Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Obec zajišťuje systém sběru a svozu odpadů pouze pro občany obce.

OSVČ osoby a firmy mají povinnost si zajistit vlastní systém svozu odpadů nebo si smlouvou s obcí mohou zajistit obecní systém.

Obecně závazné vyhlášky týkající se odpadů platné od 1. 1. 2024:

 

Základní princip obecního systému sběru a svozu odpadů

Využívat obecní systém odpadového hospodářství mohou standardně fyzické osoby nepodnikající, jejíchž odpad vznikl na území této obce. Aby jej mohly využívat i podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby vytvářející komunální odpad svou činností na území obce, mohou za dalších podmínek uzavřít písemnou smlouvu s obcí o zapojení se do jejího odpadového hospodářství.

Obec je tedy pouze povinna od fyzických osob nepodnikajících převzít odpad výhradně v místech určených systémem jejího odpadového hospodářství (např. sběrné nádoby) a od dalších osob za stanovených podmínek. Není povinností obce zajišťovat občanům dopravu odpadu do těchto obcí určených míst nebo jim dokonce hradit jejich vlastní náklady na takovou dopravu.

Objedná-li si občan kontejner na objemný odpad od technických služeb mimo systém nakládání s komunálním odpadem, má povinnost si uhradit tuto objednanou službu sám, a to na základě smluvního vztahu mezi ním a technickými službami. 

Rozhodne-li se občan (nebo jiná osoba) uložit komunální odpad mimo místa stanovená obcí, a tudíž mimo její systém odpadového hospodářství, není obec povinna této osobě hradit jakékoliv náklady.

 

Odvoz komunálního a tříděného odpadu ze sběrných míst zajišťuje firma KTS-ekologie, s.r.o.

Obec Hluboké Dvory je zapojena do systému třídění a recyklace autorizované společnosti EKO-KOM, a.s.

Občané mohou využívat Re-use centrum na sběrném dvoře v Tišnově (15. 9. 2022)
RE - USE CENTRUM TIŠNOV.png

 -------------------------------------

Informace k odpadovému hospodářství v obci Hluboké Dvory za rok 2022

Zpráva za odpadové hospodářství v obci Hluboké Dvory za rok 2022

Informace k odpadovému hospodářství v obci Hluboké Dvory za rok 2021

Zpráva za odpadové hospodářství obce za rok 2021

Ukončení projektu „Předcházení vzniku odpadů na Tišnovsku“ - kompostéry (14. 3. 2022)

Budoucnost odpadového hospodářství obce od roku 2023 a dále (materiál ze zasedání ZO 11. 10. 2021)

Zpravodaj pro obce (EKO-KOM) - další informace o třídění odpadů

Výsledky ankety bioodpad a jeho likvidace v obci (listopad 2019).

Plán svozů komunálního odpadu v roce 2024 (pdf)

Úspora emisí obce HD díky třídění a recyklaci (za roky 2018-2022)


Komunální odpad Tříděný (separovaný) odpad Velkoobjemový odpad Nebezpečný odpad Použité jedlé tuky a oleje

Komunální odpad

 • Patří sem: maso, kosti, sáčky z vysavače, smetky, popel, hygienické pomůcky, běžné žárovky, čistící utěrky a houby, keramika a porcelán, trus zvířat, silně špinavé a mastné obaly bez nebezpečných látek
 • Nepatří sem: úsporné žárovky a zářivky, stavební odpad, vyřazená elektronika, papír, plast, sklo, bioodpad, kovy
 • Cílem obce je minimalizovat množství komunálního odpadu pomocí efektivního třídění odpadů občany.

Poplatek za komunální odpad za rok 2024 je stanoven OZV č. 1/2023 usnesením č. 2/12/2023 ve výši 700,- Kč/osoba a 700,- Kč/rekreační objekt. 

Tříděný (separovaný) odpad

Proč bychom měli více třídit odpad?

 1. Snížíme množství komunálního odpadu a nebudeme zatěžovat životní prostředí, v rámci možností snižovat dopady globálních změn a tím i umožnit kvalitní život v naší krajině i dalším generacím.
 2. Snížíme množství komunálního odpadu a nebudeme muset za jeho likvidaci platit velké poplatky (skládkovací poplatek se bude razantně zvyšovat, a rovněž se bude zvyšovat požadavek na recyklovatelnost (z pohledu obce jde o míru třídění, neboť obec nerecykluje) z 35 % (r. 2019) na 75 % (r. 2027) - pokud toho obec bude dosahovat, bude mít i úsporu za skládkování.
  • obec Hluboké Dvory dosáhla (2019) na 49 % třídění! tabulka
  • A to byl vynikající výsledek! - ale v následujících letech to již stačit nebude.

Sběrná místa

V obci Hluboké Dvory jsou celoročně přístupná dvě sběrná místa (tzv. hnízda) pro tříděný odpad: u obecního úřadu a u trafostanice v dolní části obce.

Sběrné místo obsahuje:

 • ZELENÝ KONTEJNER na sklo směs, svoz 1x za 4 týdny

  • patří sem: láhve od nápojů, zavařovací sklenice, flakony, tabulové sklo

  • nepatří sem: porcelán, keramika, drátěné sklo, zrcadla, zářivky a výbojky, běžné žárovky, TV obrazovky a monitory

 • ŽLUTÝ KONTEJNER na plasty, svoz 1x za 2 týdny

  • patří sem: sešlápnuté PET lahve, sáčky, tašky, fólie, polystyren, plastové obaly od potravin (kelímky, vaničky apod.), plastové obaly od drogerie (mýdlo, čistící prostředky, kosmetika), CD/DVD obaly, strečové fólie, nápojové kartóny

  • nepatří sem: linoleum, PVC, pryžové výrobky, molitan, videokazety, obaly od olejů, obaly od nebezpečných látek

 • MODRÝ KONTEJNER na papír, svoz 1x za 4 týdny

  • patří sem: noviny, časopisy, letáky, brožury, katalogy, kancelářský a balící papír, čisté papírové obaly, karton a lepenka

  • nepatří sem: znečištěný papír, voskovaný papír, papírové kapesníky a ubrousky, pauzovací papír, kopírák, pořadače s kovovými komponenty

 • od roku 2020 jsou k dispozici kontejnery na jedlé tuky a oleje
ekokom-sklo ekokom-plasty ekokom-papir

Bioodpad

 • zelený velkoobjemový kontejner na bioodpad (před garážemi naproti výletišti)

  • patří sem: tráva, listí, zkrácené větve stromků a keřů, zbytky jídel rostlinného původu, zbytky ovoce a zeleniny, zbytky pečiva, květiny, kávové sedliny a filtry, čajové sáčky, hrnkové květiny včetně hlíny, papírové kapesníky a ubrousky, skořápky od vajec a ořechů

  • nepatří sem: maso, oleje a tuky, cigaretové oharky, letáky a noviny, vlhčené ubrousky
 • sběr probíhá celoročně, naplněný kontejner se odváží průběžně

 • kontejner je umístěn před prefabrikovanými garážemi naproti výletišti

  • běžný kuchyňský biologický odpad lze ukládat i na vlastních zahrádkách, nejlépe v kompostérech (obec v roce 2020 využije dotace na nákup kompostérů a nabídne je k pronájmu občanům)

Kovy

 • velkoobjemový kontejner na kovy, který je umístěn za garážemi vedle novostavby komunitního skladu před hřištěm
  • patří sem: železný šrot, neželezné kovy, plechovky od nápojů, konzervy od potravin, hliníková víčka od jogurtů, kovové uzávěry a víčka, kovové obaly, alobal, kabely a dráty
  • nepatří sem: obaly od nebezpečných látek, plynové lahve, elektrozařízení
 • kovy jsou sbírány celoročně

Velkoobjemový odpad

Svoz velkoobjemového odpadu je řešen mobilně, tj. je přistavením kontejneru na návsi před obecním úřadem v určité termíny (2x ročně) vyhlášené obvyklým způsobem (rozhlas, nástěnka, web obce).

Občané můžou do kontejneru ukládat starý nábytek, kuchyňské linky, koberce, linoleum, vany, umyvadla nebo záchodové mísy, kožešiny, kabáty, koženky, velké plastové hračky, plastové nádoby, nafukovací bazény...

Nebezpečný odpad

Svoz nebezpečného odpadu je řešen mobilně, tj. je přistavením kontejneru na návsi před obecním úřadem v určité termíny (2x ročně) vyhlášené obvyklým způsobem (rozhlas, nástěnka, web obce).

O víkendu před odvozem můžou občané ukládat nebezpečný odpad a jejich obaly dle druhu na vyznačená místa na chodník před Obecním úřadem - minerální oleje, ropné produkty, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, pesticidy, léky a domácí chemie, tonery, inkousty, elektrotechnický odpad (nerozbité zářivky a výbojky, baterie, ledničky a mrazničky, TV, rádia, počítače, obrazovky aj.).

Od ledna 2018 je možné zdarma odevzdat ojeté pneumatiky (bez ohledu na množství a výrobce) v pneuservisech a autoservisech. Pneumatika není komunálním odpadem.

Použité jedlé tuky a oleje

Obec Hluboké Dvory od začátku roku 2020 rozšiřuje sběr tříděného odpadu o použité kuchyňské oleje a tuky z domácností (na základě novely vyhlášky č. 321/2014 Sb.). Tato novela dále upřesňuje, že jedlé oleje a tuky nesmí být shromažďovány spolu s jinými biologicky rozložitelnými odpady a nesmí se ani kompostovat.

Proč nevylévat tuky do odpadu? Olej v odpadu tuhne a zanáší potrubí. Energeticky a finančně je velice náročné vyčistit kontaminovanou vodu.

V obci jsou od jara 2020 k dispozici 2 sběrné nádoby (černé nádoby s oranžovým víkem) na oleje v obou sběrných místech.

Použitý olej přelévejte do běžně dostupné PET lahve. Po shromáždění naplněných PET lahví je stačí odnést na určené sběrné místo a řádně uzavřené vložit do předem určené sběrné nádoby.

Není určeno pro průmyslové oleje - to je nebezpečný odpad!

Pamatujme, že nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne.

Na produkci odpadu nemáme právo, ale máme "povinnost" se snažit produkci odpadu eliminovat.

Další informace k odpadům