Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Historie a kronika

Historie a kronika obce

Historický přehled

Obec Hluboké Dvory leží 11 km severovýchodně od Tišnova ve směru na Černou Horu. Její katastr tvoří plochá vrchovina s hlubokými údolními zářezy potoka Lubě a jeho přítoků. Nadmořská výška území této podhorské zemědělské obce s poměrně výrazným podílem lesů zvolna narůstá od 300 m n. m. na jihu až do nejvyšší hodnoty 492 m n. m. v severní části. Geomorfologicky spadá do žernovnické hrásti, která je součástí Brněnské vrchoviny. Dnešní dvojslovnou podobu názvu dostala obec, původně nazývaná pouze Hluboké, až po správní reformě v roce 1960, kdy byla přeřazena z tehdy zrušeného okresu Tišnov do okresu Blansko, kde se nacházelo několik obcí s tímto názvem a bylo třeba je rozlišit.

Krajina, ve které vznikla ve středověku ves Hluboké, nepatří do jádra nejstaršího sídelního území na Tišnovsku, ale bezprostředně s ním sousedí. Pobyt pravěkého člověka je zde bezpečně doložen již ve starší době kamenné, další nálezy pocházejí z mladší doby kamenné. Z následujících období je v literatuře uváděn sporný nález keramiky z mladší doby železné a nález římské mince.

Středověké osídlení tohoto regionu začalo s postupným pronikáním člověka z hustě obydlených nížin kolem řek do výše položených zalesněných oblastí. První písemná zmínka o obci Hluboké v podobě - in villa Hluboke - je z roku 1349 a je spojena s listinnou produkcí vladyckého rodu pánů z Trmačova. V listině s tímto vročením daroval Havel z Trmačova své manželce Přibce a dětem svým mimo jiné v Hlubokém 3 lány se vším příslušenstvím. Tvrz Trmačov, někdy také nazývanou hradem, postavili příslušníci tohoto vladyckého rodu necelý jeden kilometr jižně od dnešní obce. K roku 1305 se po Trmačovu psal vladyka Ondřej, tvrz je výslovně připomínaná mezi lety 1350 a 1418 a pravděpodobně následkem husitských válek a po nich válek Jiřího z Poděbrad s Matyášem Korvínem je k roku 1466 uváděna již jako pustá. Kámen získávaný z této zříceniny posloužil později v mnoha případech obyvatelům blízké obce Hluboké jako cenný stavební materiál na stavbu domů a dalších objektů. Do dnešních dnů se dochoval hluboký příkop vymezující prostor tvrze a torzo kruhové věže, chránící malý jednopatrový palác v nároží. Zřícenina je dnes státem chráněnou kulturní památkou. V těsné blízkosti tvrze Trmačov stála stejnojmenná osada, která rovněž zpustla a následně zanikla v 15. století.

S osudy trmačovské tvrze a jejími majiteli je bezprostředně spojeno nejstarší období historie Hlubokého. Po zániku vladyckého rodu pánů z Trmačova byla obec postupně rozdělena na 3 části, které přešly do majetku panství lomnického, černohorského a boskovického. Život tehdejších obyvatel ovlivňovaly nejen vztahy s vrchností a robotní povinnosti, ale i různé události, epidemie a pobyty cizích vojsk. Z tohoto pohledu patřilo k nejhorším období třicetileté války. Konkrétnější obraz o velikosti a rozvoji obce přinášejí až statistické soupisy obyvatel a domů z 19. století. Údaj z roku 1850 uvádí v Hlubokém 218 obyvatel, další sčítání o dvacet let později v roce 1869 zaznamenává nejen 220 obyvatel, ale i 34 domů.

Konec 19. století byl pro obec významný z pohledu územně - správního. Nejprve došlo v roce 1882 k oddělení Hlubokého od sousední osady Lubě, se kterou tvořilo původně společnou politickou obec. O 16 let později v roce 1898 bylo vyhověno žádosti místního obecního zastupitelstva a obec byla převedena z politického okresu Boskovice do okresu Tišnov. Až do roku 1892, kdy byla v Hlubokém postavena vlastní školní budova, chodily děti do školy v sousedním Uníně. Rovněž po církevní linii patřila obec do tamější farnosti. Naproti tomu poštovní spojení se světem zajišťoval úřad v Černé Hoře. Z pohledu hospodářského rozvoje stojí za připomenutí pokusy o dolování hnědého uhlí ve třech lokalitách katastru kolem poloviny 19. století a postupné vysazování ovocných stromů a celých sadů, které v pozdějších desetiletích až do poloviny 20. století dotvářely charakteristické zelené panoráma obce.

S prosazováním nových myšlenek ve společnosti na konci 19. a počátku 20. století se také v Hlubokém začala rozvíjet kulturní a osvětová činnost. Vedle již existující vlastní školy k tomu zejména přispělo založení hasičského sboru v roce 1912, který kromě svého hlavního poslání pořádal různé výlety, divadelní představení a další podobné akce.

Těžké období prožívali obyvatelé Hlubokého v letech 1. světové války. Z celkového počtu 41 mužů odvedených na frontu 3 padli, 2 zemřeli na následky války po návratu domů a několik dalších strávilo část válečných událostí v zajetí. Dva občané se domů vrátili jako příslušníci československých legií : Josef Pokorný z Itálie a František Trtílek z Ruska. Velké utrpení spojené s bídou a hladem prožívali také ostatní občané, a to nejen z důvodu chybějící mužské populace, ale zejména pro četné konfiskace, odvody a omezující lístkový systém.

Vytoužený konec války přinesl i vznik samostatného československého státu. Zpráva o převratu se do obce dostala až 29. října a obyvatelé jí uvěřili až po potvrzení listonošem, který sem denně docházel z Černé Hory. Na počest vzniku nové republiky pak vysadili lípu nedaleko školní budovy.

Dvě desetiletí v novém státě přinesla i na Tišnovsku postupující industrializaci a nárůst počtu živností, třicátá léta však poznamenala velká hospodářská krize. Poklidný život v Hlubokém, narušovaný občas přírodními katastrofami a požáry, výrazně proměnil až stavební ruch na přelomu let 1930 - 1931, kdy na žádost místního zastupitelstva byla připravována elektrifikace obce. Tzv. " Slavnost prvního rozsvícení ", v rámci které byl do obecní sítě puštěn první proud, se konala 2. února 1931. Pro obec to byla jedna z nejvýznamnějších událostí 20. století, která zásadním způsobem ovlivnila a dodnes ovlivňuje kvalitu života všech obyvatel.

Na rozdíl od prvního světového válečného konfliktu nebyli obyvatelé Čech a Moravy v letech 20 světové války bezprostředními účastníky či svědky válečných událostí. Přesto německá okupace výrazně a často i velmi krutě zasáhla do jejich životů. Válečné roky jsou v Hlubokém spojeny se stavební činností. Katastrálním územím obce totiž měla procházet - v konečné fázi vzhledem k vývoji války nedokončená - říšská dálnice spojující Vratislav přes Brno s Vídní. V závěrečném období válečného běsnění se staly lesy v okolí obce jedním z center partyzánského odporu vůči okupantům na Tišnovsku. Dokladem toho je pomník odhalený příslušníkům Třetí československé úderné roty v roce 1946 v lesním komplexu v jihovýchodní části katastru.

Po krátkém období poválečného nadšení a obnovy přišel rok 1948 a nastolení komunistického režimu, který zásadním způsobem narušil a změnil dosavadní ustálený a stoletími prověřený způsob života včetně hospodářských a sociálních poměrů. Administrativní zásahy vládnoucí elity se smutně podepsaly i v Hlubokém, které bylo po zrušení tišnovského okresu v roce 1960 pod nově přiděleným názvem Hluboké Dvory přeřazeno do okresu Blansko. Společná žádost vedení tří sousedících obcí - Hlubokých Dvorů, Rohozce a Unína alespoň o symbolický návrat k Tišnovu přeřazením do okresu Brno-venkov byla v roce 1964 zamítnuta. Další, ještě citelnější zásah přišel v roce 1976, kdy obec ztratila svoji samostatnost a s dalšími 3 sloučenými obcemi byla spravována společným Místním národním výborem v Rohozci.

Zcela se změnily také vlastnické vztahy. Od počátku vedený nátlak na soukromé zemědělce ke společnému hospodaření vyústil v založení jednotného zemědělského družstva v Hlubokém v roce 1952. Rozvoj zemědělské velkovýroby na straně jedné a direktivní slučování na straně druhé vedly i v této oblasti v 70. letech ke ztrátě samostatnosti a předání vedení družstva mimo obec. Navíc socialistický způsob hospodaření poznamenal velmi citelně krajinu kolem obce, až už rozoráváním mezí v prvním období nebo pozdější likvidací nádherných ovocných sadů. Nejvýrazněji ale ve svých důsledcích zasáhla komunistická totalita sociální vazby a myšlení lidí. Dalším direktivním zásahem byla v roce 1962 zrušena v Hlubokých Dvorech škola. Nejen tímto rozhodnutím byl narušen tradiční společenský život obce, aktivita a iniciativa lidí. Mnozí z nich také odcházeli z obce za prací a lepšími podmínkami a vymoženostmi moderní doby.

Obrat do vlastnických vztahů a naději pro nový rozvoj obce přinesly až společenské změny po listopadových událostech v roce 1989. Hluboké Dvory dostaly zpět svoji samostatnost, což občané potvrdili v prvních svobodných komunálních volbách v roce 1990. Dnes žije v obci 75 trvale bydlících obyvatel, kteří jsou po poslední správní reformě občany Jihomoravského kraje a svoje úřední záležitosti vyřizují po více než 40 letech opět v Tišnově.

Dějiny obce v datech

1349 První písemná zmínka o obci Hluboké. V listině s tímto vročením daroval Havel z Trmačova své manželce Přibce a dětem svým mimo jiné v Hlubokém 3 lány se vším příslušenstvím
1350 Bratři Hanuš, Havel a Mikuláš z Trmačova drželi půl tvrze v Trmačově a díl Hlubokého
1371 Domaslav a Přech z Trmačova prodávají Mikuláši z Trmačova tvrz a dvůr v Trmačově
1390 Vaněk (zemřel r.1423, jeho manželkou byla Marta Meziříčská z Lomnice) držel hrad a městečko Černou Horu, ... díl Hlubokého, Trmačova a Lažan, ...
1407 Bratři Petr a Mikuláš z Trmačova prodávají tvrz a ves Trmačov a patronát v Uníně Přechovi z Trmačova
1466 Trmačov je uváděn jako pustý
1481 Jan Babka z Senice odkazuje Markvartovi z Lomnice pustý hrad Trmačov, poddané v Uníně a člověka v Hlubokém
1838 Stavba kapličky
1848 Epidemie cholery
1849 -1855 Pokusy kopání hnědého uhlí
1854 -1868 Vysázení ovocného stromoví od Nového Dvora k Číhadlu, Vybudování kamenného tarasu proti č. 13, 6 a 37 Zřízena studna "Krb"
1874 Shořela stavení č. 25, 26, 31, 37 a 39
1882 Oddělení Hlubokého od společné obce politické s Lubí
1892 Postavena škola
1893 Stavba silnice od Hlubokého na hranici unínského katastru
1901 Stavba silnice z Rohozce do Unína a dále k silnici z Hlubokého
1904 Zřízení četnické stanice v Uníně s působností i pro Hluboké
1905 Zcelování velkostatkářských lesů
1910 Učitel Ladislav Kučera jmenován čestným občanem obce
1911 Vyhořela "panská" stodola (patřila velkostatku Černá Hora)
1912 Založen dobrovolný hasičský sbor
1914 Postaveno hasičské skladiště (nynější č. 55)
28.4.1917 Odebrán zvon z kapličky pro válečné účely
29.10.1918 Zasazena lípa mezi školou a stavením č.2 na počest vzniku Československa
1919 Kolkování bankovek
1920 Koupě nového zvonu do kapličky a jeho posvěcení
29.6.1921 Silná bouře s krupobitím, velké škody
1922 Pomoc místních hasičů při velké povodni na potoce Lubě
10.8.1924 Založena Pamětní kniha obce Hlubokého
1925 Přidělení půdy zabrané velkostatkářům místním rolníkům
1928/29 Krutá zima
1931 Stavba elektrického vedení, do obce přiveden elektrický proud; 2.2.1931 slavnost prvního rozsvícení
1931 Vybudování prvního vodovodu (na konci obce směrem k Unínu)
1932 Zaknihování pozemků přidělených Státním pozemkovým úřadem v roce 1925
1934 Suchý rok
1935 Rozšíření rybníka s postavením opěrného zdiva a vydlážděním dna kamenem
25.1.1938 Pozorována polární zář
1939 Začala stavba autostrády z Vratislavi přes Brno do Vídně
1940 Nařízeny dodávky zemědělských produktů
1940 Odstraňování krátkých vln z rozhlasových přijímačů z rozhodnutí protektorátních úřadů
1941 Nařízeny noční protipožární hlídky během žní
25.4.1945 Vesnice plná ustupujícího německého vojska
9.5.1945 Konec 2.světové války, příjezd rumunské a sovětské armády
24.8.1945 Utvořen Místní národní výbor
1947 Katastrofální sucho
1.10.1949 Zrušeno přídělové hospodářství na potraviny
1951 Nátlak na soukromé zemědělce ke vstupu do JZD
1.1.1952 Zaveden v obci úřad tajemníka k vedení administrativy
1952 Založeno Jednotné zemědělské družstvo
1953 Zrušeny poslední potravinové lístky, zavedeny jednotné ceny
1962 Zrušení školy
1962 Přijetí nového honebního zákona (sloučení honební společnosti z katastrů Unín, Hluboké Dvory a Rohozec)
1964 Zamítnutí žádosti Unína, Hlubokých Dvorů a Rohozce o přiřazení k okresu Brno-venkov
1972 Sloučení JZD Unín, Rohozec, Bukovice, Zhoř a Hluboké Dvory do JZD "Rozvoj", Rohozec
1972-1976 Stavba protipožární nádrže
1975 Vytrhán v květu celý velký sad i menší sady kolem obce
1975 Sloučení 10 obcí do JZD "Rozvoj" Brnov-Jeneč
1.1.1976 Obnoveny zápisy v kronice obce
1976 Obnovena fasáda na kapličce
1976 Oprava a uvedení do provozu sociálního zařízení v místním pohostinství (nynější č.56)
1976 Ustavení společného Místního národního výboru v Rohozci (pro obce Rohozec, Hluboké Dvory, Bukovice, Unín a Zhoř)
1977 Dokončena oprava požární zbrojnice a kanalizace v uličce (domy č.15,16 a 21)
1977 Do státního seznamu nemovitých kulturných památek zapsána zřícenina hradu Trmačov
1.1.1978 Sloučení JZD "Rozvoj" Brnov-Jeneč a JZD "ČSSP" Lipůvka do JZD "Rozvoj" Brnov-Lipůvka
1978 Dokončena točna pro autobusy s čekárnou
1980 Stavba sociálního zařízení v parku, oprava střechy na autobusové garáži
1981 Stavba sociálního zařízení a skladu při prodejně potravin, stavba prefabrikované garáže
1982 Oprava mostu přes potok u protipožární nádrže, oprava budovy školy
1984 Udělení pamětních medailí za odbojovou činnost Antonínu Kotoučkovi z č. 5 a Eduardu Chlupovi z č. 46
1985 Dokončení opěrné panelové zdi mezi domy č.21 a č.25
1986 Dokončení opravy budovy bývalé školy
13.9.1988 Obcí projíždí poprvé účastníci každoroční automobilové soutěže Rallye Vysočina
1990 Zahájeny měřičské práce pro vyhotovení základní mapy obce
1993 Nová fasáda na budově školy
28.1.1994 Bouřka a silný vítr - vyvráceny velké plochy lesa
1994 Nová plechová střecha na kapličce
1995 Rekonstrukce hlavního elektrického vedení z Rohozce do obce
1997 Oprava budovy obecního úřadu
1998 Budování nového telefonního rozvodu
1999 Obecní lesy převedeny od vojenských lesů na obec
2000 Dokončení tenisového hřiště
2001 Oprava prodejny potravin
2002 Finanční pomoc povodněmi postižené obci Kly
2002 Stavba zesilovače mobilní sítě u bývalých kasáren
2002 Zaveden v obci zemní plyn
2002 Rekonstrukce místního rozhlasu
2003 Předán do užívání nový veřejný vodovod pro celou obec
2004 Udělení znaku a vlajky obci Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
srpen 2004 Oslavy 655. výročí 1. písemné zmínky o obci

Roční zápis do Kroniky obce Hluboké Dvory

rok 2004

1. Veřejný život

Události. 1.května 2004 byla Česká republika přijata do Evropské unie mezi 10 novými členskými státy.

Volby. Ve dnech 11.-12.června 2004 se v celé ČR uskutečnily volby do Evropského parlamentu. V naší obci volby organizovala okrsková volební komise ve složení: RNDr.Trtílek Osvald č.17 (předseda) Zeman Drahomír č.48, Císařová Eva č.41 (zapisovatelka) a Zemanová Anna č.37. Voleb se zde zúčastnilo celkem 26 osob z 68 oprávněných voličů, t.j. 38,2 %, nejvíce hlasů získala Komunistická strana Čech a Moravy a Občanská demokratická strana, několik voličů dalo svůj hlas České straně sociálně demokratické, lidovcům a nezávislým.

V tomto roce ještě proběhly v Jihomoravském kraji volby do Senátu Parlamentu ČR a do Zastupitelstva Jihomoravského kraje. Konaly se ve dnech 5.-6.listopadu. Oprávněných voličů v obci bylo 67. Do Senátu volilo 18 občanů obce = 26,9 %, nejvíce hlasů získala JUDr.Zuzka Rujbrová, poslankyně za Komunistickou stranu Čech a Moravy z Blanska. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje volilo 20 občanů = 29,9 %, kteří odevzdali nejvíce platných hlasů Komunistické straně Čech a Moravy.

Ve dnech 12.-13.listopadu se uskutečnilo 2.kolo voleb do Senátu Parlamentu ČR, kde z 22 platných hlasů při možných 67 nejvíce získala opět Z.Rujbrová.

Obecní zastupitelstvo mělo 5 následujících členů: Habrová Jitka č. 10, Křivánek Antonín č. 49, Ing. Pokorný Vratislav č. 3, Smetana Jiří st. č. 2 a RNDr. Trtílek Osvald č. 17. Starostou byl Ing. Pokorný, místostarostou RNDr. Trtílek, předsedou kontrolního výboru J. Smetana, předsedou finančního výboru A. Křivánek. V letošním roce se uskutečnilo 15 zasedání obecního zastupitelstva, z toho 12 řádných a 3 mimořádné. Drahomír Zeman č.48 působil jako účetní obce na základě dohody, zaměstnankyní Obecního úřadu byla pouze Eva Císařová č. 41 jako uklízečka.

Kroniku obce dočasně vedl místostarosta RNDr. Trtílek, protože kronikář p.Václav Chlup letos oznámil, že pro svůj vysoký věk 89 roků nemůže už vykonávat tyto povinnosti. Činnost místní knihovny byla pozastavena. Webové stránky obce obsluhoval místostarosta, který také vedl evidenci obyvatel.

Zastupitelstvo obce uzavřelo veřejnoprávní smlouvu s Městským úřadem v Tišnově na vykonávání agendy o přestupcích obyvatel. V roce 2004 nebylo nutné řešit žádný případ, spadající do této sféry.

Obec Hluboké Dvory vstoupila v tomto roce do Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko. Od předcházejících let byla obec členem Svazku pro plynofikaci Rohozecka a členem Energetického sdružení obcí Jižní Moravy (ESOM).

Obecní úřad nadále sídlil v budově bývalé školy č. 40, úřední hodiny byly každé pondělí od 15 do 17 hodin.

Dne 9. 6. 2004 v 10 hod. se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně ČR slavnostní udělení znaků a praporů některých obcí, včetně znaku a praporu naší obci. Za obec se slavnostního aktu zúčastnil starosta Ing.Vratislav Pokorný a člen obecního zastupitelstva Jiří Smetana, obecní symboly předal předseda sněmovny Ing. Zaorálek.

Dne 12. 11. 2004 byl na První certifikační autoritě a.s. Praha zřízen elektronický podpis pro naši obec.

Kastrální úřad Blansko oznámil, že se uskutečnil přesun správy katastru nemovitostí v k.ú. Hluboké Dvory do Brna, na pracoviště Brno-venkov. Český ústav zeměměřičský a katastrální Praha naší obci otevřel zákaznický účet pro bezúplatný dálkový přístup k údajům katastru nemovitostí.

Jihomoravská energetika a.s. Brno uzavřela obchodní kancelář v Boskovicích.

Rozpočet obce. Pro rok 2004 byl schválen obecní rozpočet následovně: na straně příjmů 737 tis.Kč a na straně vydání 995 tis.Kč. Schodek rozpočtu ve výši 258 tis.Kč byl vykryt přebytky z hospodaření obce v minulých letech. Skutečné celkové příjmy dosáhly 784.113,66 Kč, z toho přijaté státní dotace představovaly 187.821,- Kč. Celkové výdaje ve skutečnosti dosáhly 802.107,50 Kč, z toho na změnu územního plánu bylo vynaloženo 11.900,- Kč a na úpravu veřejného prostranství u požární nádrže 221.700,- Kč. Hospodaření obce v tomto roce skončilo schodkem ve výši 17.993,84 Kč, obec neměla žádné závazky, ale její pohledávky vůči jiným subjektům činily 150.741,- Kč. Celkový zůstatek na účtech obce k 31.12.2004 činil 251.215,65 Kč.

Kontrolní výbor obce uskutečnil celkovou inventuru obecního majetku.

Žádná z politických stran nevyvíjela v naší obci nějakou činnost a také zde neexistovala žádná politická organizace.

Výročí obce. Obecní zastupitelstvo se rozhodlo oslavit v tomto roku 655 let od první písemné zmínky o existenci naší obce, která pochází z roku 1349. Během příprav oslavy výročí byl vyhotoven prapor a znak obce, který navrhl Mgr.Ivo Durec z Rajhradu a který schválil Parlament ČR. Byla vydána brožura o obci, redigovaná O.Trtílkem a J. Zacpalem, byl pořízen letecký snímek obce, byly vyrobeny dvojí pohlednice Hlubokých Dvorů, hrnky s motivem kapličky a sklenice se znakem obce, na oslavu byli pozváni rodáci. Samozřejmě celá obec byla vzorně upravena a uklizena. Oslava proběhla ve dnech 13.-15.srpna 2004, kdy se tradičně koná naše pouť na svátek Nanebevzetí Panny Marie, které je zasvěcena obecní kaplička. Na programu bylo dětské odpoledne, turnaj v nohejbalu, degustace slivovice, bohoslužba v místní kapli s vysvěcením praporu a znaku obce, projev starosty, vysazení památného stromu, výstava fotografií, kronik a ručních prací místních žen a taneční zábava s velmi bohatou tombolou od sponzorů. Oslavy proběhly následovně:

Dětské odpoledne v pátek 13.8.2004:

Uskutečnily se branné discipliny jako orientační běh, ručkování na vodorovném laně, skákání v pytli na čas, běh s vajíčkem na čas, hod na cíl, střelba ze vzduchovky, zručnost na kole v pomalé jízdě, překonání síťového mostu na čas.

Zúčastnilo se 15 dětí. V kategorii mladších dětí se na prvních místech umístili:

1. Pangrác Martin, 2. Hliněnský David, 3. Starý Ondřej. V kategorii starších získali ocenění: 1. Pařízek Tomáš, 2. Zemanová Pavla, 3. Zemanová Lucie. Hodnotné ceny pro vítěze byly dotovány obcí.

Reprodukovaná hudba v parku v pátek 13.8.2004:

Reprodukovanou hudbu zajišťoval Sbor dobrovolných hasičů v Hlubokých Dvorech.

Turnaj v nohejbalu v sobotu 14.8.2004:

Soutěžilo 8 družstev (2 družstva z Rohozce, Lažany, Lipůvka, 2 družstva Žernovníka, "Kůrovci", které vedl A.Křivánek a Hluboké Dvory). První místa získala družstva těchto obcí: 1. Lipůvka, 2. Rohozec, 3. Lažany. Družstvo Hlubokých Dvorů skončilo na 7.místě. Družstvo tvořili: Zeman Radek č.37, Talaš Petr č.25 a Chlup Luděk č.46, který byl jeho kapitánem. Ceny na turnaj byly věnovány obcí.

Degustace slivovice v sobotu 14.8.2004:

Do soutěže bylo přihlášeno 30 vzorků. Anonymní vzorky posuzovala porota ve složení: Zeman Pavel č.52, Pangrác Martin č.31, Vítkovičová Eva č.53, Smetana Jiří č.2 a Křivánek Antonín č.49 (předseda). Porota vybrala nejlepší vzorky: 1. Habr Lubomír č.10, 2. Ing. Pokorný Vratislav č.3, 3. Zeman Drahomír č.48. Vítězné vzorky byly vydraženy.

Tombola v sobotu 14. 8. 2004: Do tomboly přispěla obec a místní i cizí podnikatelé (např. Pivovar Černá Hora, Mertastav), takže byla mimořádně bohatá a hodnotných výher bylo několik desítek.

Taneční zábava v parku v sobotu 14. 8. 2004: Taneční zábavu organisoval Sbor dobrovolných hasičů v Hlubokých Dvorů, hrála hudba Dolmarka, kterou vedl pan Krejčí Josef z Unína.

Vysvěcení praporu a znaku obce s bohoslužbou v místní kapli v neděli 15. 8. 2004: Mši sloužil, prapor a znaku obce vysvětil, páter Josef Požár, farář z Černé Hory.

Projev starosty obce a vysazení památného stromu v neděli 15.8.2004: Slavnostní projev před novým památným stromem u požární nádrže přednesl starosta obce Ing.Pokorný Vratislav. V něm zdůraznil historické pohledy na vývoj obce. Památný strom zasadil Smetana Jiří č. 2, člen zastupitelstva obce.

Památný strom je platan javorolistý (Platanus hispanica či P.acerifolia). Má výšku 5m, průměr kmínku 5cm, výšku koruny 3m, šířku koruny 1,5 m.

Po projevu a zasazení památného stromu, starosta Ing.Pokorný pozval významné hosty na oběd v místním pohostinství ve Dvoře "U Černohorské hraběnky". Oběda se zúčastnili: Pokorný Vratislav, Merta Oldřich (starosta Předklášteří) s vnukem, Fruhwirt Petr (předseda Regionu Tišnovsko), Chlup Václav (bývalý kronikář a nejstarší obyvatel obce), Habrová Jitka, Křivánek Antonín a Smetana Jiří (členové obecního zastupitelstva), Filka Josef (starosta Lubě) s manželkou, Smetana Milan (starosta Rohozce) s manželkou, Kopřiva Pavel (starosta Unína) s manželkou, Stejskal Jan (starosta Újezda u Č.Hory) s manželkou.

Taneční zábava v parku v neděli 15.8.2004: Taneční zábavu organisoval Sbor dobrovolných hasičů v Hlubokých Dvorech s hudební skupinou p.Pavla Kršky z Černé Hory.

Děti i dospělí měli velký zájem o projížďky na bryčce p.Kašparce č.20, tažené jeho koníkem Korálkem.

Výstava fotografií, kronik a ručních prací ve dnech 14.-15.8.2004: Výstavku aranžovala Habrová Jitka č.10, za oba dny ji shlédlo téměř 500 lidí. Svými ručními pracemi se zúčastnili: Chlupová Růžena č.46, rodina Školných ev.č.16, Chlupová Marie č.41, Císařová Eva č.41, Marková Eva č.41, Zemanová Anna č.37, Zemanová Hana č.37, Zemanová Pavla č.52, Zemanová Lucie č.52, Vicanová Radka č.30, Habrová Markéta č.10, Laborová Patricie č.10, Fajtová Iva č.18, Maulová Ivanka č.38, Horáková Markéta č.29, Sokolová Zuzana č.20, Pařízková Miloslava č.23, Pokorná Františka č.3. Ručních prací bylo víc jak sto, byly to především výšivky různými technikami, keramická díla, květinová aranžmá a práce ze dřeva.

Bylo prezentováno také kolem 200 fotografií, ponejvíce z historie obce a významných nebo zajímavých událostí. Návštěvníci si mohli prohlédnout obecní kroniky ve 3 svazcích, hasičskou kroniku a kroniku JZD, v originálech a v tištěných přepisech na počítači. Byly vystaveny 3 velké letecké snímky obce z různých pohledů, dva byly současné, jeden z roku 1958.

K prodeji byla nabízena brožura o Hlubokých Dvorech, 2 druhy pohlednic, hrnek s motivem kapličky a sklenice se znakem obce.

Ze zmíněných akcí byly pořízeny videozáznamy pp. Pařízkem a Pangrácem, které si mohli občané objednat.

2. Hospodářské aktivity

Podnikání. V naší obci bylo v roce 2004 podle Českého statistického úřadu 19 podnikatelských subjektů. Je třeba uvést firmu KB Forest s.r.o A. Křivánka, Hluboké Dvory 49, která se věnuje těžbě, zpracování a obchodu s dřevem, firmu Rudolf Brezina, Hluboké Dvory 50, těžba, přibližování, obchod s dřevem, firmu Syrim s.r.o. Ing. Z. Korenka, Hluboké Dvory 12, věnující se agroturistice a chovu ovcí, firmu Ivan Balák č.47, kde otec Václav B. v důchodu vykonává kolářské práce a syn Ivan B. se věnuje broušení pil. Jan Zachoval, Hluboké Dvory 42, se zabývá prodejem aut a autosoučástek, od roku 2003 má koncesi na službu taxi Lubomír Vítkovič, Hluboké Dvory 53.

Zaměstnání. Patnáct občanů obce jsou členy Agrodružstva Brťov-Lipůvka, které hospodařilo v roce 2004 na celkové výměře 2.911,63 ha zemědělské půdy a na 2.574.60 ha orné půdy. Koncem roku pracovalo v celém družstvu 99 stálých pracovníků. Za rok 2004 dosáhlo Agrodružstvo celkem zisk 6,290.400 Kč.

Další obyvatelé obce pracují v Tišnově (Subterra), Drásově (Siemens), Kuřimi (TOS), Brně (nemocnice) a v dalších podnicích a organizacích. Nikdo z obce není nezaměstnaný, i když v Jihomoravském kraji bylo v tomto roku evidováno 46,3 tis. osob bez zaměstnání.

Obecní les. O hospodaření v obecním lese se starala firma KB Forest Antonína Křivánka (kácení a prodej dřeva) a firma Jitky Křivánkové (pěstební práce). Celkem bylo v roce 2004 vysázeno 1.500 sazenic buku a 3.000 smrkových stromků. Prořezávky se uskutečnily na 6,71 ha, probírky na 1,03 ha, vyžínání trávy na 2 ha. Objem likvidace klestu představoval 64,50 plm. Celkem se vykonalo pěstebních prací za 88.970,- Kč, příjmy z prodeje dřeva činily 165.048,- Kč.

Občanům, kteří o to požadali, Obecní úřad poskytoval bezplatně možnost samovýroby palivového dříví z prořezávek v obecním lese na Chobotě, v Domaníně a na Jetelí.

Ministerstvo zemědělství ČR vydalo závazná pravidla pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v obecních lesích v roce 2004. V souladu s nimi obec získala dotaci 30.136,- Kč na prořezávky.

Služby. V obci funguje obchod smíšeným zbožím, který byl pronajímán paní Jolanou Hliněnskou č.7 a od 1.4.2004 paní Jitkou Křivánkovou z domu č.49. Funkční je také nově vybudovaná restaurace v Novém dvoře (dům č.12), kterou provozuje paní Jitka Korenková a dala jí název "Restaurace Černohorské hraběnky". Zásobování základními potravinami a dalšími potřebami je na dobré úrovni a je zlepšováno různými pojízdnými prodejnami, hlavně textilu, zlevněnými potravinami a drogistickým zbožím.

3. Úpravy obce

Výstavba. V dřívějších několika letech byly postaveny nové domy č.49 pro Vojenské lesy (obyvatelé rodina Kohoutkova a potom Křivánkova), č.50 pro Vojenské lesy (obyvatelé rodina Brezinova), č.51 - majitel M.Pánek, č.52 - majitel P.Zeman, č.53 - majitel L.Vítkovič. Číslo 54 upravil ze stodoly jako chalupu F. Pařízek a nový majitel L.Béza ji nechal překvalifikovat na obytný dům. Číslo popisné 55 bylo přiděleno staré stavbě hasičského skladiště, která nyní slouží jako obchod a číslo 56 bylo přiděleno dřívější stavbě hospůdky v parku (později společenský klub). V této souvislosti byl vyhotoven geometrický plán budovy č.56, která byla také zkolaudována.

Bylo instalováno elektrické automatické zvonění a osvětlení kapličky včetně montáže. Zvonění zhotovil Ing.Vratislav Pokorný č.3, který současně provedl jeho montáž s panem Smetanou J. st. č.2, Zemanem R. č.37, Zachovalem J. č.42 a Zemanem P. č.52.

Opravy. V letošním roce opravovala dům č.22 Zdeňka Řehůřková (celková rekonstrukce), dům č.10 Lubomír Habr (osazení nových oken), dům č.48 Drahomír Zeman (celková rekonstrukce), dům č.19 Miloš Pavlíček (výstavba plotu na obecním pozemku, přiléhajícím k domu).

Nájmy. Stavební úřad Lomnice vydal souhlas s pasportem pro rekreační chatu e.č.15 pod Chobotem (současný vlastník chaty Horáčková Ilona, Brno) na pozemku p.č. 307/2 ve vlastnictví naší obce.

Z prověrky převodu pozemků Vojenských lesů Plumlov s.p., na kterých stojí rekreační objekty pod Chobotem na našem katastru, vyplynulo, že se jedná o historický majetek obce Újezd u Č.H. V této souvislosti budou vyhotoveny nové nájemné smlouvy mezi Vojenskými lesy Plumlov s.p. a majiteli rekreačních objektů, protože Vojenské lesy neuvažují o odpredaji dotčených pozemků.

Obec bezplatně pronajala 6 m2 obecního lesa v rámci pozemku č. 307/3 pod Chobotem, na kterém je postaven přístřešek na nářadí a palivové dříví, patřící majiteli chaty e.č. 2 Liborovi Sedlákovi.

Pozemky. V souvislosti s úpravou prostranství kolem požární nádrže byla provedena směna části pozemků mezi obcí a J.Císařem č.15.

Obec prodala několik metrů čtverečních J.Pangrácové č.31 a J.Maulemu č.38, aby se vyrovnala současná skutečnost s minulým stavem.

Zastupitelstvo obce schválilo bezúplatný převod pozemků p.č. 153/3 - zahrada o výměře 85 m2 a p.č. 164/2 - orná půda o výměře 24.809 m2, které jsou ve správě Pozemkového fondu ČR Brno, z vlastnictví České republiky do vlastnictví naší obce za účelem rozšíření možností pro bytovou výstavbu rodinných domů.

Zastupitelstvo obce souhlasilo s bezúplatným převodem obecního pozemku p.č. 19/14 - ostatní plocha silnice o výměře 522 m2 - do vlastnictví Jihomoravského kraje.

Změna územního plánu obce. Krajský úřad v Brně požádal o změnu územních plánů obcí, kterých se dotýká plánovaná rychlostní komunikace R-43 (tzv. bývalá německá dálnice), jež byla vyhlášena za veřejně prospěšnou stavbu. Proto obec zadala pořízení takové změny firmě Arch.Design-Atelier DoS s.r.o. s tím, že v našem katastru bude zachována původní trasa německé dálnice. Současně bylo do změny územního plánu zahrnuto využití pozemků p.č. 164/2 a 153/3 pro zástavbu rodinných domů. Nový územní plán byl schválen v listopadu 2004 a stál celkem 30.041,- Kč, z čehož 15.000,- poskytl Krajský úřad.

Rychlostní komunikace R-43. Během roku 2004 probíhala intenzivní jednání a diskuze o možnostech výstavby dálnice R-43 vzhledem k obrovské přetíženosti stávající silnice I.třídy Brno-Svitavy. To se projevilo také v řadě novinových článků.

Na podporu tohoto záměru byl založen Svazek obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R-43, který vede Městský úřad v Boskovicích. Naše obec zatím do tohoto svazku nevstoupila.

Změny v dopravě. V tomto roce bylo zavedeno rozšíření počtu autobusových spojů do Tišnova a některé další úpravy jízdních řádů. Obec také souhlasila s udělením licence ČSAD Tišnov na provozování linky Tišnov-Hluboké Dvory-Rašov-Lomnice.

Obecní zastupitelstvo se pokoušelo o vyřízení nové zastávky autobusu u Antlovy vily v Tišnově, aby naši handicapovaní občané měli snazší přístup k nemocnici.

Byl připraven integrovaný dopravní systém (IDS) Jihomoravského kraje, do kterého byla zahrnuta také naše obec. Tento dopravní systém bude znamenat další zkvalitnění dopravní obslužnosti obce a také zdražení jízdenky do Tišnova o 1,- Kč, ale podstatně zlevní dopravu do Brna. Obec bude přispívat do tohoto systému 50,- Kč na každého obyvatele ročně.

Naši občané podpořili výzvu starosty obce Vísky Ing.Kamby na provedení petiční akce na opravu a výstavbu komunikací v Jihomoravském kraji.

Životní prostředí. V souvislosti s oslavami výročí 655 let naší obce byly vykonány úpravy okolí požární nádrže (úklid prostranství, výstavba chodníků, zasetí trávy, výsadba keřů a jubilejního platanu) firmou Ekodlažba Brno, které si vyžádaly celkové náklady kolem 220 tis.Kč, včetně státní dotace ve výši 119 tis.Kč.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha oznámila, že do ústředního celostátního seznamu památných stromů byly zapsány dva stromy z našeho katastru, a to vrba bílá u Krba pod evidenčním číslem 701026.1/1 a buk lesní v Rozkopalové zmole pod e.č. 701025.1/1.

Obecní zastupitelstvo vybralo na potřebné ošetření památných a chráněných stromů v naší obci (vrba u Krba a lípy u kapličky) nabídku firmy L.Oliva Brno v ceně plánovaných prací 9.650 Kč a na tento účel požádalo o dotaci od Agentury ochrany přírody a krajiny v Brně.

V květnu 2004 byl podepsán protokol o odstranění závad na veřejném vodovodu s firmou Mertastav Předklášteří.

Obecní zastupitelstvo připravovalo provozní řád veřejného vodovodu Hluboké Dvory podle dispozic orgánů blanenské hygieny. Byla dohodnuta odběrná místa vzorků pitné vody pro rok 2004, a to dům č. 41 (majitel Císař Josef) a dům č. 17 (majitel Trtílek Osvald).

Komplexní rozbory vody z veřejného obecního vodovodu, provedené Zdravotním ústavem Blansko a analýzy obsahu radonu v této vodě, kterou provedla Vodárenská a.s. Brno, ukázaly, že vzorky vyhovují všem normám pro pitnou vodu. Další rozbory vody z našeho veřejného vodovodu vykonal na naši žádost Zdravotní ústav v Jihlavě, protože je dělá laciněji a stejně kvalitně. Výsledky jeho analýz vody byly také v pořádku.

Obecní úřad vydal vyhlášku o nakládání s odpady v roce 2004 s poplatkem za svoz a likvidaci odpadů pro každého občana ve výši 300,- Kč. Odvoz nebezpečného odpadu se uskutečnil 16. a 17.10. a velkoobjemového odpadu 6. a 7.11.2004.

Telekomunikace. Poštovní zásilky do naší obce dodával poštovní úřad v Lomnici, směrovací číslo 67923. Veřejná telefonní stanice byla umístěna v domě č. 2, majitel Jiří Smetana.

Koncem listopadu byla provedena celková záruční oprava místního rozhlasu, protože občané si stěžovali na jeho špatný poslech.

4. Kultura a sport

Škola. V roce 2004 navštěvovali základní školy v Tišnově následující žáci: Pangrác Martin, Pangrác Marek, Hliněnský David, Starý Ondřej a Zemanová Pavla. Obec zaplatila za jednoho žáka 4.198,- Kč jako příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů.

Kultura. Obec uzavřela dohodu s Moravskou galerií v Brně o bezplatném zapůjčení reprodukce akvarelu Zřícenina hradu Trmačova z roku 1860 od Mořice Trappa inv.č. B 277 pro její uveřejnění v brožuře o Hlubokých Dvorech.

Firma JAS AIR CZ s.r.o. na letišti Hosín, Hluboká nad Vltavou vykonala letecké snímkování naší obce a obyvatelé měli možnost podle přání si zakoupit letecké fotografie. Byl o ně velký zájem.

Přes 20 občanů si také koupilo stolní kalendáře obcí Tišnovska pro rok 2005.

Obec zakoupila parkové lavičky jako sponzorský dar fy. KORAL Tišnov ve výši 10 tis.Kč k výročí obce.

Dne 14.srpna 2004 se uskutečnila u partyzánského památníku vzpomínka 60 let od přísahy Třetí roty.

V prosinci byl postaven na zahradě budovy Obecního úřadu osvícený vánoční strom.

Zájmové organizace. Sbor dobrovolných hasičů měl na konci tohoto roku 20 členů. Starostou sboru byl Josef Zeman č. 37, velitelem zásahové jednotky Luděk Chlup č. 46, jednatelem byl do své smrti Ladislav Starý č.6, po něm Roman Smetana č.2 a pokladníkem byl Smetana Jiří č.2.

Honební společenstvo Hluboké Dvory sdružovalo všechny majitele pozemků mimo domů a zahrad v obci a také do něho patřila část katastru Unína, Lubě, Žernovníka a Malé Lhoty. Celková plocha honitby byla 779 ha. Předsedou společenstva byl Ing.Vratislav Pokorný č. 3.

Do Mysliveckého sdružení Lubě patřilo 8 členů z různých obcí, kteří měli uvedenou honitbu v nájmu. Předsedou sdružení byl Stanislav Kuklík č. 32.

V základní organizaci Českého svazu včelařů Rohozec byli z naší obce dva včelaři: Pánek Miroslav č. 51 a Zeman Josef č. 37, kteří měli 16 včelstev. Josef Zeman byl jednatelem organizace.

Někteří obyvatelé byli individuálně v dalších zájmových organizacích mimo obec např. v zahrádkářském svazu a dalších.

Sport. V letošním roce dne 15. května proběhla přes naši obec automobilová soutěž IV.ročník Autotec Rally Brno, kterou pořádal Hanácký rally klub v AČR, Vyškov. Řada sportovních akcí proběhla během oslav výročí obce.

5. Počasí

Leden byl nejstudenějším měsícem roku, průměrná měsíční ranní teplota byla

-5,1°C. Extrémní mrazy se však nevyskytovaly, ve dnech 23.-25.1. byly nejnižší teploty -17°C. Sněhové srážky byly zaznamenány v 7 dnech, pokrývka dosahovala 20 cm. Bezmrazé dny však byly jen 4, během nich 2 dny padal déšť. Nejteplejší dny +3°C ráno byly naměřeny 13.-14. a 17.-18. ledna. Slunečných dnů bylo 12, vítr se vyskytoval ve 4 dnech.

Průměrná ranní teplota v únoru byla -1,9°C, největší mráz -12°C se vyskytl pouze 25.2., sníh padal v 7 dnech a napadlo 10 cm. Dní bez mrazu už bylo 8, déšť se vyskytoval ve 2 dnech. Nejteplejším dnem byl 6.2., kdy bylo ráno naměřeno +11°C. Slunce v únoru svítilo 5 dní, také větrných dní bylo 5.

V březnu se průměrná ranní teplota vyhoupla nad bod mrazu a byla +0,2°C, už 13 dní bylo bez mrazu, sněhové srážky se vyskytly ve 4 dnech, celkem do 5 cm, dešťové srážky vypadaly ve 3 dnech. Slunečných bylo 10 dní, vítr vál 4 dny. Nejchladnějším dnem byl 6.3. s mrazem -10°C, 16.3. odpoledne byla naměřena nejvyšší březnová teplota +15°C.

V dubnu se bílý mráz vyskytl pouze jednou 9.4., kdy bylo ráno neměřeno -1°C, sníh nepadal vůbec. Déšť byl zaznamenán v 6 dnech. Slunečných dnů bylo 15, vítr byl v 9 dnech, ranní mlha se vyskytla ve 2 dnech. Nejteplejší dny +22°C odpoledne byly 22. a 30. dubna.

Květen už byl bezmrazý, ale ranní teplota většinou nepřesáhla 10 stupňů, průměrná měsíční teplota vykázala +8,9°C. Nejteplejším dnem byl 1.máj, kdy odpoledne bylo naměřeno +23°C, nejnižší teplota +3°C byla 23.5. a dokonce padal i sníh. Deštivých bylo 6 dní. Slunce svítilo 14 dní, větrných bylo 7 dní. Dne 4.května bylo v našich zeměpisných šířkách úplné zatmění měsíce, bylo však oblačno.

Ranní průměrná teplota v červnu 2004 byla +13,6°C, nejteplejší den až +25°C byl 15.6., nejchladnějším dnem byl 22.6. s ranní teplotou +9°C, všechny ostatní teploty už byly nad 10 stupňů. Déšť se vyskytoval v 6 dnech, 23.6. byla bouřka, slunečných dnů bylo 14, vítr byl zaznamenán ve 2 dnech.

Červenec byl poměrně deštivý, až ve 13 dnech se vyskytly vodní srážky. Slunečno bylo ve 14 dnech. Průměrná ranní měsíční teplota byla téměř +16°C, nejchladnějším dnem byl 12.7. s +8°C, nejteplejšími dny byly 19.-20.7. až +31°C odpoledne.

Srpen byl vůbec nejteplejším měsícem roku s průměrnou ranní teplotou +18°C. Ve dnech 3.-12.8. během celého tohoto období dosahovaly odpolední teploty +30°C. Nejnižší ranní teplota +8°C byla naměřena 23.8. Slunečních dní bylo celkem 15, v 5 dnech se vyskytovaly dešťové srážky.

V září ještě byly všechny teploty plusové a průměrná ranní teplota vykazovala +11,3°C. Nejteplejší den byl 3.9., kdy odpoledne bylo naměřeno až +25°C, nejnižší ranní teplota +3°C byla 25.9. Slunečných dní bylo 13, v 6 dnech se vyskytovaly dešťové srážky. Po 2 dny se vyskytla ranní mlha.

Ve 3 říjnových dnech byl mírný ranní mráz -1°C, po několik dní bylo ještě teplo +11°C. Průměrná měsíční ranní teplota měla hodnotu +5,6°C. Slunečno bylo během 9 dní, déšť se vyskytoval po 8 dní, ranní mlha byla 7 dní.

V listopadu se mráz vyskytoval už 10 dní, sněžilo 1 den, průměrná ranní měsíční teplota byla jen +1,6°C. V 8 dnech se vyskytoval déšť, slunečných bylo 9 dní, větrné byly 4 dny. Nejchladnější den byl 25.11. s -8°C, nejteplejší dny byly 2, kdy bylo naměřeno +10°C.

Průměrná ranní teplota prosince klesla pod bod mrazu a dosáhla -2,4°C. Mráz byl 22 dní, jinovatka se vyskytovala 5 dní, sněžilo 4 dny, nejchladnějším dnem byl 21.prosinec s teplotou -10°C a nejméně 7 dní trvala teplotní inverze. Slunečné byly jen 4 dny, nejteplejší 3 dny vykazovaly ranní teplotu +3°C.

6. Život obyvatel

Evidence obyvatel. K 31.12.2004 bylo v naší obci přihlášených k trvalému pobytu

73 osob, z toho 36 mužů, 31 žen a 6 dětí. Celoročně však v obci také bývaly rodiny Vítkovičů, Fajtů a Korenků bez trvalého pobytu.

Úmrtí. 12. října zemřel v nemocnici Brno-Bohunice Starý Ladislav z domu č.6, nar. 10.1.1955. Rozloučení se sesnulým bylo ve Veverské Bitýšce, kremace se uskutečnila v Brně, uložen je na hřbitově v Drásově.

21. prosince zemřela Krejčová Marie z domu č.33, nar. 28.1.1936. Kremace se uskutečnila v Brně 29.12., uložena je na hřbitově v Uníně.

Zdravotnictví. Tišnovské pracoviště Diecézní charity Brno poskytovalo některým starším občanům bezplatnou domácí zdravotní péči podle předpisu obvodního lékaře.

Na zajištění Lékařské služby první pomoci (LSPP) v letošním roce obec uhradila příspěvek ve výši 1.447,- Kč na základě počtu obyvatel.

Roční zápis do Kroniky obce Hluboké Dvory:

rok 2005

1. Veřejný život

Obecní zastupitelstvo v roce 2005 pracovalo ve stejném složení jako v roce 2004.

Rozhodlo, že Obecní úřad bude vydávat informace ze zasedání zastupitelstva a jiných aktualit pod názvem " Hlubocký zpravodaj ", jehož periodicita bude 2-3 měsíce. Zpravodaj byl letos roznášen do všech domácností bezplatně (celkem 45 výtisků) a byl také publikován na internetových stránkách obce www.hlubokedvory.cz.

Obecní zastupitelstvo schválilo možnost vystavování obecních kronik veřejnosti při příležitosti významných výročí a poskytovat zájemcům kopie obecních kronik nebo jejich částí za úplatu.

Nadále bezvýsledně hledalo obecního kronikáře a knihovníka pro obecní knihovnu. RNDr.Trtílek absolvoval seminář o vedení obecních kronik v Brně.

Obecní úřad měl letos nezměněné sídlo v budově bývalé školy a působili v něm

titéž zaměstnanci jako v roce 2004. Úřední hodiny se také nezměnily.

Firma Antee s.r.o. Praha, která spravuje webové stránky naší obce, zřídila elektronickou podatelnu pro obec a uživatelský portál "Smart-web". Tento portál umožňuje bezplatné vytváření osobních stránek (např. pro podnikatele) na stránkách obce.

V příloze jsou materiály z internetu o naší obci, pocházející z roku 2005.

Krajský úřad v Brně vypracoval metodiku vedení zápisů a usnesení ze zasedání zastupitelstev obcí, která byla respektována v práci Obecního úřadu podle našich podmínek.

Spolupracující organizace. Obec uhradila vstupní poplatek do Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko ve výši 1.000,- Kč a členský příspěvek za rok 2005 ve výši 385,- Kč (5,- Kč za 1 obyvatele).

Obec pojistila u Hasičské vzájemné pojišťovny elektroniku na Obecním úřadě.

Územní vojenské správy skončily svoji činnost dnem 31.12.2004. Pro naši obec jejich povinnosti přebralo 24.krajské vojenské velitelství (KVV) Brno.

Jihomoravskou energetiku a.s. získal německý vlastník, a proto má firma také nový název E.ON Česká republika a.s. Brno.

Detašované pracoviště Úřadu práce Brno-venkov v Tišnově bylo přestěhováno z radnice do budovy bývalého Telecomu na Bezručově ulici.

Rozpočet obce. Pro rok 2005 platil definitivní rozpočet ve výši 813 tis.Kč na straně příjmů i vydání. Skutečné příjmy pak dosáhly výše 1,015.234,52 Kč, z toho státní dotace představovaly 163.489,- Kč. Celkové výdaje ve skutečnosti činily 746.879,90 Kč a byly o 66.120,10 Kč nižší než schválený rozpočet. Na územní plánování bylo vynaloženo 22.145,90 Kč a na výstavbu chodníku a odstavné plochy na ulici k Úlehlám bylo zaplaceno celkem 200.674,- Kč.

Celkový zůstatek na účtech obce k 31.12.2005 činil 519.570,27 Kč. Pohledávky obce představovaly 204.737,30 Kč, žádné finanční závazky obec neměla.

Dne 22.2.2005 bylo Krajským úřadem Brno vykonáno přezkoumání hospodaření obce za rok 2004. Byly zjištěny pouze nedostatky administrativního rázu.

Zviditelňování obce. Obecní úřad připravil reklamní podklady o obci k mapě regionu Tišnovsko, kterou zveřejnilla firma Kompakt z Poděbrad. Za 4.500,- Kč jsme dostali 50 výtisků této mapy, kterou jsme bezplatně rozdali do všech domů trvale obývaných. V mapě je také reklamní stať o Hlubokých Dvorech.

2. Hospodářské aktivity

Zaměstnání a podnikání. Činnost podnikatelských subjektů v obci

nezaznamenala v roce 2005 podstatné změny, také v zaměstnání obyvatel nedošlo k výrazným posunům. Nikdo z trvale hlášených občanů v produktivním věku nebyl nezaměstnaný. Naproti tomu v tomto roce v Jihomoravském kraji bylo evidováno 45,2 tis. osob bez zaměstnání.

Obecní les. Hospodaření v obecním lese zajišťovaly firmy manželů Křivánkových z Hlubokých Dvorů. Celkem bylo v roce 2005 vysázeno 4.800 ks sazenic různých stromků za téměř 48 tis.Kč. Prořezávky se uskutečnily na 1,48 ha a probírky na 2,92 ha lesních ploch. Vyžínání buřeně proběhlo na 6,94 ha ploch a nátěry proti okusu zvěří u 21.100 ks mladých stromků a na 4,15 ha vysázených ploch. Celkem bylo vykonáno pěstebních prací za téměř 130 tis.Kč. Krajským úřadem Jihomoravského kraje byla poskytnuta finanční podpora na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů ve výši 15.664,- Kč. Příjmy z prodeje dřeva činily v tomto roce přes 385 tis.Kč.

I v roce 2005 obec dávala možnost obyvatelům získání palivového dříví z obecního lesa.

Začátkem března obecní zastupitelstvo stanovilo ceny za práce v obecním lese a za prodej obecního dříví pro rok 2005 takto (bez DPH):

Sázení pod rýč 1,5 Kč/ks

Sázení nakopáním 3,5 Kč/ks

Postřiky Velparem (30-40 kg/ha) 10.000 Kč/ha

Nátěry - 10000 ks/ha 6.200 Kč/ha

Nátěry - 5000 ks/ha 3.100 Kč/ha

Vyžínání celoplošné 5.000 Kč/ha

Vyžínání v pruzích 4.000 Kč/ha

Pálení klestu 65 Kč za vytěžený plm

Prořezávky a probírky do 40 let - hustě zalesněné 5.000 Kč/ha

" - řídce zalesněné 3.000 Kč/ha

Těžba 100,- Kč/plm

Přiblížení traktorem 100,- Kč/plm

Přiblížení koněm 150,- Kč/plm

Dříví: kulatina smrk a jedle 1450,- Kč/plm

kulatina bor 1000,- Kč/plm

kulatina modřín 1000,- Kč/plm

Surové kmeny jehličnaté 600,- Kč/plm

Surové kmeny listnaté 600,- Kč/plm

Vláknina V.tř. 400,- Kč/plm

Krajský úřad Brno nabídl obci možnost registrace v Krajském informačním středisku, z kterého lze získat materiály o hospodaření v lesích, přibližování a těžbě dřeva a pěstební činnosti.

Služby: V poskytování služeb v obci nedošlo v roce 2005 k žádným změnám v porovnání s rokem 2004.

3. Úpravy obce

Výstavba. Na podzim roku 2005 byl budován (zahájení prací dne 15.11.) chodník

pro pěší podél místní komunikace na straně, kde je obchod, od budovy Obecního úřadu do konce domu č.46 a zpevněná odstavná plocha pro auta na druhé straně pod parkem. Stavbu realizovala firma Ekodlažba s.r.o. Brno za náklady 200.674,- Kč. Nebyla však v tomto roku dokončena vzhledem na nevhodné počasí. V rámci Programu rozvoje venkova obec získala na tuto stavbu od Jihomoravského kraje státní dotaci ve výši 119 tis.Kč.

Dne 25.10. 2005 firma E.ON Boskovice začala v naší obci provádět rekonstrukci elektrického rozvodu nízkého napětí, v jejimž rámci byly vyměněny všechny dřevěné sloupy rozvodu za betonové. Byl take postaven betonový sloup u hřiště, byly přeloženy všechna tělěsa veřejného osvětlení, bylo přeloženo telefonní vedení a obecní rozhlas na nové sloupy v obci a instalovány zástrčky na osvětlení kapličky, vánočního stromu a kluziště. Náklady na rekonstrukci rozvodu nesla firma E.ON, další vyžádané úpravy zaplatila obec ve výši 61.704,- Kč. Práce se však protáhly i do příštího roku.

V letošním roce začala stavět na zahradě domu č.33 nový rodinný dům

J.Černošková (vnučka M.Krejčího č. 33). Termín dokončení stavby byl stanoven na 31.12.2007.

Opravy. V letošním roce byly opraveny a doplněny následující domy: Byla provedena stavba rozvodu plynu v rodinném domě č.6 (L.Stará). U domu č.19 (M.Pavlíček) byl vystavěn přístřešek pro auto, základ plotu u silnice, pletivový plot kolem zahrady a chodník ze zámkové dlažby podél domu u silnice. V domě č.20 (J.Kašparec) byly provedeny opravy a úpravy interiéru domu. Byl vystavěn plot od cesty u domu č.31 (M.Pangrác) a upraven terén dvorku. Dům č.37 (J.Zeman) získal nové okapy. Na budově Obecního úřadu č.40 byla opravena střecha na hasičce a byly položeny dlažnice kolem budovy. Dřevěná veranda domu č.41 (J.Císař) byla přestavěna na zděnou. V domě č.46 (L.Chlup) byla provedena rekonstrukce rozvodu elektřiny a rozvod vody z veřejného vodovodu. Na domě č.51 (M.Pánek) byly dokončeny balkony vpředu i vzadu a stavba byl zkolaudována.

V souvislosti se žádostí M.Chlupové z domu č.4 obec požádala Stavební úřad v Lomnici o místní šetření stavu neobývaných domů č.24 (pč.108), č.9 (pč.95) a stodoly ev.č.20 (pč.92) s cílem jejich řádného zabezpečení. Pouze p.Šťastný ze Skaličky, který je majitelem domu č.9 (bývalý majitel F. Mihula), reagoval na snahu obce tak, že vyčistil celý pozemek a oznámil, že se pokusí dům prodat na rekreační objekt.

Nájmy. Stavební úřad v Lomnici rozhodl o změně využití pozemků pč. 221/1 a 219/3 v rámci k.ú. Hluboké Dvory v objektu bývalých kasáren, patřících obci Unín, na zřízení obory pro chov zvěře.

Nákupy. Obec výhodně zakoupila 10 ks dřevěných zahradních souprav pro využití při hromadných akcích v obecním parku za 17.830,- Kč.

Také koupila 3 plastové odpadkové koše na náves.

Pozemky. Dosud nebylo majetkově vypořádáno vybudování autobusové točny u kapličky. Pozemky, na kterých točna leží, patří p.Vladimírovi Šťastnému z Kamenné Horky, okr.Svitavy (pč. 11, 12 a 13 - celkem 707 m2). Pan Šťastný je ochoten uvedené pozemky prodat za kupní cenu 30,- Kč za 1 m2.

Rychlostní komunikace R-43. I v roce 2005 pokračovala jednání a diskuze o možnostech výstavby dálnice R-43, což se odrazilo v řadě novinových článků (přílohy).

Doprava. Hejtman Jihomoravského kraje Ing.Juránek informoval, že kraj je schopen opravovat II. A III.třídy pouze vysprávkami výtluků. Přednost k celkové opravě dostala jen silnice Jamné-Rohozec.

Životní prostředí. Krajina a stormy: Komise životního prostředí při Městském úřadě Tišnov a občanské sdružení Za sebevědomé Tišnovsko vyhlásili anketu "Strom Tišnovska 2005". Obec do soutěže přihlásila naše oba památné stromy - vrbu u Krba a buk v Rozkopalové zmole - a lípy na Skalce. Anketu Strom roku ČR vyhrál tis na Pernštejně, anketu Strom roku Tišnovska vyhrál dub letní u nemocnice v Tišnově. Naše stromy se v první desítce neumístily (přílohy).

Na podzim bylo provedeno ošetření chráněných stromů v obci firmou L.Oliva, Brno. Vrba bílá u Krba byla prořezána a její dva kmeny byly svázány speciálním plastovým lanem Cobra Plus, u dvou lip malolistých u kapličky byly odstraněny suché větve. Celková cena prací činila téměř 10 tis.Kč, z toho Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Brno obci uvolnila finanční podporu ve výši 4.825,- Kč.

Na opakované pravidelné sečení obecních trávníků byl najat Ivan Balák z domu č.47.

Voda: Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje v Blansku schválila Provozní řád veřejného vodovodu Hluboké Dvory.

Uskutečnila se státní zdravotní kontrola obecního veřejného vodovodu, při kterém nebyly zjištěny žádné závady. Měnící se místo pro odběr vzorků pitné vody bylo pro rok 2005 schváleno v domě č.3 (uživatel Ing.V.Pokorný).

Městský úřad Tišnov vydal rozhodnutí o prodloužení platnosti vodoprávního povolení na vypouštění odpadních vod z obce s platností do 31.12.2010.

Odpady: Byla vydána obecně závazná vyhláška obce Hluboké Dvory č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Poplatek pro fyzickou osobu podle této vyhlášky činil 360,- Kč za rok 2005.

Firma EKO-KOM Praha a.s. na výkup odpadu uzavřela s obcí smlouvu o spolupráci pro další období. REMA system a.s. Praha uzavřela s obcí přes firmu SITA Tišnov smlouvu na zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.

Svoz nebezpečného odpadu se uskutečnil ve dnech 21.-23.října, svoz velkoobjemového odpadu ve dnech 11.-13.listopadu 2005. Obec za to zaplatila 2.219,- Kč.

4. Kultura a sport

Škola. Městský úřad Tišnov stanovil příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů

pro základní školy v Tišnově v roce 2005 na jednoho žáka ve výši 4.242,- Kč. Částka celkem za naše žáky tedy představovala 21.210,- Kč, kterou uhradila obec. Tišnovské školy navštěvovalo 5 žáků: Hliněnský David, Pangrác Marek, Pangrác Martin, Starý Ondřej a Zemanová Pavla.

Kultura. 14.srpna 2005 byla v Hlubokých Dvorech tradiční pouťová zábava v místním parku. Před zábavou se uskutečnila před kapličkou mše svatá.

Dům dětí a mládeže v Tišnově, kurz paličkování, uspěl v celostátním kole v Praze, kde v soutěži " Máme rádi zvířátka " zvítězila Lucie Zemanová z domu č.52 v Hlubokých Dvorech, 13 let, s paličkovaným pávem.

Do přílohy je zařazen dotazník k masopustním obyčejům v naší obci, který organizovalo Vlastivědné muzeum v Kyjově.

Zájmové organizace. Myslivecké sdružení Lubě zbudovalo na Jetelí krmeliště pro spárkatou zvěř.

Stav zájmových organizací v obci se letos nezměnil.

Požární ochrana. Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje vykonalo tématickou kontrolu o dodržování povinností, stanovených předpisy o požární ochraně v naší obci. Byl vydán požární řád obce a každý rok budou prováděny preventivní prohlídky protipožárních opatření v zařízeních obce a bude zřízena požární hlídka.

Obecní úřad dostal pro potřeby obce výpis z havarijního plánu kraje na rok 2005.

Sportovní akce. Hanácký rally klub ve Vyškově zorganizoval automobilovou soutěž " Autonova rally Tišnov 2005 ", která vedla naší obcí v rychlostní variantě dne 14.5.2005 při celodenní uzavírce silnice (příloha).

5. Počasí

Leden roku 2005 byl charakterizován průměrnou ranní teplotou -3,1°C. Měl až 10 bezmrazých dnů, ve kterých teplota dosahovala až +2°C. Nejchladnějším dnem byl 28.leden, kdy bylo ráno naměřeno -11°C. Srážky se vyskytovaly ve 14 dnech, během kterých napadlo až 25 cm sněhu.

Měsíc únor byl nejchladnějším z celého roku s průměrnou teplotou -5,8°C, přičemž nejsilnější mráz byl -14°C dne 6.2. Teplota ze žádných únorových dnů nevykázala plusové hodnoty. Sněhu napadlo do 40 cm, 16.února byla sněhová kalamita, kdy nejezdily autobusy.

Ještě březen měl minusovou průměrnou teplotu ve výši -1,9°C, ale už téměř polovina dní byla bezmrazých. Nejchladnějším dnem byl 1.březen s teplotou -15°C, nejteplejším byl 24.březen s teplotou +15°C.

Duben měl už průměrnou ranní teplotu +4,9°C. Pouze ve 4 dnech byl ráno mrazík do -2°C. Slunečných bylo 18 dní, nejteplejším dnem s +11°C byl 17.duben. Tento měsíc byl poměrně větrný.

Květen. V tomto měsíci byl 10.5. ráno bílý mráz na trávě (nejchladnější den v měsíci). Průměrná teplota byla +13°C, v několika nejteplejších dnech teploměr odpoledne ukazoval +30°C. Slunečných dní bylo 17, déšť se vyskytoval v 7 dnech.

Průměrná teplota v měsíci červnu byla +13,9°C, nejchladnější den vykazoval ráno +6°C, v nejteplejších dnech bylo odpoledne +27°C.

Červenec byl nejteplejším měsícem v roce 2005 s průměrnou teplotou +16,2°C. Nejchladnější ráno mělo +10°C, nejteplejší odpoledne dosahovalo teplotu až 32°C. Slunečných dní bylo 11, zato déšť se vyskytoval v 15 dnech.

V srpnu se průměrná teplota již snížila na +14,2°C. V nejchladnějších ránech teploměr vykazoval +8°C, v nejteplejším odpoledni bylo zaměřeno +25°C.

Září mělo 14 slunečních dní, déšť se vyskytoval jen ve 4 dnech. Průměrná ranní teplota byla +11,3°C, nejchladnější dny vykazovaly +6°C, nejteplejší +17°C.

Průměrná měsíční teplota v říjnu byla necelých +6°C, v nejchladnějších dnech teplota už klesala k 0°C. V nejteplejším odpoledni 26.10. bylo +19°C. Slunce svítilo až 17 dní, ale ranní mlhy se vyskytovaly v 6 dnech.

Poslední dekáda listopadu se vyznačovala mínusovými teplotami s nejchladnějším ránem -7°C. Průměrná měsíční teplota byla +0,5°C, nejteplejší dny na začátku listopadu vykazovaly +6°C. Ve 3 dnech se ještě vyskytoval déšť, v 7 dnech už padal sníh, sněhová pokrývka dosáhla 10 cm.

Ranní průměrná teplota v prosinci byla -3°C, nejchladnější den 29.12. měl -10°C. Bezmrazých dní bylo v prosinci ještě 7, v nejteplejších dnech teplota dosahovala +1°C. Slunečných dní bylo pouze 6. Déšť padal ve 2 dnech, sníh v 9 dnech a sněhová pokrývka dosáhla 30 cm.

6. Život obyvatel

Evidence obyvatel. K 31.12.2005 bylo v naší obci přihlášených k trvalému pobytu

78 osob, z toho 37 mužů, 34 žen a 7 dětí. Celoročně však v obci bývaly další rodiny bez trvalého pobytu.

V letošním roce se přistěhovali do obce manželé Pánkovi do domu č.51, manželé Pavlíčkovi do domu č.19, P.Havranová do domu č.48 a K.Krčilová do domu č.6. Odstěhovala se H.Zemanová z domu č.37.

Narození. Dne 27.března 2005 se narodil rodičům P.Havranové a D.Zemanovi syn Štěpánek.

Úmrtí. 23.září 2005 zemřel Rudolf Tůma (partner A.Uhlířové) z domu č.45 (příloha). Skonal v nemocnici u Sv.Anny v Brně. Zpopelněn byl v brněnském krematoriu a uložen byl na hřbitově v Uníně do hrobu rodiny Trpíkových.

Dne 10.11.2005 zemřela v Libějovicích (okr.Strakonice) Marie Odehnalová, rozená Hvízdalová (nar.1915), která pocházela z domu č.32.

V příloze je uveřejněn soupis hrobů občanů Hlubokých Dvorů, které se v roce 2005 nacházely na unínském hřbitově.

Jubilea. Obecní zastupitelstvo rozhodlo obnovit blahopřání občanům s trvalým pobytem při příležitosti kulatých výročí narození od 60 let věku po každých pěti letech (60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 atd.) Na každé blahopřání bude uvolněna částka kolem 300,.- Kč na věcný dar. Blahopřání se bude také uskutečňovat při narození každého dítěte s trvalým pobytem v obci a bude dotováno peněžní částkou 1.000,- Kč.

Zdravotnictví. Obec věnovala Fondu ohrožených dětí jednorázově částku 500,- Kč a tělovýchovné jednotě ZORA Praha zrakově postižených sportovců příspěvek ve výši 100,- Kč. V obci byla uskutečněna Tříkrálová sbírka Charity Blansko, která vynesla celkem 675,- Kč. Sbírka v celém Blanensku přinesla částku 892.038,- Kč.

Na zajištění Lékařské služby první pomoci (LSPP) v letošním roce obec uhradila příspěvek ve výši 1.300,- Kč z výpočtu 17,60 Kč na 1 obyvatele.

Roční zápis do Kroniky obce Hluboké Dvory:

rok 2006

1. Veřejný život

Volby. Ve dnech 2. a 3. června 2006 se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ve státě tyto volby vyhrála ODS (Občanská demokratická strana) se ziskem 35,4 %, za ní nasledovala ČSSD (Česká strana sociálně demokratická) se ziskem 32,3 %, potom KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy) s 12,8 %. Do parlamentu se ještě dostala KDU-ČSL (Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová) s 7,2 % a SZ (Strana zelených) s 6,3 %.

V přílohách jsou ukázány i výsledky parlamentních voleb v okr. Brno-venkov a v okr. Blansko, kde v obou těchto okresech vyhrála ČSSD. V naší obci parlamentní volby vyhrála KSČM (29,1%), následovaná ODS (22,2%) a ČSSD (15,3%). Další občané volili následující strany: KDU-ČSL, SNK Evropští demokraté, Koruna Česká, Moravané, Strana zelených, Koalice pro Českou republiku. Těchto voleb se zúčastnilo celkem 84,7 % oprávněných voličů (přílohy).

Ve dnech 20. a 21. října 2006 proběhly volby do obecních zastupitelstev. V naší obci kandidovalo 11 občanů za Sdružení nezávislých kandidátů, z nich do obecního zastupitelstva bylo zvoleno 5 kandidátů (Pangrác Martin, Trtílek Osvald, Smetana Jiří, Pokorný Vratislav, Křivánek Antonín), ostatních 6 kandidátů se stalo náhradníky. Podrobné výsledky voleb jsou uvedeny v přílohách.

Obecní zastupitelstvo mělo i tento rok 5 členů, zastupitelstvo však po volbách opustila Jitka Habrová, novým členem se stal Martin Pangrác č.31. Ostatní 4 zastupitelé byli zvoleni znovu do nového volebního období. Nové zastupitelstvo vybralo ze svého středu jako starostu opět Ing.Vratislava Pokorného a jako místostarostu RNDr.Osvalda Trtílka. Zapisovatelem ze zasedání zastupitelstva byl zvolen RNDr.O.Trtílek, stálými ověřovateli zápisů se stali A.Křivánek a J.Smetana.

Do finančního výboru zastupitelstva byli zvoleni Jolana Hliněnská č.7, Antonín Křivánek č.49 a Roman Smetana č.2, předsedou výboru se stal A.Křivánek. Do kontrolního výboru zastupitelstva byli zvoleni Jitka Křivánková č.49, Jiří Smetana č.2 a Ludmila Zachovalová č.42, předsedou kontrolního výboru se stal J.Smetana.

Bylo určeno, že zasedání obecního zastupitelstva se budou konat každý měsíc, první pátek v měsíci na Obecním úřadě. Obecní zastupitelstvo pověřilo dispozičními právy pro manipulaci s finančními prostředky obce starostu Ing.V.Pokorného a účetního Drahomíra Zemana č.48 a schválilo hranici finanční hotovosti v obecní pokladně na neomezenou výši.

Obecní zastupitelstvo ustavilo stálou komisi obce pro společenské záležitosti ve složení Jitka Habrová č.10 a RNDr.Trtílek (předseda).

V listopadu byla pracovníky archivu Blansko, pracoviště Boskovice, provedena skartace dokumentů obce za minulé roky.

Obecní úřad tvořili starosta Ing.Pokorný, který ho vedl, místostarosta RNDr.Trtílek a uklízečka Císařová. Nadále měl sídlo v budově bývalé školy s úředními hodinami každé pondělí od 15 do 17 hod.

V souladu s novými předpisy (zákon č. 500/2004 Sb. o správním řádu) byla na webových stránkách obce zřízena elektronická úřední deska, na které jsou uvěřejňovány důležité dokumenty.

RNDr.Trtílek přepsal na počítači celou obecní kroniku z let 1896-1938 a 1976-2003, hasičskou kroniku za roky 1911-2001, kroniku hlubockého JZD (Jednotné zemědělské družstvo) a vypracoval na počítači retrospektivní zápis kroniky z let 1938-1975.

Obcím odpadla povinnost odebírat tištěnou Sbírku zákonů a proto naše obec dala přednost kupování její lacinější elektronické verze.

Spolupracující organizace. Od 1.1.2006 byla naše obec přeřazena do působnosti Finančního úřadu Tišnov. Také matrika obce byla převedena z Černé Hory do Tišnova.

Od 1.9.2006 byly zavedeny nové dražší cestovní pasy s biometrickými prvky, které začal vystavovat MÚ Tišnov.

Bylo uvedeno do provozu nové pracoviště Katastrálního úřadu Brno-venkov na ul. Úzká v Brně.

Některé domácnosti naší obce včetně Obecního úřadu byly připojeny na rychlý, nepřetržitý internet firmou Aleš Snášel Brno. Převáděč internetového signálu této firmy byl umístěn na střeše domu č.46 (majitel Luděk Chlup). Jiné domácnosti připojila k internetu firma L.Kratochvíla ze Skaličky, která umístila jejich translátor na střechu domu č.52 (majitel Pavel Zeman).

Firma L.Bártek z Podlesí (Valašské Meziřičí) vykonala opravu bezdrátového obecního rozhlasu, za kterou vyfakturovala 6.800,- Kč. Následující oprava přišla obec na dalších 10.781,- Kč.

V naší obci byl prováděn bezplatný průzkum geopatogenních zón v domác-nostech, které se přihlásily. Průzkum uskutečňovala firma ADAM Přerov.

Dobrovolnému sdružení obcí Tišnovsko naše obec uhradila členský příspěvek na rok 2006 ve výši 5,- Kč za 1 obyvatele, celkem 400,- Kč.

Z vyúčtování hospodaření Svazku obcí na výstavbu plynovodu Rohozecka v roce 2005 vyplynul pro letošek příjem z pronájmu plynovodu v naší obci ve výši 10 tis.Kč.

Členské příspěvky obce na rok 2006 pro Energetické sdružení obcí Jižní Moravy (ESOM) byly uhrazeny ve výši 0,50 Kč na 1 obyvatele, tedy celkem 40,- Kč.

Hospodaření obce. Pro rok 2006 byl schválen obecní rozpočet následovně: na straně příjmů 800,1 tis.Kč a na straně vydání 905 tis.Kč. Schodek rozpočtu ve výši 104,9 tis.Kč byl vykryt přebytky z hospodaření obce v minulých letech.

Skutečné celkové příjmy dosáhly 893.049,06 Kč, z toho přijaté státní dotace představovaly 206.497,- Kč. Celkové výdaje ve skutečnosti dosáhly 926.948,00 Kč, z toho na opravu a zlepšení veřejného osvětlení bylo vynaloženo 72.599,55 Kč, na dodělávky a opravu chodníku k Úlehlám, na vybudování opěrné stěny a chodníku a opravu místní komunikace ke Dvoru č.12 celkem 348.104,- Kč, na koupi pozemků 32.470,- Kč a na volby 27.449,- Kč. Hospodaření obce v tomto roce skončilo přebytkem ve výši 25.612,06 Kč, pohledávky obce vůči jiným subjektům k 31.12.2006 činily 99.577,60 Kč a její závazky byly 13.433,- Kč. Celkový zůstatek na účtech obce ke konci roku 2006 činil 545.182,33 Kč.

Kontrola hospodaření obce za rok 2005, provedená pracovníky Krajského úřadu Brno dne 14.4.2006, proběhla bez závad. Některé administrativní nedostatky, zjištěné v minulosti, byly odstraněny.

Zviditelňování obce. Tišnovská televize vyrobila krátký film "Příběh staré dálnice" ze seriálu Příroda Tišnovska a Ředitelství silnic a dálnic ČR vydalo knihu "Stavby, kterým doba nepřála". V těchto publikacích je s přispěním obce popsán úsek německé dálnice v našem katastru z let 1938-1942.

Redakci PROXIMA Bohemia s.r.o. jsme předložili stať o Hlubokých Dvorech do zamýšlené publikace o Jihomoravském kraji.

Naši občané uveřejnili v novinách VOX (noviny regionu Tišnovska) a v Tišnovských novinách (TN) několik článků o tom, co se v obci děje. Byly to následující stati: "Proběhla výměna elektrického vedení" (VOX č.4); "Oslava Mezinárodního dne žen" (VOX č.6); "V Hlubokých Dvorech jsou nové chodníky" (VOX č.8); "Kroniky Hlubokých Dvorů" (VOX č.9); "Charitní ošetřovatelská služba v Tišnově" (VOX č.22); "Obecní zastupitelstvo vstříc občanům" (VOX č.1/07); "Advent v Hlubokých Dvorech" (TN č.1/07). Kopie uvedených článků jsou v příloze.

2. Hospodářské aktivity

Zaměstnání a podnikání. Činnost podnikatelských subjektů v obci nezazname-

nala v roce 2006 podstatné změny, také v zaměstnání obyvatel nedošlo k výrazným posunům. V přílohe je výroční zpráva Agrodružstva Brťov-Lipůvka za rok 2006, které letos vykázalo ztrátu téměř 8 mil.Kč. Členy tohoto agrodružstva je několik občanů obce.

Nikdo z trvale hlášených občanů v produktivním věku nebyl nezaměstnaný.

Obecní les. Hospodaření v obecním lese zajišťovaly firmy manželů Křivánkových z Hlubokých Dvorů č.49 na základě smluv pro rok 2006. Obnova lesa byla provedena za 20 tis.Kč, likvidace klestu za 23 tis.Kč, ochrana kultur proti buřeni za 9,5 tis.Kč, vyžínání za téměř 3 tis.Kč, nátěr repelentem za 12 tis.Kč. Celkem bylo vykonáno pěstebních prací v obecním lese za víc jak 98 tis.Kč.

Pro občany byly stanoveny následující ceny palivového dříví z obecního lesa: prořezávky a probírky jen za vyklizení dřevní hmoty, měkké dřevo na skládce 400,- Kč/m3, tvrdé dřevo na skládce 500,- Kč/m3. Doprava dřeva ze skládky do domu bude v režii kupujícího, skládky budou umístěny mimo les.

Příjmy z prodeje dřeva činily v tomto roce téměř 158 tis.Kč.

V červenci 2006 vykonala Česká inspekce životního prostředí leteckou kontrolu na výskyt kůrovců, při které bylo zjištěno v lesním porostu na obecním pozemku pč. 284/1 v našem katastru několik kůrovcových výskytů. Inspekce uložila obci uvedené výskyty neprodleně zlikvidovat a zahájila odpovídající správní řízení, ve kterém byla obci uložena pokuta ve výši 50 tis.Kč. Posléze nám inspekce 25 tis.Kč vrátila. V souvislosti s likvidací napadeného dřeva obecní zastupitelstvo stanovilo výkupní cenu oloupané dřevní hmoty na 1.300,- Kč za 1 plm bez DPH (daň z přidané hodnoty).

Vzhledem na možnosti různých neočekávaných situací při hospodaření v obecním lese byly připraveny nové podrobnější smlouvy s KB Forest s.r.o., Jitkou Křivánkovou a Ing.Bohuslavem Vejrostou (lesní hospodář), které vstoupí v platnost od 1.1.2007.

Služby. V poskytování služeb v obci nedošlo v roce 2006 k žádným změnám v porovnání s předcházejícími roky. Paní Jitce Křivánkové, majitelce obchodu se smíšeným zbožím, však obecní zastupitelstvo snížilo nájem z budovy obchodu č.55 na symbolickou 1,- Kč za rok.

Majitelé restaurace Černohorské hraběnky ve Dvoře č.12 organizovali různé společenské akce, např. 4.2.2006 večer na zpívanky s domací zabijačkou, 11.2. taneční večer, 18.3. josefskou zábavu, 27.5. den ovčích specialit aj. (příloha)

3. Úpravy obce

Výstavba. Práce firmy Ekodlažba s.r.o. Brno na výstavbě chodníku k Úlehlám a odstavné plochy u parku byly vloni přerušeny kvůli špatnému počasí. V tomto roce byly práce dodělány a zjištěné nedostatky odstraněny. Cena uvedených prací byla 98.204,- Kč.

Na realizaci projektu "Vybudování chodníku a opěrné stěny" ke Dvoru č.12 v rámci Programu rozvoje venkova 2006 byla vybrána firma Libuše Zemanová - ROCA, Brno. Jihomoravský kraj poskytl na tuto akci dotaci ve výši 160 tis.Kč, za skutečně provedené práce obec zaplatila 210 tis.Kč bez DPH.

Habrovi č.10 postavili nový dřevěný plot u předzahrádky. JUDr.Vican, majitel chalupy č.30, vybudoval na dvoře domu přístřešek. U domu č.38 (majitelé Maulovi) byl postaven tarásek z prefabrikátů na hranici dvora a obecního chodníku a na něm dřevěný plot, byla zpevněna dřevěná stěna verandičky a vybudován odpad z okapové roury do kanalizace. Pokračovala novostavba J.Černoškové vedle domu č.33, obývaného M.Krejčím.

Paní Miluše Reinohová z Kuřimi projevila zájem vystavět rodinný dům na pozemku pč.150/2 (Balákova zahrada), ale později od tohoto záměru ustoupila.

Opravy. Ing.Tocháček, spolumajitel stodoly če. 20 a manželé Maťátkovi, majitelé

rodinného domu č.24, se zavázali, že zabezpečí tyto stavby proti vnikání cizích osob a aby nemohly ohrožovat vedlejší nemovitosti. Jejich opatření však nebyla příliš účinná.

Stavební úřad Lomnice vydal kolaudační rozhodnutí na stavební úpravy rodinného domu čp. 48 (majitelé D.Zeman a P.Havranová) s tím, že povolil užívání stavby.

V domě č.6 byl upraven interiér podle představ Orságových, nových majitelů domu. U chalupy č.13 (majitelé Uhrovi) byla natřena okna, u chalupy č.23 (majitelé Pařízkovi) byla vyměněna okna na náves a provedeny další úpravy v domě. Na chalupě č.25 (majitelé Talašovi) byla vyměněna střešní krytina na verandě. U domu L.Chlupa č.46 byl pokryt palubkami severní štít, dána nová vazba a krytina na pekárně, u domu V.Baláka č.47 byly vyměněny okapy kolem celého domu na měděné.

Za účelem zavodnění celé požární nádrže byla ve 3 místech provrtána její betonová přepážka.

M.Pangrác obnovil kamenný tarásek naproti domu č.31, kde jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. A.Svoboda opravil horní kamenný tarásek ke Dvoru č.12.

Obec nechala při jarním úklidu zamést místní komunikace firmou SITA Tišnov, což stálo 8.288,- Kč.

V listopadu t.r. byl vyspraven asfaltový povrch státní silnice z Hlubokých

Dvorů na Unín.

Nájmy. Nájemní smlouva č. 144/234 mezi obcí a Lesy České republiky s.p. o pronájmu části lesa, na které je lokalizována obecní studna (vrt), byla změněna na dobu určitou od 1.1.2007 do 31.12.2011. Nájem za rok 2005 činil 1.300,- Kč.

Pozemkovému fondu ČR v Brně obec zaplatila letos 494,- Kč za nájem pozemku pod obecním vodojemem.

Jiřímu Kuklíkovi č.32 byl pronajat obecní pozemek pč. 81/1 (část) a 256/1 (celý) na další obdělávání.

Byla uzavřena nová smlouva s ČSAD Tišnov o nájmu ubytovny pro řidiče autobusů. Nové nájemné bylo stanoveno na 4.000,- Kč/rok.

Nákupy. Obecní úřad zakoupil dalších 7 sad laviček do parku.

Pozemky. Na veřejné aukci dne 27.11.2006, vyhlášené Pozemkovým fondem ČR v Brně, naše obec získala 9 parcel v k.ú. Hluboké Dvory o celkové výměře 26.075 m2 za cenu 7.120,- Kč. Šlo o následující pozemky: pč. 164/28, 164/32, 164/34, 164/35, 164/37, 172/2, 172/3, 173/19 a 225/1.

V dalším kole veřejné soutěže na Pozemkovém fondu ČR v Brně dne 4.12.2006 obec získala ještě pozemky pč. 177/2, 278/4, 309/4, 309/10, 343/43, 343/44, 343/77 a 343/78.

Obec uzavřela s Pozemkovým fondem ČR Smlouvu č. 1003990657 o bezúplat-ném převodu pozemků pč. 153/3 a 164/65 (bývalé Smíškovo pole s původním označením pč.164/2)) o výměře 2,4 ha, které jsou určeny na zástavbu rodinnými domky.

V únoru byla podepsána kupní smlouva s panem V.Šťastným o koupi jeho pozemků pč. 11, 12 a 13 o celkové výměře 707 m2 pod autobusovou točnou. Obec za ně zaplatila 30,- Kč za 1 m2.

Obec požádala o bezplatný převod části pozemků Jihomoravského kraje pod plánovanými chodníky podél silnice č. III/37719 do majetku obce.

Územní plán. Obecní zastupitelstvo zjistilo, že většinu pozemků, určených v územním plánu obce k zástavbě, nelze v případě aktuální potřeby použít. Proto požádalo o vyjádření majitelů k dalším záměrům s uvedenými pozemky. Svoje stanovisko písemně sdělila pouze menší část majitelů.

Rychlostní komunikace R-43. V únoru se v Drásově uskutečnila beseda k problematice rychlostní komunikace R-43, kterou moderoval poslanec ČR Mgr.Hašek.

Na Obecním úřadě v Malé Lhotě se uskutečnila porada obcí Hluboké Dvory, Lubě, Malá Lhota a Žernovník s představiteli zainteresovaných firem k posuzování vlivu stavby rychlostní silnice R-43 na životní prostředí.

V říjnu na Obecním úřadě v Černé Hoře proběhlo jednání o technické studii rychlostní silnice R-43 v úseku Kuřim-Svitávka, kterou vypracovala firma HBH Projekt s.r.o Brno. Obec zaslala připomínky k tomuto materiálu zadavatelským organizacím stavby.

Intenzivní diskuze k výstavbě R-43 probíhala po celý rok a odrážela se v novinových článcích, uvedených v příloze k této kronice.

Změny v dopravě. Příspěvek na financování Integrovaného systému dopravy

Jihomoravského kraje na rok 2006 činil 50,- Kč na 1 obyvatele, tedy celkem 3.600,- Kč.

Firma Kordis Jihomoravského kraje, Brno, navrhla rozšířit integrovaný dopravní systém pro oblasti Blanenska a Boskovicka, čímž by se poněkud rozšířily možnosti spojení naší obce s okresním městem Blanskem.

Životní prostředí.

i. Krajina a stromy. - Ošetřování obecní zeleně prováděl i v roce 2006 Ivan Balák

č.47.

Do soutěže o Strom Tišnovska obec přihlásila 4 stromy, ale u všech získala jen méně než 10 hlasů.

ii. Voda. - Plněním povinností správce veřejného vodovodu v obci

podle zákona č.274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích byl pověřen starosta Ing.Pokorný.

Měnícím se odběrovým místem pro vzorky vody z veřejného vodovodu na rok 2006 byla stanovena kuchyň A.Uhlířové v rodinném domě č.45.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, pracoviště Blansko, vykonala v květnu státní kontrolu veřejného vodovodu Hluboké Dvory a při ní nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Zdravotní ústav v Jihlavě pravidelně, podle předpisu, odebíral vzorky pitné vody z veřejného vodovodu obce a ve všech případech zkoumané ukazatele odpovídaly normě.

iii. Odpady. - Byla vydána a odsouhlasena Krajským úřadem obecně závazná

vyhláška obce č. 1/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů s tím, že poplatek zůstal ve stejné výši jako v roce 2005, t.j. 360,- Kč za občana s trvalým bydlištěm a rok.

Svoz nebezpečného odpadu se uskutečnil ve dnech 3.-6.11. a svoz velkoobjemového odpadu ve dnech 17.-20.11.2006.

Obecní zastupitelstvo schválilo stavbu malé domovní čističky AS-Vario-comp 5K u domu J.Černoškové (pozemek pč.17/1) a povolilo vypouštění odpadové vody do dešťové kanalizace v obci.

4. Kultura a sport

Škola. Město Tišnov požadovalo příspěvek na 1 žáka základní školy ve výši 5.108,- Kč. Týkalo se to žáků : Pangrác Martin, Pangrác Marek, Hliněnský David, Zemanová Pavla a Starý Ondřej. Celkový příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů tišnovských základních škol tedy činil 25.540,- Kč.

Kultura. Hlubocké ženy oslavily 8.března 2006 Mezinárodní den žen.

20.srpna ve 14 hod. se konala mše svatá u kapličky Nanebevzetí Panny Marie, hodová zábava byla na výletišti v parku od 17 hod.

Dne 1.12.2006 městys Černá Hora slavnostně odhalil pamětní desku vlativědnému historikovi Josefu Pilnáčkovi, který ve svých četných publikacích upomínal také Hluboké a Trmačov.

V sobotu 2.prosince se v místním parku uskutečnily vepřové hody s ochutnávkou a možností zakoupení zabíjačkových produktů.

Dne 16.prosince proběhlo zdobení a slavnostní rozsvícení vánočního stromku u Obecního úřadu. Při této příležitosti se také uskutečnil vánoční trh s teplými nápoji, uzenými specialitami, vánočním cukrovím a prodejem rostlých vánočních stromků.

Sportovní akce. Hanácký rally klub v Automotoklubu ČR Vyškov zorganizoval soutěž "Autonova rally Tišnov 2006" s rychlostní zkouškou přes naši obec, která se uskutečnila v sobotu 13.května.

5. Počasí

Leden byl nejmrazivější za desítky let na celém území státu. Průměrná měsíční

teplota v naší obci činila -8,3°C. Také sněhová pokrývka byla bohatá, až 0,5 m.

V únoru pokračovalo intenzivní zimní počasí s průměrnou teplotou -5,2°C. Sníh padal v 9 dnech, bezmrazých dní bylo jen 5.

Zimní počasí se udrželo ještě téměř celý březen a průměrná teplota v tomto měsíci činila -2,6°C. Intenzivně také sněžilo a sníh padal v 8 dnech. Až po 25.3. se ranní teploty zvedly nad nulu.

V dubnu se ranní minusové teploty objevily už pouze 3 dny v 1.dekádě měsíce. Dubnové teploty však nepřekročily +10°C.

Průměrná měsíční teplota v květnu dosáhla téměř +11°C, odpolední teploty v několika dnech překročily 20°C. Během dvaceti květnových dní svítilo slunce.

Červen už měl prakticky letní počasí s průměrnou teplotou +15,7°C. V polovině měsíce dosahovaly během týdne odpolední teploty +30°C. Nejchladnějším ránem bylo 6.6. s teplotou +6°C.

Extremní tepla se objevila v červenci, kdy průměrná teplota byla +21,5°C a půl měsíce přesahovaly odpolední teploty +30°C. 27 dní bylo slunečných. Největší horko v naší obci bylo 21.7., kdy se teploměr vyšplhal na +36°C.

Průměrná měsíční teplota v srpnu už byla podstatně nižší, pouze +13°C. V tomto měsíci byly také časté dešťové srážky, vyskytovaly se ve 14 dnech. Objevila se již první mlha - ráno 14.srpna.

Září bylo slunečné, průměrná ranní teplota dosahovala +11,6°C. Nejteplejší ráno bylo 4.9. +18°C, nejchladnější ráno s teplotou +7°C bylo naměřeno 10.9.2006. Pršelo pouze 1 den.

Průměrná říjnová ranní teplota dosahovala +7°C, ale žádné ráno teplota neklesla pod bod mrazu. Dne 17.10. však se na Skalce objevil první přízemní bílý mrazík.

V listopadu byla průměrná ranní teplota +4°C a téměř všechny dny byly bez mrazu. Dokonce se jedno odpoledne teplota vyšplhala na +15°C (15.11.).

Ani v prosinci neklesla průměrná ranní teplota pod bod mrazu a činila +0,2°C. 17 dní bylo bezmrazých, sníh padal jen ve 2 dnech, zato pršelo v 6 dnech. Mlha se vyskytovala v 8 dnech, jinovatka byla 4 dny.

Některé další rysy letošního počasí jsou uvedeny v přílohách.

6. Život obyvatel

Evidence obyvatel. K 31.12.2006 bylo v naší obci přihlášených k trvalému

pobytu celkem 75 osob, z toho 37 mužů, 32 žen a 6 dětí. Celoročně však v obci bývaly další rodiny bez trvalého pobytu (Fajtovi č.18, Korenkovi č.12, Vítkovičovi č.53).

V letošním roce se přistěhoval do obce Zeman Drahomír do domu č.48 a manželé Orságovi z okr. Vsetín do domu č.6. Odstěhovalo se 5 členů rodiny Starých z domu č.6 do Tišnova.

V příloze je seznam trvale přihlášených obyvatel v obci k 31.12.2006, přehled domů k 31.12.2006 a přehled rekreačních a užitkových objektů na našem katastru k 31.12.2006.

Sňatky. Dne 7.10.2006 na Městském úřadě v Tišnově uzavřel sňatek

Vítkovič Lubomír z domu č.53 s Komendovou Jitkou z Čebína.

Dne 19.8.2006 se konala oslava 60.výročí společného života (diamantová svatba) manželů Habrových z domu č.10.

Narození. Dne 31.ledna 2006 se narodil rodičům K.Krčilové a M.Starému z

domu č.6 syn Marek.

Úmrtí. Dne 16.3.2006 zemřela Chlupová Marie z domu č.41. Zemřela v

nemocnici v Rajhradě, rozloučení bylo 25.3. ve Veverské Bitýšce, zpopolněna a uložena byla na hřbitově v Uníně v hrobě Císařových.

Dne 5.10.2006 zemřel Císař Josef z domu č.15. Skonal doma, rozloučení proběhlo ve Veverské Bitýšce 12.10., zpopolněn byl v Brně a uložen na hřbitově v Uníně.

Dne 20.9.2006 zemřela v Senticích Havlínová Františka, rozená Zemanová, ve věku 82 let, která pocházela z domu č.37. Dne 2.8.2006 skonala Kudláčková Ludmila ve věku 96 let, manželka učitele Kudláčka Václava, který učil na hlubocké škole v letech 1933-46. 22.prosince 2006 zemřela v Hlubokých Dvorech č.48 ve věku 69 let Havranová Renata, matka Havranové Petry. Byla zde na návštěvě u dcery, ale bydlela s manželem ve Studénce, okr. Nový Jičín.

Jubilea. V roce 2006 oslavili kulatá jubilea tito občané: Sojka Ladislav č.44 - 80 let, Krejčí Vlasta (pension Tišnov) - 80 let, Chlupová Růžena č.46 - 75 let, Kuklíková Anna č.32 - 60 let, Císařová Zdenka č.15 - 75 let, Svoboda Antonín č.16 - 65 let, Krejčí Metoděj č.33 - 75 let, Smetanová Anna č.2 - 85 let, Balák Václav č.47 - 80 let.

Zdravotnictví. Město Tišnov stanovilo příspěvek na zajištění Lékařské služby

první pomoci pro rok 2006 ve výši 15,35 Kč na 1 obyvatele, což celkem obnášelo 1.105,- Kč.

Charita. Pod gescí Oblastní charity Blansko v obci proběhla Tříkrálová sbírka 2006, která vynesla 496,50 Kč.

Vzpomínky. Manželé Pangrácovi č.31 s ostatními občany obce a zdravotním personálem uspořádali dne 15.července oslavu zázračného uzdravení jejich syna Martina z těžké autohavárie, která se stala vloni v Tišnově.

Roční zápis do Kroniky obce Hluboké Dvory

rok 2007

1. Veřejný život

Události. V srpnu sněmovna schválila Topolánkovu (současný předseda vlády) vládní reformu veřejných financí. V prosinci Česko podepsalo Lisabonskou smlouvu, která byla vytvořena místo odmítnuté euroústavy a vstoupilo do tzv.Schengenského prostoru, čímž hranice České republiky prakticky přestaly existovat.

S platností od 1.1.2007 naše obec přešla z okresu Blansko do okresu Brno-venkov. Zatím však nebyly do okresu Brno-venkov přesunuty následující oblasti: hygiena, hasiči, úřad pro zastupování státu, soudy, státní zastupitelství, policie, správa a údržba silnic, pozemkový úřad a aprobačně mediační služba.

Obecní zastupitelstvo v lednu schválilo Jednácí řád zastupitelstva obce a Spisový a skartační řád obce. Znění Spisového řádu bylo následně potvrzeno Státním okresním archivem v Blansku.

Obecní zastupitelstvo se i v tomto roce scházelo každý měsíc mimo července, zato v prosinci se konaly dvě schůze zastupitelstva. Celkem jich tedy v roce 2007 bylo 12.

Starosta a místostarosta obce se dne 5.července zúčastnili svěcení praporu obce Rohozec.

Obecní úřad. Do Státního okresního archivu v Blansku byly odevzdány staré zápisy finanční komise obce z 1.poloviny 20.století a přepisy obecní kroniky na počítači z období 1924-2003.

Obecní kroniku sestavil a nadále bude sestavovat RNDr.Osvald Trtílek (v tomto roce už jako kronikář) na počítači, přepisovat rukou její texty bez příloh se uvolila Eva Císařová. Odměna za vedení kroniky dohodou byla stanovena na 300,- Kč měsíčně pro O.Trtílka, odměna za ruční přepis každého ročního zápisu byla stanovena na 1.000,- Kč pro E.Císařovou. O práci jiných kronikářů jsou sporadicky uveřejňovány novinové články (příloha).

8.10. byly instalovány znaky obce na konci Hlubokých Dvorů.

15.10. byly umístěny nové odpadní koše na autobusové zastávce a u obchodu.

Spolupracující organizace. V březnu-dubnu pracovnice Městského úřadu v Tišnově

provedly výměnu občanských průkazů všech občanů v souvislosti s přesunem naší obce do okresu Brno-venkov. Předtím v pátek 26.1. firma D.A.Foto Daniela Pochopová Tišnov uskutečnila fotografování občanů na nové občanské průkazy v kanceláři obecního úřadu za zvýhodněnou cenu 65,- Kč za 4 snímky.

V lednu se uskutečnila valná hromada Energetického sdružení obcí Jižní Moravy (ESOM) v Brně, které se za nás zúčastnil Ing.Svoboda, starosta Tišnova.

Členský příspěvek pro Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko na rok 2007 činil 10 Kč na 1 obyvatele, celkem tedy pro naši obec 770,- Kč. Předsedou správního výboru svazku byl Ing.Svoboda, starosta Městského úřadu Tišnov, místopředsedou Ing.Merta z Předklášteří, čestným místopředsedou se stal Mgr.Hašek z Drásova.

Úřad práce Brno-venkov oznámil změnu příslušnosti obce od 1.1.2007 z Blanska s tím, že občany naší obce začalo obsluhovat detašované pracoviště v Tišnově.

Od 1.1.2007 na okres Brno-venkov do Brna také přechází z okresu Blansko odpovídající agenda České správy sociálního zabezpečení (OSSZ).

Byla rozšířena pojistná smlouva s Českou pojišťovnou na odpovědnost obce za provozování veřejného vodovodu.

Policie ČR Černá Hora oznámila, že policistou s územní působností pro naší obec byl jmenován inspektor praporčík Martin Konečný.

Katedra geografie Přírodovědecké fakulty univezity Palackého v Olomouci požádala obec o vyplnění dotazníku o dojížďce za službami (zjišťování spádu za občanskou vybaveností). Pro Vlastivědné muzeum v Kyjově obec vyplnila dotazník Národního ústavu lidové kultury, týkající se lidové religiozity a sídla, domu a bydlení.

Hospodaření obce. Pro rok 2007 byl schválen obecní rozpočet na straně příjmů 778 tis.Kč a na straně vydání 1.054 tis.Kč. Schodek rozpočtu ve výši 276 tis.Kč byl vykryt přebytky z hospodaření obce v minulých letech.

Skutečné celkové příjmy dosáhly 1,079.875,95 Kč, z toho přijaté státní dotace představovaly 277.468,50 Kč. Celkové výdaje ve skutečnosti dosáhly 1,067.911,07 Kč, z toho např. na opravu chodníků bylo vynaloženo 419.804,96 Kč a na péči o vzhled obce 77.717,50 Kč. Hospodaření obce v tomto roku skončilo přebytkem ve výši 11.964,88 Kč, pohledávky obce vůči jiným subjektům k 31.12.2007 činily 137.284,- Kč a její závazky byly 20.980,50 Kč. Celkový zůstatek na účtech obce ke konci roku 2007 činil 497.636,21 Kč.

Kontrolou hospodaření obce za rok 2007, provedenou pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje dne 25.3.2008, byly zjištěny drobné chyby a nedostatky, spočívající v neprůkaznosti vedení účetnictví. Kontrola však nezjistila žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Výročí obce. Cena zbylých propagačních materiálů, pořízených při příležitosti oslavy 655.výročí první písemné zmínky o obci v roce 2004, byla snížena o více jak 50 %: pohlednice obce na 2,- Kč, brožury o obci na 30,- Kč, hrnky s motivem obce na 30,- Kč, sklenice se znakem obce na 40,- Kč.

Zviditelňování obce. Článek v č.8 regionálních novin VOX "Oslavy Dne Země v plném proudu", který napsala Mgr.Hana Pernicová z Ekoporadny, popisuje i exkurzi do naší obce.

Představitel Tišnovské televize Ing.Radim Tichý informoval o zahájení příprav na natáčení dokumentarního filmu o Hlubokých Dvorech.

V regionálních novinách Týden u nás se objevil seriál "O zaniklých osadách a hradech v okrese" Blansko, ve kterém byly publikovány také zmínky o Trmačově a jeho podhradí (v příloze).

2. Hospodářské aktivity

Zaměstnání a podnikání. Činnost podnikatelských subjektů v obci nezaznamenala v roce 2007 podstatné změny. Také v zaměstnání obyvatel nedošlo k výrazným posunům a charakteristika některých zaměstnavatelů našich občanů je uvedena na internetu v přílohách: TOS Kuřim-OS a.s. (Ing.Vratislav Pokorný č.3), Siemens AG ČR, Drásov (Jaroslav Císař č.15), Subterra a.s., Tišnov (Miroslav Pánek č.51), Walter s.r.o., Kuřim (Roman Smetana č.2), Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD Lomnice s.r.o. (Jana Pangrácová č.31), Steinhauser Tišnov s.r.o. (Jiří Kuklík č.32), MiTTaG s.r.o., Brno (Martin Pangrác č.31), Frencken Brno s.r.o. (Radek Zeman č.37).

Byla zvýšena odměna za brigádnické hodiny při úpravách obce a jejího okolí na 50,- Kč za 1 hodinu. Odměna za zimní údržbu místních komunikací cestou dohody byla stanovena v celkové výši 400,- Kč za 1 hodinu.Podle rozhodnutí obecního zastupitelstva prohrnování místních komunikací bude zajišťovat A.Křivánek č.49 s upraveným lesním traktorem, případně po dohodě jiný občan. Obecní posypový materiál bude uložen do dvou zakrytých sudů, posypávání chodníků se bude provádět ručním zařízením.

Za údržbu obecní zeleně v roce 2007 bylo p.Ivanovi Balákovi vyplaceno 4.500,- Kč.

Nikdo z trvale hlášených občanů v produktivním věku nebyl nezaměstnaný. V posledním kvartále 2007 však bylo v Jihomoravském kraji 27,0 tis. nezaměstnaných (= 4,8 %).

Obecní les. Hospodaření v obecním lese zajišťovala firma KB Forest s.r.o. Hluboké Dvory č.49 na základě smluv pro rok 2007.

Těžba v množství 83,37 plm stála 24.802,- Kč včetně přibližování vytěžených stromů. Přednostně byly vytěženy stromy postihnuté chorobami a škůdci v lokalitách na Chobotě a na Jetelí.

Obnova lesa byla provedena za 63 tis.Kč (vysazení 7.000 sazenic), ochrana kultur za 18.600,- Kč na výměře 3,60 ha, prořezávky na 5,48 ha za 27.400,- Kč. Celkem stály pěstební práce v obecním lese 129.710,- Kč včetně DPH.

Příjmy z prodeje dřeva činily v tomto roce 270.135,- Kč

Za zpracování lesního hospodářského plánu na dalších 10 let (na období 2008-2017) jsme v tomto roce zaplatili 17.850,- Kč. Práce prováděla a.s. Lesprojekt Brno.

Krajský úřad Brno vydal nová Pravidla pro poskytování finanční podpory na hospodaření v lesích v Jihomoravském kraji, která musí být respektovány v roce 2007 a v dalších letech až do nové změny.

Služby. Křivánková Jitka, provozovatelka místní prodejny smíšeného zboží, převedla se souhlasem obecního zastupitelstva nájemní smlouvu na provozování prodejny na firmu manžela KB Forest s.r.o., Hluboké Dvory č.49.

Ceny zboží v prodejně: chléb kmínový 1200g 25,- Kč, rohlík 1,80 Kč, máslo 24,- Kč, mléko 1 l 15,- Kč, cukr krystal 1kg 23,- Kč, sůl 1kg 5,50 Kč, mouka 1kg 8,- nebo 9,- Kč, káva 150g 26,- Kč, kvasnice 3,- Kč, sádlo 500g 27,- Kč, rum 0,5 l 109,- Kč, piškoty 9,50 Kč, trvanlivý salám Vysočina 1kg 128,- Kč, salám šunkový 1kg 109,- nebo 116,- Kč, turistický salám 1kg 128,- Kč, kuře zmrazené 1kg 56,- Kč, pivo 10° 0,5 l 10,- Kč, jablka 1kg 26,- Kč, brambory 1kg 17,- Kč. Ceny jsou průměrné a často se mění. Prodejní doba v prodejně: pondělí až sobota 7,30-11 hod.

3. Úpravy obce

Výstavba. Firma Ekodlažba s.r.o. Brno provedla dotovanou opravu chodníku na ulici k Unínu (až k domu č.20) a konci chodníku k Lubi (před domy č. 43 a 45). Práce se začaly 31.5. a skončily 22.6. Dotace od Jihomoravského kraje v rámci Programu rozvoje venkova 2007 na opravu uvedených chodníků představovala 200 tis.Kč, celková částka činila 387.474,- Kč vč. DPH.

Chodník před domem č.19 (majitel M.Pavlíček) byl opraven majitelem, který za tuto práci vyúčtoval včetně materiálu 24 tis.Kč + DPH.

Geodetická firma Ing.Mátl Tišnov vykonala zaměření všech opravených chodníků.

Opravy. 25.září proběhla kolaudace nové mlékárny pro zpracování ovčího mléka ve statku č.12 (Nový dvůr) u Ing.Korenka, 6.prosince byla zkolaudována novostavba J.Černoškové.

V garáži zbrojnice byla vybetována podlaha, u zahrady domu č.20 byl postaven nový plot, před domem č.29 byl upraven terén - většinou byla položena zámková dlažba. U domu č.32 byly vyměněny vchodové dveře, v horním poschodí domu č.37 byl upraven interiér, u domu č.46 byla vyměněna okna v přízemí.

Ve dnech 10.-11.října byl proveden nátěr střechy kapličky (čistění, zelená základová barva a krycí červená), který stál 6 tis.Kč.

Nájmy. Pronájem pozemku pod vodním zdrojem pč. 211/1 ve výměře 400 m2 od Lesů ČR (Lesní správa Č.Hora) činil v tomto roce 2.000,- Kč (5,- Kč za 1 m2).

Obec obdržela do obecní pokladny 10 tis.Kč za pronájem plynovodu od RWE.

Byla uzavřena nová smlouva s Ing.Korenkem na pronájem obecních pastvin na 10 let s platností od 1.1.2007 s ročním nájemným 500,- Kč za 1 ha.

Nákupy. Obec zakoupila hliníkovou uzamykatelnou informační skřínku pro úřední desku v ceně 11.780,- Kč, novou benzinovou sekačku na trávu v ceně 22 tis.Kč a dvoudílný hliníkový žebřík na opravy veřejného osvětlení od firmy ALVE s.r.o. Veřovice za 8.647,- Kč.

Nemovitosti. Obecní úřad oslovil tři realitní kanceláře a jednu investiční stavební firmu se žádostí o nabídky na další nakládání s obecním pozemkem 2,4 ha na Sobůtkách, který je určen k zástavbě a vedl s nimi informační jednání. Za účelem inventarizace byly oceněny pozemky na Sobůtkach takto: pč. 164/65 o výměře 23.602 m2 na 130.519,06 Kč a pč. 153/3 o výměře 85 m2 na 470,05 Kč.

V souvislosti s úpravami chodníku před domem č.48 byl přesunut taras tohotu domu o přibližně 2 m do zahrady (pozemek pč.14).

P.Havranová a D.Zeman, majitelé domu č.48, odmítli žádost obce na odkoupení jejich pozemků ke zřízení přístupové komunikace k obecnímu pozemku pč. 164/65.

Rychlostní komunikace R-43. V tomto roce se opět jako v minulosti objevila řada článků o rychlostní komunikaci R-43, ke které se v tisku vyjadřovali i občané. Výběr těchto článků je v příloze. Problematice staré německé dálnice (nyní R-43) se dotýká také publikace, vydaná Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Praha "Poslové zapomenuté budoucnosti" (autor V.Lídl).

Doprava. Byl uhrazen příspěvek obce na provoz integrovaného dopravního systému na rok 2007 ve výši 4.000,- Kč.

Obecní zastupitelstvo souhlasilo s udělením licence pro ČAD Blansko a.s. na provozování osobní autobusové dopravy na lince Blansko-Lipůvka-Hluboké Dvory.

Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje byl přizpůsoben tak, aby linka 332 Tišnov-Hluboké Dvory celkově navazovala na linku 235 Blansko-Lomnice. Jízdní řád linky 332 byl později změněn ve směru lepší dopravní obsluhy obce Bukovice. V souvislosti s těmito změnami byl přeložen nástup turnusů řidičů z Hlubokých Dvorů do Rašova. Další změny jízdního řádu na lince 332 byly provedeny v říjnu tak, že některé spoje byly prodlouženy do Rašova a do Lomnice.

Životní prostředí.

i. Krajina a stromy. Byly vykáceny a vyčištěny od proschlých a

náletových dřevin meze podél cest k Jetelí a Úlehlám. Práce provedla firma Lesy města Brna a.s. Kuřim za 30.940,- Kč vč.DPH.

Svépomocí byly vysazeny túje na zahradě Mgr.Mauleho, které byly poškozeny při likvidaci plevelů na mezi u autobusové točny. Byly také vykáceny šeříkové keře nad tarasem podél státní silnice v obci (naproti domů 6, 13 až 7) a svah byl osazen okrasnými tújemi.

Do ankety Strom Tišnovska 2007 obec znovu přihlásila památný strom Vrba bílá u Krba, Ekoporadna Tišnovska ji však vyřadila ze soutěže vzhledem k tomu, že už byla nominována v předcházejících ročnících soutěže.

ii. Voda. Krajský úřad v Brně vydal povolení k provozování obecního

veřejného vodovodu v naší obci.

Rodinný dům č.7 (majitelé manželé Hliněnští) byl už pouze jediný, který nebyl připojen na obecní veřejný vodovod a vodou byl zásobován ze studny u Krba. Obec už však nenechávala vodu z Krba laboratorně kontrolovat, a proto byly majitelé důrazně vyzváni, aby si vybudovali přípojku k veřejnému vodovodu.

Jako měnící se odběrové místo pro vzorky vody z obecního vodovodu na rok 2007 byl určen dům č.47 (majitel V.Balák).

Hygienická stanice Jihomoravského kraje, pracoviště Blansko, vykonala státní kontrolu provozování obecního veřejného vodovodu, při které nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Městský úřad Tišnov vydal vodoprávní povolení k odběru podzemní užitkové vody ze stávající kopané studny v obci na pč. 88 u Krba. Povolení platí do 31.12.2030. Také prodloužil platnost vodoprávního povolení na vypouštění přečištěných odpadních vod z domové čističky do kanalizace v obci pro P.Zemana a M.Zemanovou č.52; povolení platí do 31.12.2017.

iii. Odpady. Byla vydána obecně závazná vyhláška obce č.1/2007 o

místním poplatku za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranění komunálních odpadů, který byl zvýšen oproti minulému roku na 380,- Kč za osobu a rok. Odpad se z obce odvážel jednou za 14 dnů.

Na pozemku J.Smetany (zmola na Malé Horce) se objevila černá skládka odpadu neznámého původu. J.Smetana č.2 tuto skládku zlikvidoval a zmolu oplotil.

Obec uzavřela smlouvu s firmou Asekol s.r.o. Praha na zpětný odběr elektrozařízení pro jejich likvidaci.

Sběr a odvoz nebezpečného odpadu proběhl 5.-8.10., velkoobjemového odpadu ve dnech 26.-29.října. Obě akce financovala obec, např. likvidaci nebezpečného odpadu stála 6.851,- Kč.

4. Kultura a sport

Škola. Úhrada neinvestičních nákladů na základní školy v Tišnově v tomto roce činila 13.462,50 Kč za následující žáky: David Hliněnský, Marek Pangrác a Martin Pangrác.

Kultura. 9.března 2007 oslavily v místní restauraci naše manželky, dcery a příbuzné Mezinárodní den žen.

Dne 12.května se v obci poprvé slavil Den matek v místní restauraci Černohorské hraběnky (Nový dvůr č.12), které se zúčastnilo kolem 25 žen.

V sobotu 9.června v místním parku oslavil dlouhodobý starosta obce Ing.Vratislav Pokorný č.3 padesátiny.

Na sobotu 30.6. obec Unín pozvala občany na zábavné předpouťové odpoledne do bývalých kasáren. Na programu byly ukázky vojenské techniky, projížďky vojenským bojovým vozidlem, střelba ze vzduchovky, ukázky loveckých zbraní, ukázky jízdy na koních i soutěže a hry pro děti.

Letošní pouťová zábava se konala v neděli dne 19.8. od 17 hod. Ve 14 hod. byla mše svatá před kapličkou Nanebevzetí Panny Marie a potom byla na obecním úřadě výstavka obecních kronik a fotogalerie obce.

V sobotu 1.12. byli spoluobčané pozváni na ochutnávku zabíječkových specialit, za 14 dní dne 15.12. proběhlo zdobení a slavnostní rozsvícení vánočního stromku u obecního úřadu a při této příležitosti se také uskutečnil už tradiční vánoční trh. Vánočního trhu se uskutečnili také lidé z okolních vesnic.

Požární ochrana. Se Sborem dobrovolných hasičů (SDH) v obci a s velitelem Požárního sboru Tišnov se jednalo o možnostech vzdělávacího školení hasičů a o případném uzavření smlouvy na požární ochranu obce. V červenci obec požádala starostu městyse Černá Hora o jednání k zajištění požární ochrany naší obce, k jednání byl vyjádřen předběžný souhlas.

Hasičský záchranný systém Jihomoravského kraje stanovil poplachový plán naší obce takto: 1.stupeň poplachu - Tišnov Požární sbor (PS), Blansko PS, Černá Hora Sbor dobrovolných hasičů (SDH), Drásov SDH; 2.stupeň poplachu - Bořitov SDH, Lomnice SDH, Tišnov SDH, Brumov SDH, Lysice SDH, Lomnička SDH; 3.stupeň poplachu - Kunštát PS, Kuřim SDH, Lipůvka SDH, Sentice SDH, Železné SDH.

SDH v obci neprojevil zájem uskutečnit oslavu 95 let od jeho založení.

Sportovní akce. Dne 15.dubna se uskutečnila exkurze Tišnováků do naší obce a okolí.

Zúčastnilo se jí asi 15 lidí, počasí bylo slunečné a teplé. Program je uveden v přiloženém letáčku Ekoporadny Tišnovska, která výlet organizovala na návrh RNDr.Trtílka č.17 a s jeho doprovodem. Účastníci tohoto výletu vyjadřovali spokojenost.

V sobotu 9.června se uskutečnila automobilová soutěž "Eurostroj rally Tišnov 2007". Jedna z rychlostních zkoušek vedla přes naši obec.

18.srpna probíhal přes naši obec cyklokross "Žernovský Mazec". Soutěž vedla od Trmačova kolem parku, kolem domů čč. 51, 42, 41, 46, 47 a 53 na Úlehla a dál ke Skaličce. Jednalo se o 6.ročník závodu, kterého se zúčastnilo zatím nejvíc cyklistů - 280. V okruhu na 50 km vyhrála mistryně ČR Martina Němcová. Mezi pořadateli byl Radek Zeman č.37, který sloužil na stanovišti u Trmačova. Z Hlubokých Dvorů závod sponzorovala firma Agrostar Brno Pavla Zemana č.52 a KB Forest Antonína Křivánka č.49, obec však na soutěž nevěnovala žádný sponzorský dar.

5. Počasí

Leden byl v tomto roce poměrně mírný s průměrnou teplotou +0,5°C a s 18 bezmrazými dny, častěji padal déšť než sníh. Často vál vítr, někdy i nepříjemný.

Na začátku roku v zimních měsících při silném větru byla poškozena střecha na domě č.51 (majitel M.Pánek), ze které bylo odneseno několik křidlic.

Únor byl poněkud chladnější než leden i když bezmrazých dní byla většina. Průměrná měsíční ranní teplota byla +0,4°C. I v únoru občas padal sníh, ale v malém množství. V polovině měsíce rozkvetly krokusy a sněženky.

V březnu už se mráz vyskytoval zřídka, ale sníh se nadále objevoval, dokonce 20.3. sněžilo celý den a sněhu napadlo až 30 cm. Polovina dní už byla slunečných. Průměrná teplota v březnu vykazovala +1,5°C, v nejteplejších dvou dnech bylo +7°C.

Duben byl znatelně teplejší, mráz a sníh se nevyskytovali vůbec, bylo mnoho slunečních dní a ke konci měsíce dosahovaly denní teploty někdy i 25°C. Průměrná měsíční teplota byla +7,5°C.

Průměrná měsíční teplota v květnu dosáhla +11,7°C, nejchladnější dny vykazovaly teplotu pouze +3°C, nejteplejším dnem byl 21.5. s teplotou +30°C.

Průměrná červnová teplota byla zase výrazně vyšší a vyloženě letní, dosahovala +18,3°C. Teplota byla i v nejchladnějších dnech přes 10 stupňů, v nejteplejších dnech tropická +31°C. Pouze v polovině dnů však svítilo slunce.

Červenec byl nejteplejším měsícem roku s průměrnou teplotou +19,4 °C, přitom jednu

třetinu dní pršelo, dvě třetiny dní svítilo slunce, nejméně 6 dní bylo tropických, často foukal vítr.

19.7. večer byla silná bouřka, během které udeřil blesk do lípy na Skalce a dost ji poškodil. V sobotu 21.července od 4 hod. ráno začala intenzivní bouřka s nepřetržitými blesky a silným větrem a trvala téměř 2 hodiny. Během této bouřky se rozmálala třešeň u Unína směrem k Hlubokému, takže byla neprůjezdná silnice do naší obce a museli ji zprůjezdit hasiči.

V srpnu už nebylo tak teplo, pouze jeden den (9.8.) dosáhl teplotu +30 °C. Průměrná teplota byla +16,1 °C, slunečných dní však bylo 19, tedy poměrně hodně.

Průměrná zářijová teplota klesla na +8,3 °C, mlha a přízemní mrazík byl 20.9. přes den však bylo slunečno a teplo. V nejchladnějším dni bylo ráno naměřeno +2°C, nejteplejší dny ráno vykázaly +13 °C. 28.září se větrem zlomila jedna bříza v obecním parku.

V říjnu se dále ochlazovalo, průměrná teplota klesla pod 5 °C, dva dny v polovině měsíce bylo -1°C. První sníh vypadl dne20.10., ale za chvíli se rozpustil a večer už pršelo. Po dva dny se vyskytovaly mlhy, po dva dny se tvořila jinovatka.

Listopad vykazoval minusovou průměrnou teplotu -0,4 °C. Jenom polovina dní bylo bezmrazých, deset dní také padal sníh.

Průměrná měsíční teplota v prosinci byla -2,7 °C, pouze třetina dní bylo bezmrazých. Sníh padal 3 dny, déšť však 5 dní, slunečné byly jen 4 dny. Mlha se vyskytovala ve 4 dnech, jinovatka až v deseti. V listopadu a prosinci byly srážky četnější než slunečná obloha.

Průběh počasí v regionu v roce 2007 také dokreslují přiložené novinové a internetové články.

6. Život obyvatel

Evidence obyvatel . K 31.12.2007 bylo v naší obci přihlášeno k trvalém pobytu 84 osob, z toho 47 mužů a 37 žen. Podíl žen tedy představoval 44,0 %. Věkový průměr obyvatel byl 47,0 let.

Narození. 12.března se narodil Orságovým, majitelům domu č. 6, syn, kterému dali jméno Štěpán.

Úmrtí. 1.dubna zemřel Lubomír Školný z Kuřimi, který vlastnil stodolu če.16 jako rekreační objekt. Postupně ji opravoval a přes léto tam často pobýval s manželkou i vnučkami. Měl nedožitých 80 let. Rozloučení bylo 10.4.2007 v chrámu sv.Maří Magdaleny v Kuřimi, potom byl zpopolněn.

11.dubna zemřel František Römer, otec Ludmily Zachovalové z domu č.42. Krátce před smrtí nějaký čas pobýval v domě Zachovalých v naší obci. Měl nedožitých 73 let, rozloučení bylo v chrámu sv.Stanislava v Osikách, potom byl zpopolněn.

Jubilea. V roce 2007 oslavili kulatá jubilea následující občané: Císařová Eva č.41 - 65 let, Smetana Jiří č.2 - 60 let, Ondrová Miloslava, penzion Tišnov - 80 let, Trtílková Marie č.17 - 70 let, Kuklík Stanislav č.32 - 65 let a Brezinová Agnesa č.50 - 60 let.

Zdravotnictví. Za Lékařskou službu první pomoci (LSPP) v roce 2007 obec zaplatila 1.200,- Kč.

Ve dnech 2.-13. ledna se uskutečnila Tříkrálová sbírka Oblastní charity Blansko. Vynesla peněžní příspěvky od našich občanů ve výši 572,- Kč. Na okrese Blansko bylo celkem vybráno 977.170,- Kč.

Roční zápis do Kroniky obce Hluboké Dvory

rok 2008

1. Veřejný život

Události . Rok 2008 byl přestupný. V tomto roce svět začal zažívat největší finanční krizi od druhé světové války, která stahuje jeden stát za druhým do recese včetně naší republiky.

Prezidentem USA byl zvolen Barack Obama, černošský kandidát demokratů, který vystřídal Bushe mladšího. Prezidentem Ruska se po Vladimírovi Putinovi stal Dmitrij Medveděv.

V srpnu se v Číně uskutečnily XXIX.olympijské hry, ve kterých Česko získalo 6 medailí (příloha).

Pro ČR byl rok 2008 rokem ekonomické reformy. Změnila se výše daní, ceny citelně vzrostly, začaly se platit regulační poplatky u lékaře a v lékárnách, změnil se způsob vyplácení sociálních příspěvků.

Dne 8.února se uskutečnila volba prezidenta státu. Až ve třetím kole druhé volby si český parlament zvolil podruhé svým prezidentem Václava Klause. Cesta k jeho úspěchu měla podobu 141 hlasů poslanců a senátorů. Klausův oponent, ekonom Jan Švejnar, v průběhu celé volby zaostával, ve druhé volbě už podstatně.

31.srpna skončila platnost padesátihaléřových mincí. 31.prosince skončila platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů.

Pro blízkost známého města Kuřimi zaujala naše občany kauza otřesného týrání dětí vlastní matkou (Klára Mauerová) a jejím okolím.

Volby do zastupitelstev krajů se uskutečnily ve dnech 17. a 18.října 2008, včetně voleb do zastupitelstva Jihomoravského kraje v naší obci. Volby ve všech krajích, kromě hlavního města Prahy, vyhrála Česká strana sociálně demokratická (ČSSD). Zisk vítězné ČSSD v Jihomoravském kraji byl 34,84% a získala v zastupitelstvu 26 křesel, druhá byla strana lidová s 23,89 % a 18 křesly, na 3.místě skončili občanští demokraté a na 4. komunisté. Krajským hejtmanem se stal Mgr.Michal Hašek z Drásova (ČSSD).

V naší obci mohlo volit 72 občanů, k urnám však přišlo jen 38 voličů, tj. 52,8%, z toho bylo 36 hlasů platných. Také u nás vyhrála ČSSD s 13 hlasy, na 2. a 3. místě byla strana lidová (KDU-ČSL) a občanští demokraté (ODS), jako čtvrtí skončili komunisté (KSČM). Kromě toho hlasy v obci získaly tyto strany: SNK Evropští demokraté, Nezávislí, Strana zelených, Moravané, Volte Pravý blok a Dělnická strana (přílohy).

Okrsková volební komise v Hlubokých Dvorech pracovala ve složení: Osvald Trtílek č.17 (předseda), Josef Fajt č.18 (místopředseda), Eva Císařová č.41 (zapisovatelka), Adéla Olahová č.6 (členka), Tomáš Urban č.6 (člen) a Anna Zemanová č.37 (členka).

Obecní zastupitelstvo. Obce nyní získaly právo snížit nebo zvýšit daně z nemovitostí, případně občana od nich osvobodit. Pro tento rok však obecní zastupitelstvo rozhodlo ponechat daň z nemovitostí u všech majitelů ve stávající výši.

Obecní zastupitelstvo jednalo na popud některých občanů o vydání obecní vyhlášky o zákazu volného pobíhání psů po obci, ale nakonec se omezilo na písemné upozornění na úřední desce na nedovolené chování některých majitelů psů.

Obecní úřad. Inventarizace obecního majetku za rok 2008 byla provedena Kontrolním výborem zastupitelstva ve složení : J.Smetana č.2 (předseda), J.Křivánková č.49 a L.Zachovalová č.42 (členky).

Eva Císařová č.41 podala výpověď z pracovní smlouvy na vykonávání úklidu v budově obecního úřadu ke dni 31.10.2008.

Spolupracující organizace. Obecní úřad několikrát jednal s firmou R.Spíchala z Huslí o možnostech zástavby stavebních pozemků na Sobůtkách. Zastupitelstvo stanovilo pro tuto zástavbu limit kvůli zásobování pitnou vodou na 25 domů se 100 obyvateli. V této souvislosti také určilo minimální cenu nezasíťovaných stavebních obecních pozemků ve výši 150,- Kč za 1 m2.

20.listopadu byla vykonána soudní exekuce u M.Pavlíčka v domě č.19. Exekuce proběhla bez přítomnosti majitele, byla přítomna vykonavatelka, člen justiční stráže z Blanska a místostarosta obce.

Obec zaplatila členský příspěvek do Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko ve výši 840,- Kč (10 Kč za 1 obyvatele k 1.1.2008).

Firma ADAM Přerov bezplatně zjišťovala přítomnost radonu v domech na základě celostátního projektu "Zdravé bydlení".

Paní Radová z Prahy, soukromá badatelka, obci prodala kopii historické katastrální mapy území obce z roku 1840. Cena kopie činila 1.100,- Kč.

Obec vyplnila dotazník Národního ústavu lidové kultury s tématem "Lidové výroční zvyky a obyčeje". Také byl vyplněn dotazník studentky Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně L.Vlčkové o mikroregionu Tišnovsko a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze o veřejných službách v obci.

Pracovníci Národního památkového ústavu, pracoviště Brno, provedli dokumentaci naší kapličky dne 9.října v dopoledních hodinách. Tuto fotodokumentaci nám bezplatně poskytli.

Hospodaření obce. Bylo schváleno rozpočtové provizórium na 1.čtvrtletí 2008 a

určeny limity příjmů ve výši 300 tis.Kč a výdajů ve výši 300 tis.Kč do 31.3.2008.

Pro rok 2008 byl schválen obecní rozpočet na straně příjmů 995.350,- Kč a na straně vydání 1,438.000,- Kč. Schodek rozpočtu ve výši 442.650,- Kč byl vykryt přebytky z hospodaření obce v minulých letech.

Skutečné celkové příjmy obce dosáhly 1,371.723,78 Kč, z toho přijaté státní dotace představovaly 272.073,50 Kč a příjmy z vlastní činnosti 299.182,69 Kč.

Celkové výdaje ve skutečnosti dosáhly 1,160.404,14 Kč, z toho na výstavbu parkovací plochy u transformátoru obec vynaložila celkem přes 565 tis.Kč, veřejné osvětlení stálo přes 17 tis.Kč, nakládání s odpady více než 51 tis.Kč a činnost místní správy včetně obecního zastupitelstva téměř 215 tis.Kč.

Hospodaření obce v tomto roce tedy skončilo přebytkem ve výši 211.319,64 Kč, pohledávky vůči jiným subjektům k 31.12.2008 činily 32.130,- Kč a její závazky byly 2.844,- Kč. Celkový zůstatek na účtech obce ke konci roku 2008 činil 710.945,85 Kč.

Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2008, provedeném pracovnicí Krajského úřadu Brno ve dnech 26.11.2008 a 24.2.2009, byly zjištěny drobné nedostatky ve vedení účetnictví, které neovlivnily negativně celkové hospodaření obce.

Zviditelňování obce. Tišnovská televize (Ing.R.Tichý) vyrobila krátký dokumentační film o Hlubokých Dvorech na DVD, který vyvolal u občanů rozporuplné reakce. Do tišnovského Informačního střediska bylo dodáno do komise 5 těchto DVD a do knihkupectví V.Raškové v Tišnově 10 DVD.

Obec dodala Turistickému informačnímu centru Tišnov do komise také 30 ks pohlednic s motivem obce po 2,- Kč, 30 ks pohlednic s leteckým snímkem obce po 2,- Kč a 15 ks brožur o obci po 30,- Kč.

Naši občané napsali několik příspěvků do regionálních novin, jejichž kopie jsou v přílohách. ("V Hlubokých Dvorech opravují" - VOX č.5; "Na naši adresu" - VOX č.8; "Příběh stromu" - slohová práce; "Skupina akátů na Úlehlách" - pasáž v brožuře Stromy Tišnovska; "Oslava MDŽ" - VOX č.6; "Poděkování" - Tišnovské noviny č.12; "Vánoce v Hlubokých Dvorech" - VOX č.24.)

Noviny VOX uveřejnili také několik článků o sousedních obcích Uníně, Rohozci, Bukovici a Skaličce.

Ve veřejné databázi Českého statistického úřadu byly publikovány vybrané statistické údaje o obci za minulé roky (viz přílohy).

2. Hospodářské aktivity

Podnikání a zaměstnání. Zoltán Korenek č.12 získal ocenění "Moravský kras - regionální produkt" za výrobky z ovčího mléka a masa a současně byl zahrnut do adresáře ekologických zemědělců okresu Blansko.

V letošním roce byly obnoveny Tišnovské trhy, které byly tentokrát zaměřeny na biopotraviny a na místní výrobky. Zúčastňovali se jich také někteří naši občané jako kupující i prodávající.

V přílohách je úvodní webová stránka firmy Agrostar Brno s.r.o., jejímž spolumajitelem je Pavel Zeman č.52. Firma se zabývá prodejem, montáží, opravami a servisem dojící techniky v zemědělství.

V Jihomoravském kraji bylo v tomto roce průměrně 24,7 tis. lidí bez práce, což představovalo v průměru 4,4 % (průměr ČR je také 4,4 %). Podle jiné metodiky byla míra nezaměstnanosti v kraji v letošním roce 6,83 %. Nikdo z trvale hlášených občanů v produktivním věku v naší obci nebyl nezaměstnaný.

Obecní les. I v tomto roce hospodaření v obecním lese zajišťovala firma KB Forest s.r.o. Hluboké Dvory (majitel A.Křivánek č.49) na smluvním základě. V rámci obnovy lesa bylo vysázeno 3.500 sazenic za téměř 39 tis.Kč. Prořezávky a probírky byly provedeny na 3 ha za téměř 16 tis.Kč. Ochrana lesních kultur včetně nátěrů, vyžínání ap. byla vykonána za téměř 50 tis.Kč. Myslivecké sdružení Lubě zhotovilo lesní oplocenky o délce 470 bm, což stálo přes 20 tis.Kč (materiál a práce). Příjmy z prodeje dřeva činily v roce 2008 přes 154 tis.Kč.

Lesprojekt Brno a.s. připravil návrh Lesního hospodářského plánu obce na období 1.1.2008-31.12.2017 s celkovou výměrou pozemků určených pro plnění funkcí lesa 83,78 ha, který byl schválen Krajským úřadem v Brně. Krajský úřad Jihomoravského kraje poskytl obci finanční příspěvek na úhradu zvýšených neinvestičních nákladů, spojených s vyhotovením digitální formy dat lesního hospodářského plánu ve výši 25.134,- Kč.

Finanční podpora z rozpočtu Jihomoravského kraje na prořezávky a probírky v obecním lese představovala 23.740,- Kč.

Představitelé obcí Hluboké Dvory a Lubě vytyčili uživatelské hranice mezi obecními lesy ve Zlodějce.

Česká inspekce životního prostředí Brno provedla ve dnech 4.-5.6. kontrolu dodržování právních předpisů pro plnění funkcí lesa v obecním lese. Předmětem šetření byl stav porostní a půdní složky lesního ekosystému. Kontroly se za obec zúčastnili Ing.Vratislav Pokorný, starosta, Antonín Křivánek, firma KB Forest a odborný lesní hospodář Ing.Bohuslav Vejrosta ze Všechovic. Všechny zjištěné drobné nedostatky byly do konce června odstraněny.

3. Úpravy obce

Výstavba. Začátkem listopadu byla dokončena odstavná plocha u transformátoru vedená jako investiční akce "Výstavba parkovací plochy" v rámci Programu rozvoje venkova. Její projekt vypracoval P.Odehnal z Blanska za 7.500,- Kč a poplatky za schvalování realizace stavby stály 3.500,- Kč. Výstavbu provedla firma SK Dlažba Brno. Za parkovací plochu bylo uhrazeno 485.931,- Kč a za vodní srážku na Loučky 68.621,- Kč. Jihomoravský kraj poskytl na tuto akci účelovou dotaci ve výši 185.000,- Kč.

Naproti chalupy če.16 (bývalý majitel L.Školný) byl instalován hydrant pro odvzdušnění větve vodovodu k Trmačovu.

V polovině listopadu byla vyhloubena studna na vodu na pozemku J.Kašparce č.34 pč.23/11 (dle nového číslování pč.230) na Malé Horce. Vrt provedla firma se soupravou z Polné.

Opravy . Na domě č.21 (majitel Slavíček Petr z Blanska) A.Svoboda postavil novou vazbu střechy a pokryl ji taškami, na domu č.22 (majitelka Z.Řehůřková, Brno) byla v dubnu udělána vnější omítka, na domě č.23 (majitelka M.Pařízková, Tišnov) byla provedena výměna vazby nad štítem k zahradě V.Chlupa č.35, u domu č.31 (Pangrácovi) byly vyměněny vrata na garáži, na domě č.32 (Kuklíkovi) byla vyměněna okna. Dům č.34 (majitel J.Kašparec, Tišnov) byl rozšířen do zahrady V.Chlupa č.35 (V.Chlup ml. z Tišnova okraj zahrady prodal). U zahrady domu č.38 (majitel J.Maule) bylo vyměněno pletivo s branou. Majitel domu č.42 (J.Zachoval) zlikvidoval levou předzahrádku a přeměnil ji na parkoviště se zámkovou dlažbou, na domě č.46 (majitel L.Chlup) pokračovala výměna oken v přízemí.

V květnu byl proveden brigádnický úklid návsi. Koncem října byly brigádnicky opraveny omítky na obecním úřadě, kapličce, obchodě a hospůdce v parku, nově byl nalíčen obchod, kaplička a hospůdka s velkou garáží. 7.listopadu bylo dokončeno líčení budovy obecního úřadu firmou p.Procházky z Černé Hory. Za peneraci a dvojnásobný nátěr fasády obecního úřadu o ploše 285 m2 bylo zaplaceno 20.920,- Kč.

Byla opravena domovní přípojka obecního vodovodu k domu č.57 (majitelé Černoškovi).

Na obecním úřadě byla opravena elektrická akumulační kamna a kopírka.

Několik měsíců byl uzavřen most v Lubi kvůli rekonstrukci, takže naši občané neměli přímé spojení do Černé Hory. Objížďka vedla přes Bukovici, Brťov a Žernovník.

Nájmy. Obecní zastupitelstvo určilo podmínky, za kterých lze občanům půjčovat hospodu v místním parku s tím, že bude poskytována pouze za odběr elektrického proudu v ceně 5,- Kč za 1 kWh a za úhradu případné škody.

Novým majitelům domu č.6 Adéle Olahové a Tomášovi Urbanovi obec pronajala části pozemků na Loučkách pč. 81/1 a 246.

Byl zrušen nájemní vztah Agrodružstva Brťov-Lipůvka k obecním stavebním pozemkům pč. 164/65 a 153/3 s platností k 1.srpnu 2009.

Obec zaplatila Pozemkovému fondu nájem za pozemek pod veřejným vodojemem ve výši 470,- Kč.

Manželé Bézovi, majitelé domu č.54, pronajímali rekreantům svůj dům k ubytování za úplatu.

Nákupy. Pro obecní počítač byl zakoupen software Office 2007. Pro vedení obecní kroniky byl zakoupen digitální fotoaparát Panasonic DMC LZ6 EG-S Lumix v ceně kolem 3,5 tis.Kč.

Obec zakoupila 25 ks DVD dokumetu Tišnovské televize o Hlubokých Dvorech pro potřeby občanů v ceně 55,- Kč za 1 kus.

Obec zakoupila 5 ks zářivek za 620,- Kč na výměnu do veřejného osvětlení.

Nemovitosti. Maťátkovi prodali dům č.24, novými majiteli se stali Zelenkovi z Brna. Hliněnští prodali dům č.7, novými majiteli se stali Monika Křivánková a Ondřej Jelínek.

Jihomoravský kraj daroval obci části pozemku pč.19/1 pod chodníky podél silnice č.III/37719 v naší obci. Do vlastnictví obce tak byly převedeny následující parcely s novými čísly: pč.19/15 o výměře 112 m2, pč.19/16 - 22 m2, pč.19/17 - 80 m2, pč.19/18 - 62 m2, pč.19/19 - 3 m2, pč.19/20 - 112 m2, pč.19/21 - 55 m2 a 19/22 - 4 m2.

Obecní zastupitelstvo jednalo bezvýsledně s majiteli domu č.43 o odkoupení části jejich pozemku, který je přistupovou cestou na Loučky.

Dědicové zesnulého p.Daňka z Brna požádali obec o uznání vlastnického práva na chatu pod Chobotem, která byla před lety postavena na obecním lesním pozemku pč.307/2.

Rychlostní komunikace R43. Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo materiál o vlivu plánované rychlostní komunikace R43 na životní prostředí. Nikdo z občanů, kromě členů zastupitelstva, se k materiálu nevyjádřil. Zdá se však, že na základě připomínek některých regionálních nevládních organizací ministerstvo bude připravovat novou studii.

Jiří Vymětalík z Brťova začal v novinách Týden u nás (týdenní příloha novin Blanenský deník) publikovat pravidelné články o staré tzv. německé dálnici (viz přílohy).

Na internetu byla uveřejňována řada materiálů i kontroverzních o přípravě rychlostní silnice R43.

Doprava. Příspěvek na financování systému IDS JmK na rok 2008 byl stanoven ve výši 50 Kč na 1 obyvatele, tj. celkem 3.650,- Kč.

Obec požádala Jihomoravský kraj o opravu silnice III/37719 v úseku Unín-Hluboké Dvory. Kraj však tuto žádost zamítl.

Životní prostředí.

i. Krajina a stromy. 20.dubna byly prořezány větve Lípy Svobody u domu č.2. Svépomocí byly vyčistěny od náletových dřevin meze kolem silnice k Lubi od domu č.45 ke zmole u Kalandru, byly dosazeny túje na betonovém tarasu dolů dědinou, které vloni nevzešly. Na objednávku byly vysečeny meze k Jetelí a na Úlehle, což stálo 12.646,- Kč.

Ke Dni stromů byla vyhlášena tvůrčí anketa "Co si stromy myslí", které se zúčastnila Pavla Zemanová č.52, studující tišnovského gymnasia. Zamyslela se nad osudem vrby u Krba (její slohová práce je v příloze). V říjnu také vyšla publikace "Stromy Tišnovska", kde je popsána skupina akátů na Úlehlách.

ii. Voda. Jako měnící se odběrné místo vzorků pitné vody z veřejného vodovodu pro rok 2008 byl určen dům č.2 (majitel J.Smetana).

Obecní zastupitelstvo zvýšilo cenu vody z obecního vodovodu s platností od 1.1.2008 takto: 1 m3 vody 15,- Kč, nájem vodoměru za 1 měsíc 20,- Kč.

Analýza pitné vody z obecního veřejného vodovodu na radiochemické ukazatele prokázala, že voda odpovídá požadavkům Ministerstva zdravotnictví ČR I Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Všechny běžné rozbory vzorků pitné vody z veřejného obecního vodovodu nevykázaly žádné závady. Cena jednoho komplexního rozboru činila přes 6 tis.Kč.

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Blansko, vykonala pravidelnou státní kontrolu stavu vodovodu pro veřejnou potřebu v naší obci a konstatovala, že v této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky.

V říjnu byl zjištěn pokus o vloupání do obecního vodojemu, ale naštěstí se nic vážného nestalo.

iii. Odpady. Obecní zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se na rok 2008 stanovil poplatek ve výši 400,- Kč za 1 obyvatele za rok.

Firma EKO-KOM poskytla obci odměnu za třídění odpadu za 1.kvartál ve výši 1.911,- Kč, za 2.kvartál - 1.685,50 Kč, za 3.kvartál - 2.095,50 Kč, za 4.kvartál - 1.446,- Kč.

Obecní zastupitelstvo zrušilo poplatky za odpady u chaty če.11 a občana L.Starého vzhledem k tomu, že odpady neprodukovali.

Nebezpečný odpad byl z obce vyvezen 13.10. za cenu cca 3.900 Kč, velkoobjemový komunální odpad byl vyvezen 27.10. za cenu 5.898,- Kč. Několikrát ročně se odváží železný šrot.

Telekomunikace. Česká pošta plánovala od příštího ledna zrušení 179 pošt v celé republice, mezi nimi byla i pošta v Uníně.

4. Kultura a sport

Škola. Městský úřad v Tišnově stanovil příspěvek na úhradu neinvestičních nákladů tišnovských základních škol pro rok 2008 ve výši 5.090,- Kč na 1 žáka. Pro naše 3 žáky (Hliněnský David č.7, Pangrác Marek a Pangrác Martin č.31) to znamenalo celkem 15.300,- Kč.

Kultura. Dne 8.března se uskutečnila v hospůdce ve Dvože č.12 oslava Mezinárodního dne žen s účastí 30 žen a cikánské cimbálky z Brna.

Večer 30.dubna bylo pálení čarodějnic v místním parku.

Na oslavě Dne matek dne 10.května v místní restauraci účinkovaly děti z kroužku recitace a zpěvu v Uníně.

Dne 17.srpna 2008 večer byla tradiční pouťová zábava v místním parku. Ve 13,30 hod. se uskutečnila u místní kapličky mše svatá, kterou celebroval lomnický pan farář.

V sobotu 29.listopadu proběhla ochutnávka zabijačkových specialit, kterou organizovala obec.

Slavnost Rozsvícení obecního vánočního stromku se uskutečnila v sobotu 13.12.2008.

Zájmové organizace. V mysliveckých sdruženích našeho regionu se začaly vyskytovat problémy s pytláky, který ilustruje přiložený článek z novin Dnes z 29.1.2008. Velkým problémem byli také čtyřkolky, jejichž řidiči křižují lesní cesty a stresují nadměrným hlukem lesní zvěř.

Požární ochrana. Obec byla informována, že Sbor dobrovolných hasičů Hluboké Dvory přísluší k pověřenému městu Blansko.

Sportovní akce. Dne 7.června se uskutečnila autosoutěž "Eurostroj rally Tišnov 2008" s rychlostní zkouškou přes Hluboké Dvory. Pořadatelskou službu z naší obce nesli Jiří Smetana č.2, Josef Kašparec č.20 a Jan Zachoval č.42.

V tentýž den v Rakvicích byla soutěž ve vaření guláše, které se zúčastnili Křivánkovi č.49 a Pírovi, bývalí majitelé domu č.19, nyní obyvatelé Č.Hory. V soutěži bylo kolem 25 účastníků, naši reprezentanti však nezískali žádné ocenění.

Obchodní řetězec Globus zorganizoval dne 8.června v Olomouci soutěž v grilování. Zúčastnili se Křivánkovi č.49, Drahoš Zeman s partnerkou Petrou č.38, Jaroslav Honek a Antonín Klíma ze Skaličky s manželkami a svůj tým nazvali "Kůrovci". Soutěž vyhráli a postoupili do finále, které proběhlo opět v Olomouci 28.června. Tentokrát se "Kůrovci" dostali až na 4.místo.

Markéta Habrová č.10 se dne 31.srpna v Brně zúčastnila 7.ročníku závodu horských kol "Hošek Motor Biketour" a na krátké trati 20 km pro ženy do let 1968-1989 získala 8.místo z 25 účastnic.

5. Počasí

Průměrná ranní měsíční teplota v lednu byla -0,9°C, ale v polovině dní ráno mráz vůbec nebyl. Nejchladnějším dnem byl 5.leden s ranní teplotou -8°C, nejtepleji +9°C bylo 20.ledna. Třetina dní byla slunečných, ve 13 dnech se vyskytovaly srážky, na polovinu sněhové a na polovinu dešťové. Často foukal vítr, při bezvětří byla mlha.

Únor byl teplotně podobný jako leden a vykazoval průměrnou ranní teplotu -0,7°C. 17.2. byl největší ranní mráz v tomto měsíci -12°C. Polovina dní byla bez mrazu, první a poslední dekáda měly teploty většinou nad nulou. Srážek bylo méně než v lednu.

V březnu už vystoupila průměrná ranní teplota nad nulu a většina dní byla bezmrazých. 1.března bylo nejtepleji, ale kolem poledne se přehnala prudká větrná bouře s deštěm, kroupami a blesky.

Průběh počasí v prvních třech měsících roku 2008 dokreslují také přiložené výstřižky z novin.

Duben byl celkem příjemný s průměrnou ranní teplotou +4,8°C a s jediným dnem, kdy byl ráno mráz -2°C. Přes den bylo často přes +10 stupňů. Slunečných bylo 15 dní, ale v 11 dnech se vyskytoval déšť. 24.dubna k nám přiletěly první vlaštovky.

Květen se vyznačoval průměrnou teplotou +9,9°C a 22 slunečnými dny. Nejnižší ranní teplota byla +5°C. Přes den se však někdy vyskytovaly teploty i nad +20 stupňů. Pršelo málo.

V červnu byla průměrná ranní teplota +15,2°C. Většinou bylo oblačno, ale pršelo zřídka. V polovině měsíce se vyskytla nejnižší teplota +8°C.

Letošní léto nebylo příliš horké. Průměrná ranní teplota v červenci byla +15,7°C, v srpnu o 1 stupeň méně. V nejteplejších dnech byla přes den teplota 30°C. V červenci bylo více srážek a méně slunečních dní, v srpnu tomu bylo naopak.

V září průměrná ranní měsíční teplota vykazovala +9,5°C, nejnižší naměřené teploty byly +4°C ke konci měsíce. Srážek bylo málo, slunce svítilo ještě v 17 dnech.

V říjnu se teplota dále snižovala a její průměrná hodnota vykázala +6,1°C. Nejnižší teplota klesla k nule jen v jednom dni. Nejtepleji bylo 30.10. - ráno +12°C a přes den ke +20°C. Deště bylo málo, ale slunce také - pouze 10 dní. Zato byly časté mlhy, dokonce dvakrát se vytvořila jinovatka.

Průměrná teplota v listopadu byla +3,5°C, v poslední třetině měsíce však ranní teploty většinou klesaly pod nulu až k -5°C, začátkem měsíce však teploty byly ještě kolem +10°C. Srážek bylo málo jak dešťových tak sněhových. 19.11. v noci napadl první sníh v tomto roce. Byl to pouze poprašek, který do 10 hod. zmizel.

Prosinec měl průměrnou teplotu již zápornou -0,5°C díky tomu, že po vánocích začalo mrznout. Bezmrazých dní však v prosinci ještě bylo 20. Nejchladnější den 28.12. vykázal ráno teplotu -10°C. Slunce se ukázalo jen v 6 dnech, déšť padal v 7 dnech, sníh pouze ve 2 dnech.

6. Život obyvatel

Evidence obyvatel. K 31.12.2008 bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 82 osob, z toho 45 mužů a 37 žen. Podíl žen tedy představoval 45,1 %. Věkový průměr obyvatel byl 48,1 let.

V důsledku rozvodu prodali bývalí manželé Hliněnští dům č.7; Jolana Hliněnská se synem Davidem si koupila bytovku na Uníně, Ctibor Hliněnský si pronajal domek na Skaličce.

Narození. Manželům Černoškovým č.57 se dne 18.7. narodil další syn, kterému dali jméno Petr.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že když se narodí nový občánek s trvalým bydlištěm v obci, dostane peněžitý obnos 1 tis.Kč, jeho matka dostane kytičku za asi 120 Kč a dopis s blahopřáním starosty.

Úmrtí. 11.ledna zemřel po krátké nemoci ve věku 70 let Josef Císař č.41, rozloučení s ním se uskutečnilo v obřadní síni ve Veverské Bitýšce 15.ledna.

Dne 26.března zemřel ve věku 85 let Vladimír Zachoval, který pocházel z domu č.42, žil však v Předklášteří. 24.května také zemřel ve věku 49 let RNDr.Miroslav Pánek z Lubě, jehož otec pocházel z domu č.39. RNDr.Pánek bydlel ve Velkém Meziříčí.

Jubilea. V roce 2008 oslavili kulatá jubilea následující občané: Císař Josef č.41 - 70 let, Baláková Lidmila č.47 - 80 let, Svobodová Marie č.16 - 65 let, Pánková Marie č.36 - 80 let a Habr Jan č.10 - 90 let.

Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že každý jubilant s trvalým pobytem dostane z prostředků obce dárkový balíček v hodnotě kolem 200 Kč, propagační sklenici se znakem obce v hodnotě 40,- Kč, kytičku v hodnotě asi 120 Kč a dopis s blahopřáním starosty.

Zdravotnictví. Marie Pánková č.36 odešla 14.července do Domovu pro seniory v Černé Hoře.

Charita. Dne 7. ledna skončila Tříkrálová sbírka u nás se ziskem 775,- Kč. V přílohách jsou uvedeny nejčastěji poskytované služby pracovníků diecézní charity Brno v rámci oblastní charity a charitní ošetřovatelské služby v Tišnově. Tyto služby u nás letos využívali Marie Pánková č. 36, Marie Habrová č. 10, Václav Chlup č. 35, Lidmila Baláková č. 47 a další.

Nešťastné události. 21. října havarovalo ultralehké letadlo na trase staré německé dálnice na Úlehlách pod salaší směrem ke Skaličce. Dvoučlenná posádka havárii nepřežila. Podrobnosti jsou v přiložených článcích a fotografiích.

12. listopadu byl okraden už potřetí Václav Chlup č.35, údajně cikány. 5.prosince policie vyšetřovala vykradení chaty Šabrňákových če.12 u Trmačova. Prý v těchto dnech byly také vykradeny chaty pod Chobotem.