs.
 Oslava pres. T.G.Masaryka byla provedena podle pokynů daných župou a k nesení štafety do Tišnova navrženi běžci Balák Jos., Pokorný Jakub ml., Kašparec Adolf, Chlup Václav, Pánek Josef, Kašparec Robert, Glaser Frant., Zeman Josef, Kašparec Karel a Krejčí Frant.
 Volby: starosta Pokorný Jakub č.3, náčelník Kudláček Václav, řídící učitel. Revisoři: Trtílek Alois a Kašparec Adolf. Návrh, aby Pokorný Filip č.3, starosta vykonávající funkci 24 let, byl jmenován čestným starostou našeho sboru, návrh schválen. Samaritní služba ošetřila 30 případů poranění lehčích a 6 těžších.
Příjem 5.830,94 kčs, vydání 5.130,10 Kčs, hotovost 700,84 Kčs.

 Rok 1937:
 Volby: starosta Trtílek Alois, rolník, náčelník Smíšek Lad., podnáčelník Kašparec Adolf. Celostátní sjezd v Bratislavě – 6 bratři: Smíšek Lad., Chlup Václav, Pánek Jos., Kašparec Adolf, Krejčí Frant. a Říha Jakub. Župní sjezd v Kuř.Jestřabí, okrskové cvičení v Bukovici – cvičení se strojem. 15.8. z hodové zábavy 205,70 Kč.
Pohřeb Jaroslava Trtílka 12.4. o ½10 hod., 15.5. za věnec 80 Kč.
Příjem 2.254,04 Kč, vydání 1.963,85 Kč, hotovost 290,19 Kč.

  Rok 1938:
 Volby: starosta Trtílek Alois, náčelník Kašparec Adolf č.6, dělník. 20.5. okrskové cvičení v Rohozci, župní sjezd v Drahoníně – 2 muži. Požár v Újezdě. Hasičská knihovna čítá 138 knih, tento stav se zvýšil darem Dr.Kučery Cyrila na 260 knih. Přijato 6 členů: Říha Stanislav, Kašparec Václav ml., Trtílek Fr. č.29, Trtílek Fr. č.7, Smetana Bohuslav a Smíšek Lad. ml.
Příjem 3.261,29 Kč, vydání 790,30 Kč, hotovost 2.470,99 Kč.

   Rok 1939:
 25.6. za věnec br.Pokorný Jakub st. Příjem 4.772,24 Kč, vydání 4.777,95 Kč, hotovost –5,71 Kč. Revizoři: Trtílek Alois a Zeman Josef.

Rok 1940:
 11.3. věnec br.Pokorný Filip. Příjem 3.289,40 Kč, vydání 769,31 Kč, hotovost 2.520,09 Kč.

          Rok 1941:
 Opravovala se střecha na hasičce. Příjem 2.950,09 K, vydání 1.106,25 K, hotovost 1.843,85 K.

Rok 1942:
 Z divadla 507,80 K. Příjem 2.398,65 K, vydání 452,50 K, hotovost 1.946,15 K.

 Rok 1943:
  Příjem 1.846,50 K, vydání 1.830,30 K, hotovost 16,20 K.

Rok 1944:
 Příjem 8.182,60 K, vydání 5.005,90 K, hotovost 3.176,70 K.

  Rok 1945:
 Volby: předseda Alois Trtílek č.29, rolník, velitel Adolf Kašparec č.6, dělník, jednatel Václav Kašparec č.21, domkář.
Příjem 4.676,70 K, vydání 4.676,70 K, hotovost 0. Výměna peněz.

 Rok 1946:         
 Zemřel Kašparec Václav 27.9.
Příjem 6.523,20 Kčs, vydání 3.010 Kčs, hotovost 3.513,20 Kčs.

  Rok 1947:
         Volby: předseda Trtílek Alois č.29, rolník, velitel Kašparec Adolf č.6, dělník, jednatel Smetana Jakub č.25, domkář. Příjem 4.522,70 Kčs, vydání 1.630,50 Kčs, hotovost 2.892,20 Kčs. Revisoři Kašparec L. a Zeman J.

  Rok 1948:        
 Okrskové cvičení na Skaličce. Příjem 2.942,20 Kčs, vydání 2.629,- Kčs, hotovost 313,20 Kčs.

   Rok 1949:       
 Župní sjezd v Malhostovicích, krajský sjezd v Boskovicích. Příjem 5.318,20 Kčs, vydání 2.185,- Kčs, hotovost 3.133,20 Kčs.

  Rok 1950:
         Okrskové cvičení v Lubi. Příjem 3.133,20 Kčs, vydání 451,- Kčs, hotovost 2.682,20 Kčs.

  Rok 1951:
         Příjem 2.682,20 Kčs, vydání 311,- Kčs, hotovost 2.371,20 Kčs.

  Rok 1952:
         Volby: předseda Trtílek Alois č.29, rolník, velitel Kašparec Adolf č.6, dělník, jednatel Pánek Miroslav č.36, dělník. Příjem 2.371,20 Kčs, vydání 0, hotovost 2.371,20 Kčs.

 Rok 1953:         
 27.2. za věnec Frant.Říha 500 Kčs. Příjem 6.371,20 Kčs, vydání 500,- Kčs, hotovost k 1.5.: 5.871,20 Kčs. Výměna peněz – zůstává 121,50 Kčs.  

   Rok 1954:        
 Kniha nevedena.

  Rok 1955:        
 Volby: předseda Trtílek Alois č.29., rolník, velitel Pokorný Vratislav st. č.3, rolník, jednatel Pánek Miroslav č.36, dělník.

 Rok 1956:         
 Volba jednatele a zvolen Václav Chlup č.35, dělník.    

 Rok 1957:
          13.11. věnec Smetana Jakub – 100 Kčs. Příjem 274,90 Kčs, vydání 146,80 Kčs, hotovost 128,10 Kčs.

 Rok 1958:
          Volby: předseda Trtílek Alois č.29, rolník, velitel Kašparec Josef č.20, dělník, člen JZD, jednatel Chlup Václav č.35, dělník. 15.2. zemřel Čermák Vojtěch. Příjem 1.086,35 Kčs, vydání 312,70 Kčs, hotovost 773,65 Kčs.

 Rok 1959:       
 Kniha nevedena.

  Rok 1960:       
 Příjem 939,75 Kčs, vydání 276,30 Kčs, hotovost 663,45 Kčs.

 Rok 1961:         
 Příjem 663,45 Kčs, vydání 29,- Kčs, hotovost 634,45 Kčs.

  Rok 1962:
         Příjem 639,45 Kčs, vydání 262,60 Kčs, hotovost 371,85 Kčs.

 Roky 1963-1964:        
 Kniha nevedena.

  Rok 1965:        
 Volby: předseda Smetana Frant. č.38, důchodce, velitel Kašparec Jos. č.20, člen JZD, jednatel Chlup Václav č.35, dělník.

  Rok 1968:
         Nová zbrojnice.

   Rok 1969:
        Volby: předseda Smetana Frant. č.38, důchodce, velitel Kašparec Josef č.20, člen JZD, jednatel Pokorný Vratislav st. č.3, člen JZD, pokladník Císař Jos. č.15.

   Rok 1970:
        Nakoupeno dřevo na pořez na desky. Požár na Uníně, Klepárník. Zemřel br. Balák Josef.   

  Rok 1971:       
 Zhotoven sušák na hadice. Zemřel Kašparec Ludvík. Pokladní kniha předána od Císaře Jos. č.15 Václavu Chlupovi č.35.

 Rok 1972:
          Volby: předseda Zeman Jiří č.32, dělník, velitel Zeman Josef č.37, dělník, jednatel Pokorný Vratislav st. č.3, člen JZD. Okrskové cvičení v Dlouhé Lhotě, okrskové cvičení v Uníně. Revisoři Pokorný Jakub a Pánek Miroslav. 13.5. zemřel Trtílek Alois č.29.

 Rok 1973:
          Sjezd požární ochrany v Brně. Předání čestných medailí. Příjem 8.581,85 Kčs, vydání 3.302,50 Kčs, hotovost 5.279,35 Kčs.

 Rok 1974:         
 Veřejné cvičení na Skaličce. Zemřel Císař Josef č.13. Příjem 5.759,35 Kčs, vydání 648,60 Kčs, hotovost 5.110,75 Kčs.

 Rok 1975:         
 Volby: předseda Zeman Jiří č.32, dělník, místopředseda Císař Josef č.41, velitel Císař Jiří č.15, člen JZD, jednatel Pokorný Vratislav st. č.3, člen JZD. Z hodové zábavy 2.755,20 Kčs. Zájezd do Č.Budějovice na výstavu “Země živitelka” - 2.504 Kčs. Nové průkazy 27 kusů.
           
Rok 1976:
 Na výroční členské schůzi dne 19.prosince 1976 byly provedeny doplňovací volby výboru. Volební komise navrhla členské schůzi následující členy do výboru: jako předseda základní organisace Císař Josef č.41, velitel Zeman Jiří č.32 a jednatel Trpík Ant. č.45. Jmenovaní byli jednomyslně zvoleni a funkce přijali.
 Přijaté zavázky na počest 60.výročí Velké Říjnové Socialistiské Revoluce na plnění všech úkolů Svazu požární ochrany v ČSSR a plnění úkolů Národní fronty  ve sloučeném Místním Národním Výboru se sídlem v Rohozci.
 3.prosince 1976 obdržel vyznamenání a titul nejlepší pracovník podniku ČSAD Zachoval František č.42 za ujetí 1,000.000 km bez nehody.
 Na Unínském hřbitově jsme se rozloučili na poslední cestě se zemřelým Jakubem Pokorným č.3. Narodil se v roce 1909, členem místní organizace se stal v r.1927 a obdržel “Čestné uznání Okresního výboru”.
 Členy nového sloučeného Místního Národního Výboru jsou Smetana Jiří a Pokorný Vratislav st., který je také předseda Občanského výboru v Hlubokých Dvorech.

  Rok 1977:        
 Výroční členská schůze základní organisace se konala 26.12.1977 za přítomnosti 18 členů, 7 členů omluveno, dva jsou nemocni. Přítomnými zástupci Okresního výboru ČSPO a MNV byla práce místních požárníků hodnocena kladně.
 K 60.výročí Velké Říjnové Socialistické Revoluce uzavřeli členové řadu závazků. Většina těchto závazků byla překročena:

 

1 přednáška pro členy zákl.org.          – splněno  
3 rozhlasové relace, preventivní prohlídky    – splněno  
Při výstavbě a údržbě vodních zdrojů     100 hod.  – splněno 169 hod.

Při údržbě zbrojnice      

435 hod.  – splněno 494 hod.
Při údržbě sušáků hadic       10 hod.    – splněno  10 hod.
Při údržbě požárních techniky       50 hod.     – splněno 30 hod.
Při údržbě výstroje a výzbroje       75 hod. – splněno   40 hod.
Jiné  - – splněno   140 hod.
Pomoc v zemědělství - – splněno   147 hod.
Při plnění volebního programu 475 hod. – splněno  168 hod

Odpadových surovin sebráno       7.580 kg

 

Volby.

Na této výroční schůzi byl zvolen nový výbor:

 

Předseda – Císař Josef č.41, lesní dělník

nar. 1938

Místopř.  – Trpík Ant. č.45, skladník 

1919

Velitel – Pokorný Vrat. ml. č.3, studující

1957

Ref.pol.vých. – Zhoř Frant. č.31, nástrojář

1938

Ref.prevence – Krejčí Met. č.33, elektrom.        

1931

Ref.organisační – Zachoval Fr. č.42, řidič ČSAD

1934

Jednatel – Trpík Antonín č.45, skladník        

1919

Hospodář – Chlup Václav č.35, důchodce        

1915

Mater.tech.ref. – Zeman Jos. č.37, opravář

1938

Ref. CO – Balák Václav č.47, člen JZD        

 1926

Ref.mládeže – Smetana Jiří č.2, člen JZD        

1947

Náhradník – Kašparec Josef č.20, člen JZD        

1934

Revisor – Pánek Miroslav č.36, tesař                 

1924

Revisor – Zeman Josef č.5, důchodce                    

1911

Delegát na okresní konf. – Pokorný Vrat. ml.  

Ke konci roku 1977
má sbor 27 evidovaných členů, z toho je jeden ve voj.základní službě. Svoláno bylo 5 schůzí výboru a 4 schůze členské. Provedeno bylo 6 praktických cvičení a ve spolupráci s vojenskou posádkou byly provedeny dvě školení CO. Sbor uspořádal 1 hodovou zábavu. Za finanční prostředky MNV bylo zakoupeno devět pracovních obleků a gumové holínky.
 Na této schůzi bylo také vzpomenuto 65.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlubokém a přítomní byli pomocí této kroniky seznámeni s historií sboru.
 Dále byly uzavřeny závazky k 30.výročí vítězství pracujícího lidu v únoru 1948 a III.sjezdu ČSPO. Při požáru a v jiných případech sbor nezasahoval.
 Úmrtí. Zemřel Chlup Antonín č.18 (nar. 1889) ve věku 88 let a byl jedním ze zakládajících členů sboru. Rozloučení v krematoriu města Brna.

Rok 1978:
 Výroční členská schůze se konala 26.12.1978 za účasti 19 členů.
Všechny závazky byly uzavřeny ke 30.výročí Vítězného Února 1948, na podporu plnění volebního programu občanského výboru. Pro rozvoj ideově výchovné práce byly uskutečněny dvě přednášky. Při akcích občanského výboru na závazek 400 hod. bylo odpracováno 1.438 hod. Ve sběru odpadových surovin na závazek 600 kg bylo odevzdáno 4.750 kg železa, 320 kg papíru a ostatních surovin 12 kg. Požadavek na pomoc zemědělství nebyl. Preventivní protipožární prohlídky byly provedeny ve 42 budovách. Veškerá protipožární technika byla převzata do socialistické péče. Při výstavbě a údržbě požárních zbrojnic na závazek 50 hod. odpracováno 52 hod. Na údržbě vodních zdrojů na závazek 200 hod. odpracováno 210 hod. Na údržbě výzbroje a výstroje na závazek 100 hod. odpracováno 120 hod.
Byla uspořádána 20.srpna hodová zábava na výletišti. Byla provedena 4 námětová cvičení v obci a družstvo mladých členů se zúčastnilo soutěže v Bukovici a v Rohozci.
Základní organisace má 30 členů. Byli přijati noví členové: Kašparec Petr č.20, nar. 1962, Krejčí Pavel č.33, nar. 1961, Zachoval Jan č.42, nar. 1962, Živný Otakar č.23 a Císař Jaroslav č.15, nar. 1960.
Smetana Jiří je čestným dárcem krve.

Rok 1979:
Základní organisace požární ochrany hodnotila na své výroční schůzi 26.12.1979 práci všech svých členů.
Uzavřené závazky k 35.výročí Slovenského Národního Povstání na odpracování 860 brig.hodin byly vysoko překročeny, bylo odpracováno 1.428 brig.hodin. Závazek na 150 hod. na pomoc zemědělství byl splněn na 159 hod. Preventivní prohlídky i dohlídky provedeny ve všech domech. Požární družstvo se zůčastnilo prvního kola celostátní soutěže 23.6.1979 v Rohozci. Družstvo pomáhalo vyčistit odpadní jímky u vepřína JZD a při čistění obecní studny. Byla jim předána opravená dvoukolová motorová stříkačka.
Na této schůzi byla provedena doplňovací volba jednatele a zvolen s. Ant.Trpík č.45.
Základní organisace má 31 členů, z toho dva vykonávají základní vojenskou službu, jsou to Zachoval Frant. ml. č.42 a Císař Jaroslav č.15.
Úmrtí. 30.června 1979 zemřel s.Smíšek Ladislav č.19 ve věku 80 let. Jmenovaný vykonával ve sboru funkce jednatele, náčelníka, okrskového náčelníka a posléze župního náčelníka I.župy Oharkovy Tišnovské. Rozloučili jsme se zemřelým v obřadní síni krematoria města Brna.

Rok 1980:
Výroční schůze základní organisace SPO se konala 8.listopadu 1980. Organisace má 31 členů, z toho vykonávají základní vojenskou službu Krejčí Pavel č.33 a Císař Jaroslav č.15. Besedy s občany ve spolupráci s MNV a vojenskou posádkou konány dvakrát. Příprava obyvatel k CO dvakrát. Příprava na soutěž praktická cvičení třikrát. Ideové přednášky dle daných instrukcí 2x. Preventivní prohlídky a dohlídky byly provedeny. Socialistický závazek uzavřený na počest 35.výročí osvobození naší vlasti Rudou Armádou byl splněn takto: Údržba požární techniky, výstroje a výzbroje, odpracováno 108 brig.hodin. Úkol volebního programu při údržbě požární techniky a vodních zdrojů 70 hod. Výstavba sociálního zařízení na výletišti odpr. 644 hod. Na pomoc zemědělství 130 hod. Sběr odpadových surovin: odevzdáno 33q železa, 110kg papíru a 45kg ostatních. Členských schúzí svoláno 7, účast kolem 50%.
Volby nového výboru: Návrh výboru ze schůze 4.10.1980, aby členové dosavadního výboru byli ponecháni v dosavadních funkcích do dalšího volebního období, byl schválen (zápis 26.12.1977).
Požární družstvo se zúčastnilo okrskového cvičení v Bukovici 1.června 1980.
Při slavnostním zasedání pléna MNV v Rohozci k 35.výročí osvobození naší vlasti Rudou Armádou a 35.výročí vzniku národních výborů bylo zástupci naší základní organizace předáno “Čestné uznání rady MNV” za dobrou práci našich požárníků.
Dne 1.listopadu 1980 bylo provedeno celostátní sčitání lidu. V naší obci je 44 domů, trvale obydlených 34, občas obydlených 3, neobydlených 7, určených k demolici 1. Bydlí zde 111 osob, z toho 54 mužů a 57 žen.

Rok 1981:
 Ze souhrnné zprávy základní organizace na výroční členské schůzi, konané dne 26.12.1981: Bylo konáno 7 schůzí členských a 6 výborových. Besedy s občany ve spolupráci s MNV, posádkou Unín a Místním výborem ČSPO Rohozec, a to dvakrát školení o prevenci, dvakrát školení civilní obrany s diapozitivy na téma hasební látky. Relace v místním rozhlase na téma ochrana úrody a topné období. Preventivní prohlídky provedeny v 41 domech a dohlídky ve 3 domech. Při údržbě požární techniky, výzbroje a výstroje odpracováno 136 hod. Údržba požární zbrojnice 133 hod. Výstavba objektů obecné vybavenosti 663 hod. Další akce v obci a zvelebování životního prostředí 728 hod. Na pomoc zemědělství 195 hod.  
 Školení výcvikového roku: Námětová cvičení 3x. 31.5.1981 se požární sbor zúčastnil I.kola celostátní soutěže v Uníně. Tato soutěž se skládala ze dvou částí, a to štafety na 4x100 m, ve které naše družstvo obsadilo 2.místo a z požárního útoku s vodou. Celkově obsadilo družstvo 4.místo.
 Byla také vyčištěna nádrž na vodu v obci a úklid zbrojnice. Dvě kontroly zbrojnice velitelem Místního výboru a nebyly shledány závady.
 Dřívější okrsky byly zrušeny a nahrazeny Místním výborem při Místním národním výboru. Patří sem obce: Rohozec, Unín, Hluboké Dvory, Bukovice a Zhoř.
 7.7.1981 byl promován současný velitel s.Pokorný Vratislav, strojní inženýr, obor obráběcí a tvářecí stroje.

Rok 1982:
 Základní organizace požární ochrany v naší obci má 31 členů, z toho 3 vykonávají základní vojenskou službu.
 V letošním roce oslavili požárníci 70 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlubokém. Slavnostní schůze se konala 14.února 1982 v kulturní místnosti občanského výboru (ve škole). Za MNV byl přítomen předseda Klepárník Jan, za ZO ČSP Rohozec Klepárník Josef a za ZO ČSP Unín předseda Brantner Josef. Povstáním byla uctěna památka všech zemřelých bratří od založení sboru. Pomocí této kroniky byly vzpomenuty začátky založení sboru a historie až do dneška.
 U příležitosti tohoto výročí se 6.června 1982 konalo I.kolo celostátní soutěže, zúčastněná družstva Místního výboru (dříve okrsek) předvedla ukázku rychlého zásahu, dobré techniky a dopravy vody cisternou. Účast občanů byla početná.
 Věrnostní medaile. Také při této příležitosti byli vyznamenáni zasloužilí členové sboru, a to: Medailí za věrnost, za 50 roků členství - Zeman Alois č.32, Kašparec Adolf č.6; za 40 roků členství – Chlup Václav č.35, Krejčí Metoděj st. č.33, Smíšek Ladislav č.19; za 30 roků členství – Konečný Josef č.30. Po slavnosti byla zábava v parku.
 Ve zprávě o činnosti ZO, přednesené na výroční členské schůzi, je uvedeno, že bylo svoláno 5 schůzí výborových a 6 schůzí členských, byli přijati 3 noví členové z řad mládeže, a to: Pokorný Radek č.3, Zeman Pavel č.37 a Balák Ivan č.47.
 Konala se jedna zábava v parku, provedeny 4 relace v místním rozhlase, 4 kolektivy a 2 jednotlivci převzali do socialistické péče svěřenou techniku a zařízení. Sebráno a odevzdáno bylo 6q papíru a 18q železa. Preventivní prohlídky byly provedeny ve dnech 14.-20. a 21. března ve 42 domech, budově občanského výboru a v 1 prodejně potravin. Na brigádách bylo odpracováno 846 hod. Zvláště mladí požárníci se velmi aktivně zúčastňují všech prací.
 Volby. V provedených volbách byli zvoleni pro období 1983-1985: předseda – Císař Josef č.41, lesní dělník; velitel – Ing.Pokorný Vratislav č.3; místopředseda, jednatel a ref.pol.výchovy – Trpík Antonín č.45, důchodce; hospodář a kronikář – Chlup Václav č.35, důchodce; delegát na okresní konferenci – Trpík Antonín č.45.
 Zpráva velitele. První kolo celostátní soutěže bylo uspořádáno v místě. Cvičení v rámci Místního výboru se konalo v Uníně. ZO je zapojena 10 členy do výcvikového roku, který plní v termínu. Vyvrcholením výcvikového roku byly testy, které byly odeslány v termínu.
Byla dokončena stavba sociálního zařízení v parku. Finanční náklady - 38.869,- Kčs, odpracované brig.hodiny – 2.505,5 hod., hodnota díla – 70.188,- Kčs.
Promoce. 16.června 1982 byl promován Pokorný Miroslav č.3 na ing.zemědělství, obor provozní ekonomika.
 Úmrtí. 9.5.1982 zemřel s.Smetana František č.38, nar. 25.1.1904, od roku 1965 až 1972 vykonával funkci předsedy ZO (kremace). 12.6.1982 zemřel s.Konečný Josef č.30, nar. 12.2.1906, pohřben na hřbitově v Uníně.

Rok 1983:
 Výroční schůze základních organizací se konaly pod heslem “Boj o mír”. V naší organizaci se konala výroční schůze 18.12.1983 v kulturní místnosti na výletišti. Základní organizace má 31 členů, z toho jeden koná základní vojenskou službu.
 Zpráva velitele. 7.3. relace v místním rozhlase “Březen – měsíc požární ochrany”. Na fond míru a solidarity bylo zasláno 50,- Kč. 20.3. a 25.3. byly provedeny preventivní prohlídky v 43 budovách, v budově občanského výboru a v budově prodejny potravin. 7.6.1983 byl zaslán “Protest proti jadernému zbrojení” na Čs. Mírový výbor, Pánská ul. 7 v Praze. 18.6. relace v místním rozhlase k zabezpečení úrody před požáry. Byly vyčistěny obě části protipožární nádrže. Provedeno protipožární cvičení v Uníně. Cvičení Místního výboru se konalo v Rohozci 19.6., započítané do I.kola celostátní soutěže. ZO je zapojena počtem 10 členů do výcvikového roku, který je plněn v termínu. Vyvrcholením výcvikového roku byly kontrolní testy. Námětové cvičení Místního výboru se konalo ve Zhoři.
 Během letošního podzimu byla dokončena hrubá stavba sociálního zařízení v objektu občanského výboru (ve škole). Na této akci se podíleli pouze mladí členové.
 Na akci MNV “Beseda s důchodci” bylo přispěno částkou 100 Kčs.
Administrativa a technika je v pořádku a nebylo z okresního výboru připomínek.
Při údržbě požární techniky a vodních zdrojů, při výstavbě obecní vybavenosti, při zvelebování životního prostředí a na pomoc zemědělství odpracovali požárníci 900 hodin.
Promoce. 12.6.1983 promoval Pokorný Vlastimil č.3 jako ing.zemědělství, obor ovocnář.

Rok 1984:
 Základní organizace má 28 členů, dva členové se odstěhovali, a to ing.Pokorný Miroslav č.3 a Živný Otakar č.23, dva vykonávají základní voj.službu, a to Pokorný Radek a Balák Ivan. Získán byl nový člen Luděk Chlup č.46.
 Na výroční schůzi 22.12.1984 byly členům předány nové členské průkazy a věrnostní diplomy s medailemi.
 Vyznamenání. Za 30 roků členství: Pánek Miroslav č.36, Pokorný Vratislav č.3, Zachoval František č.42 a Krejčí Metoděj ml. č.33. Za 40 roků: Císař Josef č.15 a za 50 roků: Chlup Václav č.35. Za 20 roků členství: Císař Josef č.41, Kašparec Josef č.20, Trpík Antonín č.45, Zeman Jiří č.32, Zeman Josef č.37 a Zhoř František č.31.
 Socialistický závazek na počest 120.výročí založení dobrovolné požární ochrany byl splněn. Preventivní prohlídky a dohlídky byly provedeny v 41 domech a jedné prodejně. Byly pořádány dvě zábavy v parku. Místnost pro výstroj požárníků je dokončena, zbývá jen vybavení regály a ostatním zařízením. Naše družstvo se zúčastnilo I.kola celostátní soutěže požárních družstev 24.6. v Rohozci, v této soutěži obsadili 3.místo. V jarních měsících vyčistili vodní nádrže a udělali nové přívodní potrubí. Provedeny dvě námětová cvičení na objekty JZD. Výcvikový rok byl prováděn v průběhu roku a návratky odeslány v termínech. Do výzbroje doplněny dvě hadice a ventilové lanko.

Závazek na počest 40.výročí osvobození naší vlasti: 
 

údržba techniky a technických prostředků    100 hod.
při výstavbě obecné vybavenosti    500 hod.
při údržbě požární zbrojnice a vodních zdrojů   150 hod.
při zvelebování životního prostředí a další   500 hod.
vysázíme stromky nebo keře                 3000 ks
odevzdáme 800 kg železa a 800 kg ostatních surovin  
na pomoc zemědělství        50 hod.

 

Úmrtí. 7.6.1984 Krejčí Pavel č.33 ve věku 23 let. 17.11.1984 Trtílek František č.29 ve věku 62 let. S Pavlem Krejčím jsme se rozloučili v obřadní síni brněnského krematoria 14.6.1984 a s Františkem Trtílkem 24.11.1984 tamtéž.
 Kašparec Adolf odešel do domova důchodců v Černé Hoře.

Rok 1985:
 Na výroční členské schůzi základní organizace PO 22.12.1984 rezignoval předseda zákl.org. Císař Jos. č.41 a funkci převzal a byl schválen místopředseda s.Trpík Antonín č.45. Výroční schůze základní organizace PO se konala 12.října 1985 za přítomnosti 25 členů. Za okresní výbor byl přítomen zástupce s.Antl B. Schůzi zahájil a vedl předseda s.Ant.Trpík.
 Zpráva velitele. Na jaře byla vyčistěna jedna polovice vodní nádrže. Ve druhém čtvrtletí bylo provedeno námětové cvičení v obci. V červnu se naše družstvo zúčastnilo prvního kola celostátní soutěže požárních družstev, které se konalo v Rohozci. Zde se naše družstvo umístilo na 4.místě. 6.září jsme zajistili konání námětového cvičení v naší obci na objekt JZD – vepřín. Tohoto cvičení se zúčastnili kromě našeho družstva i požárníci z Unína a Rohozce. Dodávka vody z nádrže, pro velkou vzdálenost a stoupání, byla prováděna přes stroje. Součinnost družstev byla dobrá.
 V říjnu bylo provedeno ještě jedno námětové cvičení v obci. Při cvičení v Rohozci jsme měli poruchu na stroji. Tato porucha byla opravena pracovníkem OJPO. V tomto roce jsme nedostali žádnou výzbroj ani výstroj, přestože jsme pravidelně a včas zasílali požadavky na MNV.
 Bylo svoláno 7 schůzí členských a 6 výborových, návštěvnost schůzí je velmi nízká, přestože schůze jsou svolávány oběžníkem a včas. Soc. závazek na r. 1985 byl splněn a překročen. Roční sběr druhotných surovin byl v plánu rovněž překročen. Prevence byla plněna odpovědně. Konaly se dvě hodové zábavy. Odebírají se dvě čísla “Požární ochrany”.
 Volby. V provedených volbách byli zvoleni do výboru zákl.organ. tito členové:

 

Předseda – Zeman Josef č.37, montér STS, nar. 1939;
Ref.pol. práce – Trpík Ant. č.45, důchodce, nar. 1919;
Ref. prevence – Kašparec Petr č.20, tovární dělník, nar. 1962;
Velitel – Ing.Pokorný Vrat. č.3, konstruktér, nar. 1957;
Jednatel – Trpík Ant. č.45, důchodce, nar. 1919;
Hospodář – Krejčí Metoděj č.33, elektromontér, nar. 1931;
Ref.organis. –  Zachoval Frant. č.42, řidič ČSAD, nar. 1934;
Ref.mat.tech. –  Zachoval Jan č.42, tovární dělník, nar. 1962;
Ref. CO –  Trpík Ant. č.45, důchodce, nar. 1919;
Ref.mládeže – Císař Jaroslav č.15, tovární dělník, nar. 1960;
Kronikář –  Chlup Václav č.35, důchodce, nar. 1915;
Revizor –  Zeman Josef č.5, důchodce, nar. 1911
Revizor – Pánek Miroslav č.36, důchodce, nar. 1924.

    
 Vyznamenání. Na slavnostním plenárním zasedání Místního národního výboru v Rohozci 8.května 1985 k příležitosti oslav 40.výročí osvobození naší vlasti Rudou Armádou a 40.výročí ustavení národních výborů byli vyznamenáni “Čestným uznáním” za práci v akcích občanských výborů a za veřejně prospěšnou práci tito členové základní organizace požární ochrany v naší obci: Kašparec Josef č.20, Zeman Josef č.5, Zeman Josef č.37, Ing.Pokorný Vratislav č.3, Pokorný Vratislav č.3, Smetana Jiří č.2, Trpík Ant. č.45, Chlup Václav č.35. S.Trpík Ant. byl také vyznamenán okresním výborem “Čestným uznáním” za příkladnou práci v požární ochraně za rok 1984.
 Stav členské základny k 31.12.1985 je 27 členů, z toho vykonávají základní vojenskou službu, a to Pokorný Radek č.3 a Zeman Pavel č.37. Na výroční konferenci Místního výboru byli zvoleni delegáti: Zeman Josef č.37, Ing.Pokorný Vratislav č.3 a Kašparec Petr č.20. Na okresní konferenci v Boskovicích zvolen delegát Trpík Antonín č.45.

Rok 1986:
 Počasí. Zimní období: Únor byl chladnější než leden, ranní teploty byly od –5° až do –20°C (ke konci února), celkem napadlo asi 30cm sněhu. Jaro mělo dostatek srážek a v létě časté bouřky a přeháňky. 19.června byla prudká bouřka s krupobitím, u nás způsobila menší škody, ale na Lomnicku a Tišnovsku průtrž mračen způsobila povodeň a škody na komunikacích, budovách a polích činí několik milionů Kčs (asi 19 mil. Kčs). U obce Běleč byla stržena silnice v délce asi 4 km. V Šerkovicích a v Lomničce byly značně poškozeny budovy, povodňová vlna zde dosáhla výšky 2,5 a 3 m nad dnem potoka. V Lomnici při záchranných pracích utonul mladý požárník z VPÚ Tišnov.
 Druhá polovina roku, zvláště srpen, září a říjen byla zvlášť suchá a denní teploty dosáhly až 32°C, pole, louky a lesy byly vysušeny tak, že bylo značné nebezpečí vzniku požárů. Toto období s malými srážkami přetrvalo téměř až do konce roku.
 Výroční schůze. Výroční členská schůze základní organizace se konala v pátek 28.listopadu 1986 v kulturní místnosti. Přítomno bylo 15 členů, omluveno 7. Za OV byl přítomen s.Jiří Mička.
Program:  
Zahájení
  Zpráva velitele a výroční zpráva
  Zpráva hospodáře a revizorů
  Social.závazek a plán činnosti na r.1987
  Diskuse
  Volba delegátů na výroční konf. MV
  Usnesení
  Závěr a pohoštění
Schůzi zahájil předseda ZO s.Zeman Josef.
 Zpráva velitele. Největší akcí naší org. v tomto roce bylo pořádání I.kola celostátní soutěže v rámci Místního výboru v požárním sportu. Tato soutěž se konala 18.5.1986 za účasti družstev ze všech zákl.org. MV a z Rohozce i družstvo dorostu (Hluboké, Unín, Rohozec, Bukovice a Zhoř). Přesto, že se naše družstvo umístilo na 4.místě, měla tato soutěž zdařilý průběh. Voda byla dovážena na horní část obce v cisternách.
 Dále bylo provedeno jedno námětové cvičení v obci. Do výcvikového roku bylo zapojeno 10 členů, hlášení zasíláno průběžně se čtvrtletním hlášením.
 V průběhu roku byly vyčistěny obě poloviny vodní nádrže a provedeno jedno školní námětové cvičení bez použití vody. Zazimování a uskladnění techniky bylo provedeno včas ve stanoveném termínu. Preventivní prohlídky provedeny v 41 domech a jedné provozovně. Celý kolektiv, po dohodě s MNV Rohozec, uzavřel písemný závazek o převzetí všech prostředků a zařízení požární ochrany do socialistické péče.
 Stav členů k 31.12.1986 je 27. S. Ing.Pokorný Vlastimil se odstěhoval do Brťova, s.Zeman Pavel je v základní vojenské službě, s.Trpíková Růžena přijata za členku zákl.org.
 Bylo svoláno 5 členských schůzí a 4 výborové, návštěvnost schůzí je velmi nízká. Směrnice OV SPO jsou plněny. Počet zásahové jednotky snížen na 7 členů. Socialistický závazek byl splněn. Místní výbor je z naší ZO zastoupen dvěma stálými členy a 3 stále přizvanými.

Závazek:

 

Údržba požární techniky a zařízení    100 hod.
Při investiční výstavbě a obecné vybavenosti   200 hod.
Při údržbě zbrojnice a vodních zdrojů    150 hod.
V neinvestiční výstavbě     200 hod.
Celkem    650 hod.

Bylo odevzdáno 500kg železa a 500kg ostatních surovin.
 Čtvrtletní hlášení a ostatní administrativa je plněna v termínech. Stav pokladny k 31.12.1986 je

Rok 1987:
 Počasí. První dva měsíce roku byly značně studené, 12. a 13.ledna bylo v noci –22°C a ve dne –16°C, 1.února ráno –21°C a ve dne –9°C. Velmi studený byl také březen, zvlášť první polovina a ještě 22.3. bylo ráno –5°C, z počátku měsíce byly i celodenní mrazy až –7°C. Celkem napadlo asi 25 cm sněhu. Vlivem chladného a později deštivého počasí se vegetace zpozdila až o 14 dnů.
 V druhé polovině roku ubylo srážek a oteplilo se s dalšími suchými obdobími. 17.prosince se utvořilo náledí a námraza na stromech, autobusové spoje byly zpožděny až do odpoledních hodin. Také byl způsoben výpadek elektrického proudu. Pak nastalo značné oteplení až do +6°C a do konce roku bez sněhu.
 Výroční členská schůze. Výroční členská schůze základní organizace se konala 12.prosince 1987 v 18,30 hod. v kulturní místnosti. V tomto roce k 70.výročí VŘSR naše organizace uzavřela socialistický závazek. Mírová aktivita ve světě vyvrcholila podepsáním smlouvy o zrušení a likvidaci jaderných raket středního a krátkého doletu. Tuto smlouvu podepsali představitelé Sovětského svazu a USA 8.prosince 1987 ve Washingtonu.
 Jako každoročně byly předloženy písemné požadavky na doplnění výzbroje a výstroje na MNV v Rohozci, ale stále nám chybí ve výzbroji nové savice a opasky. Naše organizace má již rok uzavřenou dohodu o převzetí všech prostředků a zařízení do soc.péče, kterou se nám daří plnit na dobré úrovni. Prevenci plníme také dobře. V akci březen – měsíc požární ochrany byly provedeny prohlídky ve všech domech a dvou provozovnách v naší obci. Nebyly zjištěny žádné závady. Přede žněmi byla v místním rozhlase relace na ochranu úrody před požárem. Také ohlašovna požárů je řádně označena.
 V tomto roce byly svolány tři schůze členské a dvě výborové. I když schůze jsou svolávány včas a oběžníkem, účast je malá. Okresní schůze, aktivity a školení jsou řádně navštěvovány.
 Socialistický závazek uzavřený na počest 70.výročí VŘSR byl splněn až na odpracování 200 hod. v investiční výstavbě, protože občanský výbor neprováděl žádnou akci tohoto druhu. Sběr železného šrotu byl vysoko překročen.

Plán práce na r.1988:

 

Leden -    inkaso členských příspěvků;
Únor -    kontrola výstroje a výzbroje;
Březen -   kontrola domů – vyhodnocení; schůze výborová a členská;
Duben -  kontrola vodních zdrojů; příprava na I.kolo soutěže v požárním sportu;
Květen -  účast na oslavách 1.máje a 9.května; provedení námětového cvičení; účast na I.kole požárního sportu;
Červen -   schůze výboru a členská; zaslání pololetního hlášení; vyčistění poloviny vodní nádrže;
Červenec- prověrka akceschopnosti techniky a členů; zabezpečení úrody před požáry;
Srpen -    relace v místním rozhlase k ochraně úrody; kontrola techniky;
Září -  schůze výboru a členská; provedení námětové cvičení; zabezpečení topného období;
Říjen -  vyhodnocení preventivních dohlídek v domech; zazimování techniky; příprava výroční členské schůze;
Listopad - inventarisace věcných prostředků zákl.org.; schůze výboru a členská; účast na oslavách VŘSR a měsíce SČSP;
Prosinec - konání výroční členské schůze a zaslání hlášení na okresní výbor.

Zpráva velitele. Do výcvikového roku je zapojeno 7 členů zásahové jednotky. Hlášení z výcvikového roku bylo průběžně zasíláno na OV. V červnu byla vyčistěna jedna polovina vodní nádrže. Bylo provedeno námětové cvičení, kterého se zúčastnila zásahová jednotka. Zazimování a uskladnění techniky bylo provedeno do 15.října. Byla provedena kontrola čerpání pohonných hmot a jejich doplnění, úklid zbrojnice a kontrola za účasti zástupce MNV Rohozec a zástupců okresní požární inspekce. Výsledek kontroly byl kladný. V říjnu byla provedena inventarizace veškeré výzbroje a výstroje za přítomnosti zástupce MNV.

Volby nového výboru. Složení nového výboru na období 1988-1991:

 

Předseda -   Zeman Josef č.37, dělník, nar. 1939;
Ref.prevence -   Kašparec Petr č.20, dělník, nar. 1962;
Velitel - Ing.Pokorný Vratislav č.3, konstruktér, nar. 1957;
Jednatel -  Císař Jaroslav č.15, dělník, nar. 1960;
Hospodář - Krejčí Metoděj č.33, elektromontér, nar. 1931;
Org.ref. - Zachoval Frant. č.42, řidič, nar. 1934;
Materál.tech. -  Zachoval Jan č.42, dělník, nar. 1962;
Ref.mládeže -   Císař Jaroslav č.15, dělník, nar. 1960;
Kronikář - Chlup Václav č.35, důchodce, nar. 1915;
Náhradník -   Kašparec Josef č.20, člen JZD, nar. 1934;
Revizor - Zeman Josef č.5, důchodce, nar. 1911
Revizor - Pánek Miroslav č.36, důchodce, nar. 1924;
Delegát na okresní konf. - Zeman Josef č.37.

Stav členské základny je 24 členů. Stav pokladny k 31.12.1987
Do domova důchodců v Černé Hoře odešel Smíšek Ladislav z č.19, nar. 1924.
 Úmrtí. Jiří Zeman č.32 ve věku 47 let, zemřel 18.2.1987, kremace 25.2.1987 v Brně. Krejčí Metoděj č.33 ve věku 81 roků, zemřel 28.7.1987, kremace 5.8.1987 v Brně. Obou rozloučení se zúčastnili požárníci jako čestná stráž a byly zakoupeny věnce.

Rok 1988:
Počasí. Mírný průběh zimy z minulého roku pokračoval v lednu i únoru, bez sněhu, s občasnými přeháňkami. V březnu až do 20. bylo chladno až do –8°C v noci a časté sněhové přeháňky. Stromy začaly kvést 22. až 30.dubna. Delší období sucha a poměrně teplo bylo do polovice května. Dosti dlouhé suché období bylo také v letních měsících i začátkem podzimu s vysokými teplotami nad 30°C, začátkem srpna bylo 5 dní s teplotou nad 30°C. V listopadu nastal časný nástup zimy s nočními teplotami od –2°C až do –15°C. V prosinci se výrazně oteplilo až do +8°C (26.12.) stále bez sněhu a beze srážek. Celkem byl letošní rok srážkově podnormální.
Výroční schůze základní organizace se konala 26.prosince 1988 v 9 hod. v kulturní místnosti. Stav členské základny je 24 členů, z toho jedna žena. Ve výstroji chybí savice, opasky a je třeba opravit stříkačku. Prevence je zajištěná dobře, prohlídky byly provedeny ve všech domech a provozovnách a nebyly shledány závady. Byly svolány 2 schůze členské a 2 výborové.
Socialistický závazek uzavřený na počest 40.výročí Vítězného února byl splněn, až na odpracování brig.hodin v investiční výstavbě, protože se v obci takováto akce neuskutečnila, bylo odpracováno jen 98 hod. Sběr železného šrotu byl překročen a odevzdáno 860 kg. Na pomoc lesnímu hospodářství a na údržbe protipožárního zařízení odpracováno 100 brig.hodin.
Do výcvikového roku je zapojeno 7 členů zásahové jednotky. Daná téma výcvikového roku byla průběžně školena a hlášení zasílána na OV SPO společně s hlášením o činnosti ZO. Předseda org. je Zeman Josef č.37, velitel Ing.Pokorný Vratislav č.3.
Příjem 9.553 Kčs, vydání 1.289 Kčs, hotovost k 31.12.1988:  8.264 Kčs.

Rok 1989:
 Stav členské základny je 21 členů a 1 členka. V základní organizaci se konala 1 schůze členská a 2 výborové. Za sběr železného šrotu získáno 1.889 Kčs. Brigádnické práce: Vyčištěna jedna polovina protipožární vodní nádrže, pomoc při kladení betonových panelů před prodejnou “Potraviny”, pomoc při sázení lesních stromků a pálení klestu v lese, běžná údržba zbrojnice a zazimování, údržba techniky  a pořádková služba při konání automobilového závodu “Rallye Vysočina”. Předseda zákl.organizace je Zeman Josef č.37, velitel je Ing.Pokorný Vratislav č.3.
 7.5. zemřel Zeman Alois č.32 ve věku 84 let (narozen 1.11.1905), pohřben 14.5. na unínském hřbitově.
 Příjem 8.830 Kčs, vydání 894 Kčs, hotovost k 31.12.1989 je 7.936 Kčs.

Rok 1990:
 Sbor byl přejmenován na Sbor dobrovolných hasičů. Činnost sboru se omezila na běžnou údržbu stávajícího zařízení a techniky, vyčištění vodní nádrže. Schůze se nekonaly. Stav členské základny je 21 členů. Příjem za železný šrot – 1.689 Kčs. Celkem příjem (i převod z minulého roku) 9.525 Kčs, vydání 1.177 Kčs. Hotovost – 8.348 Kčs. Předseda (starosta) Zeman Josef č.37, velitel Ing.Pokorný Vratislav.
 16.2. zemřel Kašparec Adolf z domu č.6 v domově důchodců v Černé Hoře ve věku 81 let. 23.2. rozloučení ve smuteční síni v Blansku ke kremaci.

Rok 1991:
 Členská základna sboru je 21 členů. Činnost sboru se omezila na údržbu požární techniky, vodních zdrojů a zvlášť při veřejně prospěšných pracích (při opravě fasády na místní škole) a pohotovostní službě při soutěži “Rallye Vysočina”.
 Starosta sboru je Zeman Josef č.37, velitel Ing.Pokorný Vratislav č.3, hospodář Krejčí Metoděj č.33. Pokladní hotovost činí 8.348 Kčs.

Rok 1992:
 Na výroční schůzi 9.2. bylo vzpomenuto 80.výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Hlubokém. 31.května se konalo námětové cvičení k tomuto výročí za účasti požárních sborů z Rohozce a Unína. Voda z nádrží na dolním konci obce byla dodávána přes další dva stroje do kopce, do vzdálenosti asi 400 m na místo zásahu u posledního domu v obci č.47. Po cvičení se konala taneční zábava v parku. Členové sboru se podíleli na pracovních akcích v obci a také pomáhali zajišťovat pořadatelskou službu při konání rychlostního závodu “Rallye Vysočina”. Byly vyčištěny obě části nádrže na vodu v obci.
 Počet členů sboru je 24. Velitel je Chlup Luděk, starosta Zeman Josef č.37, jednatel Starý Ladislav č.6, hospodář Krejčí Metoděj č.33. Pokladní hotovost činí 10.028,80 Kčs.

Rok 1993:
 Byla vytvořena zásahová jednotka v počtu 6 mužů, vyčištěny obě vodní nádrže a jejich stěny natřeny. Vybavení jednotky je zatím dosti dobré vzhledem k vysokým cenám hadic a jiného materiálu. Zazimování techniky je dobré. Preventivní prohlídky se nekonaly. Obecní úřad vyčlenil pro sbor 5.000 Kč, což je nedostatečné.
Starosta sboru je Zeman Josef ml. č.37, hospodář je Zhoř František č.31, jednatel - Starý Ladislav č.6, velitel – Chlup Luděk č.46. Základní vojenskou službu vykonává Radek Zeman č.37. Členů sboru je 24. Pokladní hotovost činí 9.723 Kč.

Rok 1994:
Členové sboru se podíleli na všech akcích v obci - při opravě kapličky, čistění požárních nádrží. Požární technika je v dobrém stavu. Při konání rychlostního závodu “Rallye Vysočina” pomáhali při pořadatelské službě.
Počet členů je 24, velitel Chlup Luděk, starosta Zeman Josef č.37, jednatel Starý Ladislav č.6, hospodář je Zhoř František č.31. Pokladní hotovost činí 10.200 Kč.
28.ledna v 7 hod. ráno se nad krajem přehnala bouřka s prudkým deštěm a silný vítr až vichřice způsobila značné škody v lesích ve “Střele” a u “Kasáren”, polámané a vyvrácené byly velké plochy vzrostlého lesa, na budovách vznikly menší škody shozením krytiny. V ZD v Rohozci shodil vítr střechu ocelokolny a tato značně poškodila uskladněné 4 kombajny a shodila část krytiny na kravíně.

Rok 1995:
Počet členů je 24. Chlup Luděk – velitel, Zeman Josef  č.37 – starosta, Starý Ladislav č.6 – jednatel, Zhoř František č.31 – hospodář. Požární technika je v dobrém stavu. Do budoucna se počítá se zakoupením dalších hadic. Hasičský sbor se i letos zúčastnil čištění požárních nádrží.
Pokladní hotovost činí asi 10.200 Kč.

Rok 1996:
Výroční schůze byla 14.12.1996. Počet členů – 23. V tomto roce vypukl lesní požár u “Duba”, který způsobil jen menší škody. Sbor hasičů nebyl nucen zasahovat. Roční příspěvky činily 50 Kč. Hodová zábava byla pořádána 15.8.1996, zůstatek činil 2.110 Kč.
Místo starosty zastává Zeman Josef č.37. Velitel je Chlup Luděk, jednatel Starý Ladislav a hospodář Zhoř František. Pro špatný stav starých hadic je třeba zakoupit hadice nové.
25.2.1996 zemřel ve věku 85 let Zeman Josef č.5. Pohřeb se konal 2.3.1996 na hřbitově v Uníně.
Pokladní hotovost činila 12.862 Kč.

Rok 1997:
Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů se konala 31.1.1998 v 19 hod. Počet členů – 23. Roční příspěvky byly ve výši 50 Kč. Při údržbě techniky bylo odpracováno 30 brigádnických hodin. Pořizovací cena nejlevnější hadice je 1.600 Kč. Hodová zábava byla pořádána v neděli 17.8.1997.
Pokladní hotovost činila 13.681 Kč.

Rok 1998:
Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů se konala 30.12.1998. Počet členů – 22. Příspěvky činily stále 50 Kč ročně na člena. Na opravě nádrže bylo odpracováno 30 brigádnických hodin. Hodová zábava byla pořádána v neděli 16.8.1998.
Dne 21.11.1998 zemřel člen p.Miroslav Pánek.
Pokladní hotovost činila 13.574 Kč.

Rok 1999:
Sbor dobrovolných hasičů má 22 členů. Členský příspěvek je stále 50 Kč ročně na člena. Oprava požární zbrojnice stála celkem 112.200 Kč, z toho dlažba a její položení 66.570 Kč, plán 3.000 Kč, ostatní práce (zemní práce, materiál, zednické práce, …) 42.630 Kč. Dotace na tuto opravu z Ministerstva pro místní rozvoj v Praze činily 66.000 Kč.

Rok 2000:
Sbor dobrovolných hasičů má nyní 20 členů. Ti platí roční členský příspěvek ve výši 50 Kč. Starosta sboru je Zeman Josef č.37 a velitel je Chlup Luděk. Byly provedeny opravy a údžba hasičské techniky a zařízení. Dále byla vyčistěna a opravena prasklá nádrž č.1 a byl také opraven její přítok. Celkem bylo odpracováno 30 brigádnických hodin. Výroční schůze se konala 27.1.2001.
10.2.2000 zemřel br. Zhoř František č.31, hospodářem sboru se stal Smetana Jiří st. č.2.

Rok 2001:
Sbor dobrovolných hasičů má nyní 19 členů. Ti platí roční členský příspěvek ve výši 50 Kč. Starosta sboru je Zeman Josef, velitel je Chlup Luděk. Výroční schůze se konala 10.května 2002.

Historie požární ochrany v obci Hluboké Dvory.

 Již od dávných dob byli lidé sužováni přírodními katastrofami, mezi nimiž nejčastější a nejničivější byly povodně a požáry. Také naše obec byla postižena v roce 1874 velkým požárem, kdy vyhořela stavení čč. 26, 31, 25, 37 a 39. Pak v roce 1911 koncem listopadu vznikl požár “panské stodoly” na dolním konci obce a tento živel ohrožoval celou vesnici. Tak bylo zřejmé, že bude nutno učinit opatření, aby se mohlo těmto požárům úspěšněji čelit než dříve. Tak na popud místní omladiny a velkým přičiněním učitele na místní škole Karla Vosyky byl založen Sbor dobrovolných hasičů v Hlubokém. Po schválení c.k. Mor.místodržitelstvím v Brně dne 20.ledna 1912 č.j. 4153 byl tento sbor ustaven.
 První ustavující valná hromada se konala dne 2.února 1912. Činných členů se přihlásilo 33 a přispívajících 10. Starostou sboru zvolen revírník p.Augustín Růžička, náčelníkem správce školy p.Karel Vosyka, pokladníkem obchodník p.Josef Trtílek, jednatelem správce školy p.Karel Vosyka.
 31.října 1913 byla zakoupena čtyřkolová ruční stříkačka na koňský potah za 3.824,- K na splátky dle možností sboru. 28.prosince resignoval starosta p.Růžička Aug. a zvolen na III.valné hromadě starostou p.Filip Pokorný, obchodník dřevem č.3. Se stavbou hasičského skladiště se započalo 22.března 1914.
 Zásahy při požárech: 1.6.1914 požár domku v Hajánkách, 2.6.1914 požár statku v Dlouhé Lhotě, 3.6.1914 požár statků v Býkovicích, 4.6.1914 odpoledne stodola v místě – stodola a kolna br.Pokorného č.24..
 Po vypuknutí 1.světové války nastala stagnace, neboť většina členů musela narukovat. V první světové válce bylo 25 bratří, z nichž 5 padlo nebo zemřelo na zranění. V roce 1915 se zúčastnil sbor hašení požáru v Újezdě a v r.1916 požáru v Závisti.
 Na valné hromadě 18.ledna 1920 byli zvoleni tito funkcionáři: starosta Filip Pokorný, obchodník dřevem, který tuto funkci vykonával 24 let, náčelník Vojtěch Čermák, rolník č.26, jednatel Frant.Šikula, správce školy, pokladník Jos.Trtílek, obchodník.
 Volby 12.1.1924: náčelník Smíšek Ladislav, jednatel Čermák Vojtěch; volby 1936: starosta Pokorný Jakub č.3, náčelník Kudláček Václav, řídící učitel; volby 1937: starosta Trtílek Alois, rolník, náčelník Smíšek Ladislav, rolník; volby 1938: starosta Trtílek Alois, náčelník Kašparec Adolf č.6, dělník.
 V roce 1923 ustaven divadelní kroužek a zavedeno pojištění členů. V roce 1934 byl ustaven ženský odbor – 6 členek. V roce 1935 zakoupena dvoukolová motorová stříkačka za 24.000 Kčs.
 Zásahy u požárů: 15.8.1921 u p.Trtílka č.2 – chlév a kůlna, 12.7.1922 velká povodeň v Lubi, 1929 požár v místě v č.7 – stodola a část chlévů a sousední č.28 – část obytného a chlév.
 V roce 1949 měla sborová knihovna 260 knih.


 V době okupace se činnost sboru omezila na školení CPO a preventivní prohlídky.
  Rok 1945 až 1960:
Rok 1945: předseda Alois Trtílek č.29, rolník, velitel Adolf Kašparec č.6, dělník, jednatel Václav Kašparec č.21, domkář.
Rok 1947: předseda Trtílek Alois č.29, rolník, velitel Kašparec Adolf č.6, dělník, jednatel Smetana Jakub č.25, domkář.
Rok 1952: předseda Trtílek Alois č.29, rolník, velitel Kašparec Adolf č.6, dělník, jednatel Pánek Miroslav č.36, dělník.
Rok 1955: předseda Trtílek Alois č.29, rolník, velitel Pokorný Vratislav č.3, rolník, jednatel Pánek Miroslav č.36, dělník.
Rok 1956: volba jednatele a zvolen Václav Chlup č.35, dělník.
Rok 1958: předseda Trtílek Alois č.29, rolník, velitel Kašparec Josef č.20, dělník, člen JZD, jednatel Chlup Václav č.35, dělník.
V těchto letech byly ustavovány žňové hlídky, prováděny preventivní prohlídky, vyčistěny a upraveny vodní zdroje a po založení jednotného zemědělského družstva v obci vypomáháno brigádnicky na polích.


Rok 1960 až 1981:
Rok 1965: předseda Smetana František č.38, důchodce, velitel Kašparec Josef č.20, člen JZD, jednatel Chlup Václav č.35, dělník.
Rok 1969: předseda Smetana František č.38, důchodce, velitel Kašparec Josef č.20, člen JZD, jednatel Pokorný Vratislav č.3, člen JZD.
Rok 1972: předseda Zeman Jiří č.32, dělník, velitel Zeman Josef č.37, dělník, jednatel Pokorný Vratislav č.3, člen JZD.
Rok 1975: předseda Zeman Jiří č.32, dělník, velitel Císař Jiří č.15, člen JZD, jednatel Pokorný Vratislav č.3, člen JZD.
Rok 1976: předseda Císař Josef č.41, lesní dělník, velitel Zeman Josef č.37, dělník, jednatel Trpík Antonín č.45, důchodce.
Rok 1977: předseda Císař Josef č.41, lesní dělník, velitel Pokorný Vratislav ml. č.3, studující, jednatel Trpík Antonín č.45, důchodce.
V těchto letech byla činnost základní organizace PO velmi dobrá. Mimo prací při realizování volebního programu MNV a po sloučení obcí občanského výboru bylo vybudováno výletiště s betonovým parketem, sociální zařízení na výletišti, adaptována požární zbrojnice ze starého hospodářského přístavku v bývalé škole, upraven a vybetován rybník, prováděny pravidelné preventivní prohlídky domů a pomoc v zemědělství.
 V roce 1976 až 1980 bylo odpracováno 3.514 brig.hodin, 406 hod. na pomoc zemědělství a sebráno 149,80 q železného šrotu. V roce 1980 obdržela základní organizace PO v Hlubokých Dvorech “Čestné uznání rady MNV v Rohozci”.
Čestný dárce krve Smetana Jiří – daroval krev 15x bezplatně.
 Počet domů trvale obydlených 34, počet obyvatel 111.
         /Zdroj: neznámý, rukopis/


Sbor dobrovolných hasičů v Hlubokém

 Vznikl v r. 1912 na podnět místní omladiny, jež pořádáním divadelních představení získala malý kapitál, jehož vhodné užití spatřováno bylo v založení hasičského spolku. K uskutečnění této myšlenky došlo dne 2.února 1912, když před tím říd.učitel Karel Vosyka připravil místní občanstvo pro myšlenku hasičskou. Do sboru přihlásilo se 33 činných a 10 přispívajících členů a v ustavující schůzi do výboru byli zvoleni: starostou Aug.Růžička, revírník, náčelníkem a jednatelem K.Vosyka, řídící učitel, pokladníkem Josef Trtílek, obchodník, podnáčelníky J.Pokorný a Fr.Kašparec, knihovníkem A.Chlup, členem výboru J.Krejčí, trubači Fr.Čermák a V.Kašparec.
 Příležitost zasáhnouti jako samostatná jednotka při požáru měl náš sbor v Újezdě v sousední župě na jaře roku 1912. Sbor, ač odkázán již ve svých prvních počátcích pouze na sebe, zdolal všechny překážky do cesty se mu stavící a díky obětavosti členstva a občanů zbudoval si skladiště, koupil čtyřkolovou ruční stříkačku  a do r. 1920 zaplaceny byly všechny dluhy. Světová válka ochudila sbor o 5 bratří.
 Činnost prvních let poválečných směřovala pak k tomu, aby bylo možno doplniti výzbroj a nářadí. Sbor prošel ovšem také četnými obtížemi organisačními, ale brzy se z nich vymanil a utěšeně se rozvíjel.
 Sbor má 24 členů činných, 7 přispívajících a 6 členek ženského odboru. Majetek sboru: hasičské skladiště, žebře, výzbroj a výstroj pro 25 členů, čtyřkolovou stříkačku ruční, dvouproudní, 300 m hadic, jeviště, knihovnu o 15 odb.svazcích, lékárničku, vše v ceně 24.550 Kč.
 Sbor jest členem místní osvětové komise, Čsl. Červeného kříže. Od svého založení měl 56 přednášek, sehrál 12 divadel a uspořádal 12 sborových škol a 16 výletů.
 Nynější činovníci sboroví: Pokorný Filip starostou, A.Chlup jednatelem, Josef Trtílek vzdělávatelem, J.Císař pokladníkem, Al.Trtílek knihovníkem, Smíšek Lad. náčelníkem, podnáčelníci Balák Josef a Kašparec Fr., zbrojíř Říha František.
 Vojenskou službu za světové války konalo 31 členů, padlo 5 členů, jako invalida se vrátil 1 člen a jako legionáři 3 členové. Od svého založení zasáhl sbor při 30 požárech, z toho 4 požáry lesní a dvakrát při povodni.
  /Zdroj: Památník I.hasičské župy tišnovské-Oharkovy 1882-1932, str. 68-69/


Výpisky z Památníku I.hasičské župy tišnovské Ohrakovy, 1882-1932:
 
Ve výborové schůzi Tišnovské župy 24.března 1912 přijat byl do svazku župy nově ustavený sbor v Hlubokém.
          /str. 27/
 
Ze sboru v Hlubokém narukovalo do války nejvíce členů – 27 ze 30.
          /str. 28/
 
Valná hromada 24.února 1929 zvolila do výboru župy br. Lad.Smíška z Hlubokého.
          /str. 33/
 
Seznam bratří padlých ve světové válce: Glosser Jan (zřejmě Glaser), Kašparec Karel, Kotas Alois, Petřiválský/Petřvalský Vojtěch, Trtílek Vladimír (snad Ladislav ?).
          /str. 38/
 
Hlubocký sbor patřil do VIII. okrsku Tišnovské župy (spolu s Unínem a Rohozcem). Statistické údaje pro Hluboké: počet domů 43, obyvatel 235, zakládajících členů 12, činných členů 24, přispívajících členů 7, čestných členů 1; požárů 30.
          /str. 44/